Ośrodki rehabilitacyjne – opiniowanie wniosków

AKTUALNOŚCI:

Zgodnie  art. 10d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz.511) Wojewoda prowadzi rejestr ośrodków oraz rejestr organizatorów turnusów i dokonuje wpisu do tych rejestrów na okres 3 lat po spełnieniu przez ośrodek lub organizatora turnusów warunków określonych zgodnie z ust. 8 pkt 3 ustawy.

Jednym z warunków dokonania wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania, jest złożenie wniosku o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do właściwego terytorialnie samorządu województwa, w przypadku Województwa Wielkopolskiego, do  Regionalnego  Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Aktualny rejestr ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, znajduje się na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu prowadzonego przez Wydział Polityki Społecznej.

DOKUMENTY DO POBRANIA: