Zapraszamy do lektury dwóch raportów: „Wymiary deinstytucjonalizacji i jakości usług społecznych”„Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Województwa Wielkopolskiego za rok 2022”.

Pierwsze opracowanie jest materiałem przygotowanym w ramach badania własnego, realizowanego przez Obserwatorium Integracji Społecznej, na podstawie ankiety internetowej (CAWI) z przedstawicielami instytucji całodobowego wsparcia tj. placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej, ośrodków interwencji kryzysowej, specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz schronisk i noclegowni dla osób w kryzysie bezdomności, zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego.

Ankieta umożliwiła przede wszystkim:

  • zdiagnozowanie sposobu organizacji usług i warunków życia w placówkach całodobowych;
  • dostarczenie ogólnej wiedzy na temat kadry zatrudnionej w placówkach;
  • dostarczenie ogólnej wiedzy na temat mieszkańców placówek w kontekście dostosowania usług do indywidualnych potrzeb, samodzielności mieszkańców i możliwości samostanowienia;
  • diagnozę potrzeb pracowników placówek w zakresie wdrażania procesu deinstytucjonalizacji.

„Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Województwa Wielkopolskiego za rok 2022”, która opracowywana jest co roku, stanowi z jednej strony podsumowanie zadań realizowanych w ramach ustawy o pomocy społecznej oraz innych zadań w ramach polityki społecznej tj. – wsparcia rodziny czy osób z niepełnosprawnościami, z drugiej strony przedstawia prognozy na kolejny rok kalendarzowy.

Analiza danych z OZPS odbywa się z uwzględnieniem lokalnego kontekstu realizowania zadań przez gminy i powiaty m.in., sytuacji demograficznej, sytuacji na rynku pracy, posiadania infrastruktury pomocy i wsparcia na terenie gminy/powiatu, sytuacji kadrowej w OPS i PCPR.

Warto jednocześnie zaznaczyć, że raport jest statystyczną fotografią sytuacji socjalnej na terenie województwa, dane uwzględniane w OZPS są aktualne na dzień 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

Pliki do pobrania: