Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji

Status: aktywny

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu realizuje projekt pn. „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podwyższenie efektywności adopcji w Wielkopolsce w latach 2019-2022 przez wprowadzenie usług preadopcyjnych na rzecz dziecka będącego w pieczy zastępczej.

Budżet łączny projektu wynosi 3 346 454,00zł, z czego wkład własny ROPS i Partnerów to 167 322,70 zł, a koszt dofinansowania 3 179 131,30 zł

Udział w projekcie jest dobrowolny. Działania projektowe kierujemy do dzieci kwalifikowanych do adopcji, kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.

Adresaci projektu i podejmowane działania

DZIECI KWALIFIKOWANE DO ADOPCJI

Zbyt mała wiedza dotycząca dzieci kwalifikowanych do adopcji jest niejednokrotnie powodem decyzji o nieprzyjęciu dziecka do rodziny lub prowadzi do występowania późniejszych problemów opiekuńczo – wychowawczych. Jeżeli jesteście Państwo opiekunami dziecka, które wymaga wsparcia diagnostycznego w celu zwiększenia jego szans na adopcję, to jest to propozycja dla Państwa. Wiemy jak ważna jest rzetelna i specjalistyczna wiedza dotycząca sytuacji dziecka, dlatego wspieramy opiekunów poprzez przeprowadzenie specjalistycznych diagnoz zdrowia i kondycji społeczno-psychologicznej dzieci zgłaszanych do adopcji. Kiedy poznamy indywidualne potrzeby dziecka, zaproponujemy wsparcie i objęcie usługami terapeutycznymi, rehabilitacyjnymi, edukacyjnymi, psychologicznymi i innymi niezbędnymi do rozpoznawania i niwelowania deficytów. Wszystko po to, aby przyszli rodzice adopcyjni wiedzieli jak najwięcej o swoich dzieciach i potrafili im właściwie pomagać. Współpracujemy ze specjalistami w wielu dziedzinach: neurolog, kardiolog, dietetyk, psychiatra, psycholog, fizjoterapeuta i inni.

KANDYDACI NA RODZICÓW ADOPCYJNYCH

Kandydaci na rodziców adopcyjnych tworzą otoczenie dziecka kwalifikowanego do adopcji. W projekcie oferujemy wsparcie w obszarach szczególnie istotnych w kontekście wypełniania przyszłej roli rodziców adopcyjnych. Kandydatom proponujemy spotkania terapeutyczne, edukacyjne oraz poradnictwo. Wszelkie działania dopasowujemy do indywidualnych potrzeb i proponujemy wsparcie w tematyce związanej z relacją małżeńską, bezdzietnością, doświadczeniem traumy, stratą dziecka. Kandydaci mogą także zapisać się na warsztaty związane z kompetencjami wychowawczymi, radzeniem sobie z oczekiwaniem na dziecko czy budowaniem więzi w przyszłej rodzinie.

RODZINY Z PROBLEMAMI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYMI

Działania kierowane do rodzin mają na celu wdrożenie działań profilaktycznych, które zmniejszą liczbę umieszczanych dzieci w pieczy zastępczej. Nasze działania mają zwiększyć szanse dzieci na powrót do rodziny biologicznej. W przypadku rodzin adopcyjnych, w których pojawiają się problemy opiekuńczo – wychowawcze, nasze wsparcie przyczynia się do utrzymania rodziny, a zapobiegając rozwiązaniu adopcji, umożliwia dziecku dalsze wzrastanie w bezpiecznym środowisku. Wsparcie realizujemy poprzez poradnictwo, terapię, psychoedukację czy grupy wsparcia.

WIELKOPOLSKI PUNKT DIAGNOZY FAS

Duża część dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz kwalifikowanych do adopcji pochodzi z rodzin z problemem alkoholowym. Niejednokrotnie zdarza się, że matka spożywała alkohol w trakcie ciąży, w wyniku czego dzieci dotknięte są płodowym zespołem alkoholowym (FAS). Celem projektu jest stworzenie zespołu, który zajmie się diagnozą i terapią dla dzieci oraz wsparciem ich rodziców/opiekunów.  Działaniami obejmujemy zarówno dzieci, które potrzebują diagnozy jak i rodziców, którzy mogą brać udział w szkoleniach i warsztatach mających na celu zwiększenie świadomości na temat FAS.

OPIEKUN RODZIN ADOPCYJNYCH

Opiekun rodzin adopcyjnych to osoba będąca wsparciem w procesie preadopcyjnym dla dzieci i rodziców. Zadaniem opiekuna jest organizowanie wszelkich działań dotyczących diagnostyki oraz zmierzających do kompensowania opóźnień u dzieci kwalifikowanych do adopcji. Ponadto opiekun obejmuje wsparciem kandydatów na rodziny adopcyjne oraz rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com