Idea zakładów aktywności zawodowej

Podstawę prawną dla tworzenia zakładów aktywności zawodowej (ZAZ) stanowi ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz.511). Warunki niezbędne do utworzenia ZAZ oraz zasady ich funkcjonowania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. (Dz.U. Nr 2012, poz. 850).
Zakład Aktywności Zawodowej tworzy się celem zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, a także ma on do wypełnienia misję autentycznego towarzyszenia osobie niepełnosprawnej w jej dążeniu do samodzielności i jak najpełniejszym uczestnictwie w życiu społecznym.

Rolą Zakładów Aktywności Zawodowej jest realizacja trzech rodzajów rehabilitacji:

  • zawodowej, rozumianej jako przygotowanie do wykonywania czynności na danym stanowisku pracy, wyposażenia pracownika w niezbędne umiejętności, a w miarę możliwości i kwalifikacje zawodowe (np. uprawnienia, certyfikaty),
  • leczniczej, poprzez zapewnienie dostępu na terenie zakładu do usług rehabilitacyjnych (urządzeń i fachowej kadry),
  • społecznej, poprzez pomoc w odnalezieniu się w nowej roli, w pełnieniu różnych ról społecznych, codziennym funkcjonowaniu, poprawie jakości życia.

Dobrze funkcjonujący Zakład Aktywności Zawodowej wykazuje dużą wartość społeczną, ponieważ stanowi łącznik między zakończonym procesem edukacji, warsztatami terapii zajęciowej a otwartym rynkiem pracy, a także pozwala osobom niepełnosprawnym osiągnąć dojrzałość i samodzielność.