Włącznik Innowacji Społecznych

Status: aktywny

WŁĄCZNIK INNOWACJI SPOŁECZNYCH – to projekt realizowany przez Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w partnerstwie z Województwem Zachodniopomorskim i  Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Okres realizacji: 1.07.2020 – 30.09.2023

Celem projektu jest skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-innowacji) w obszarze włączenia społecznego w całej Polsce.

Obszar włączenia społecznego, wokół którego koncentrują się działania Inkubatora, jest tu rozumiany bardzo szeroko. Obejmuje on w szczególności wyzwania w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwalczania ubóstwa, ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. Wypracowywane w Inkubatorze innowacje mają ułatwić odbiorcom aktywne funkcjonowanie w różnych dziedzinach życia społecznego, publicznego i gospodarczego, realizowanie się w wybranych rolach społecznych w życiu zawodowym, rodzinnym, towarzyskim, kulturalnym czy politycznym, na równi z resztą społeczeństwa. Innowacyjne rozwiązania powinny umożliwić realizację tych potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznych, których próby zaspokojenia standardowymi, już wcześniej realizowanymi metodami nie przyniosły pożądanych rezultatów lub okazały się niewystarczająco efektywne. Mogą też odnosić się do problemów, które dotąd nie zostały zdiagnozowane lub które były postrzegane nietrafnie i wymagają przedefiniowania.

Misją inkubatora jest tworzenie przyjaznych warunków do poszukiwania, wypracowywania, testowania, ewaluowania i upowszechniania innowacyjnych pomysłów.

Kluczowym rezultatem projektu będzie upowszechnienie i włączenie w główny nurt polityki min. 5 innowacyjnych rozwiązań w obszarze włączenia społecznego. Każda z powstających Innowacji zostanie przygotowana do wdrożenia w kolejnych środowiskach i społecznościach w całej Polsce.

Jak działa INKUBATOR?

Inkubator to przestrzeń, w której pomagamy doprecyzować i rozwinąć pomysły na innowacje społeczne. Najlepsze zgłoszone w naborze pomysły mają szansę na grant w wysokości 32 tys zł, który przeznaczony jest na testowanie opracowanego rozwiązania. Grantobiorcy otrzymują wsparcie ekspertów i mentorów którzy towarzyszą im przez cały okres przygotowania i testowania rozwiązania.

Zasady pracy inkubatora i formy wsparcia opisane są w Procedurach realizacji projektu granatowego dostępnych do pobrania na stronie https://innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik/inkubator-jak-zaczac/.

Odbiorcy działań INKUBATORA

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie osoby/ instytucje/podmioty – Innowatorów, którzy zaproponują rozwiązania, których efektem będzie powstanie nowych produktów/usług/modeli/narzędzi wpływających na integrację społeczną grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Kto może wziąć udział w projekcie?

Udział w projekcie mogą wziąć osoby fizyczne, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, przedstawiciele instytucji oraz biznesu, którzy jako Innowatorzy wypracują rozwiązania w zakresie włączenia społecznego.

Kontakt

Nasz Inkubator jest otwarty dla każdego – serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Agata Siwek, agata.siwek@rops.poznan.pl
kom.: 695 214 393

 

* Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne

Zaangażowane komórki organizacyjne

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com