System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej

Status: nieaktywny

Cele projektu:

  1. Wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez wypracowanie adekwatnych do potrzeb rozwiązań
  2. Uspójnienie polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej na terenie całego kraju

Opis projektu:

Projekt pt. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej”
Wnioskodawca: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Partnerzy:
1. Uniwersytet Warszawski,
2. Województwo Małopolskie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,
3. Samorząd Województwa Wielkopolskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 – 31.12.2021
Budżet projektu: 5 165 600,14 zł, z czego środki ROPS Poznań: 863 086,50 zł; finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Cele projektu:
Działania projektowe mają na celu wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez wypracowanie adekwatnych do potrzeb sektora rozwiązań programowych, legislacyjnych, finansowych, edukacyjnych, monitoringowych.
Drugim efektem prowadzonych działań ma być uspójnienie polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej na terenie całego kraju. W ramach projektu funkcjonuje Krajowy Komitet Ekonomii Społecznej wraz z grupami roboczymi.

Zadania ROPS Poznań:
1. „Stworzenie partycypacyjnego mechanizmu oceny istniejących oraz wypracowywania propozycji nowych form i instrumentów wsparcia ekonomii społecznej w obszarze edukacyjnym
W ramach zadania:
• Opracowany został raport z dotychczasowych działań w obszarze edukacji dotyczącej ekonomii społecznej na poziomie szkół podstawowych pt. „ Ala zna spółdzielnie?”,
• przygotowana została koncepcja programu upowszechniania przedsiębiorczości społecznej,
• opracowany zostanie kompleksowy program przedsiębiorczości społecznej, który obejmować będzie podstawy wiedzy o ES w praktycznym ujęciu np. poprzez warsztaty, wizyty w przykładowych PES, szerzenie idei wolontariatu w sektorze ES,
• opracowany zostanie podręcznik przedsiębiorczości społecznej wraz z narzędziami upowszechniającymi.

2. „Stworzenie partycypacyjnego mechanizmu oceny istniejących oraz wypracowywania propozycji nowych form i instrumentów wsparcia ekonomii społecznej w obszarze koordynacji ES w regionach

W ramach zadania odbywają odbywać się cykliczne (3/rok) spotkania Grupy ds. koordynacji ES w regionach (składającej się m.in. z przedstawicieli ROPS). Grupa odpowiedzialna jest za wypracowanie wspólnej koncepcji działań w zakresie ES w regionach oraz metod ich koordynacji. Kolejne działanie to spotkanie ROPSów i OWESów, które organizowane są zawsze podczas ogólnokrajowych wydarzeń (Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej) i są okazją do sieciowania środowiska. W ramach Zadania odbywają się także spotkania Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej celem włączania wszystkich interseraiuszy ES w proces tworzenia koordynacji systemu.

Wypracowane założenia dotyczące uspójnionych działań w ramach koordynacji systemu ES oraz innych obszarów będą upowszechnianie podczas spotkań organizowanych w ramach kampanii lobbingowej, której celem jest włączania ES w polityki publiczne.

Zaangażowane komórki organizacyjne

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com