Ośrodki rehabilitacyjne – opiniowanie wniosków

AKTUALNOŚCI:

Opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest ustawowym zadaniem samorządu województwa, wynikającym z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.)

Wpisu do rejestru ośrodków dokonuje wojewoda.

Warunkiem dokonania wpisu do rejestru jest pozytywne rozpatrzenie wniosku przez wojewodę, zaopiniowanego uprzednio przez samorząd województwa.

Opinia sporządzana jest na podstawie wizytacji przeprowadzonej w ośrodku przez pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki społecznej w Poznaniu.

Jednym z warunków dokonania wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania, jest złożenie wniosku o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do właściwego terytorialnie samorządu województwa, w przypadku Województwa Wielkopolskiego, do  Regionalnego  Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694)

DOKUMENTY DO POBRANIA: