Partnerstwo dla rodziny

Status: nieaktywny

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki  Społecznej w Zielonej Górze, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Gdańsku oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie realizuje projekt pn. „Partnerstwo dla rodziny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01 października 2019 do 30 czerwca 2023.

Cel projektu: podniesienie kompetencji i profesjonalizacja działań, wsparcie pracowników przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na terenie województw: lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Działania skierowane będą do osób, które są zaangażowane w realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwach objętych projektem na wszystkich szczeblach administracji samorządowej i rządowej. Projekt zakłada także uczestnictwo przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, oświaty, służby zdrowia oraz innych służb działających na rzecz dzieci, rodzin sprawujących pieczę zastępczą, rodzin adopcyjnych.

Realizacja celu przyczyni się do podwyższenia efektywności pracy z rodzinami poprzez nabycie bądź podniesienie kompetencji przez pracowników, a także poprzez współdziałanie instytucji realizujących zadania ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności przyczyni się również do realizacji nowych rozwiązań zmierzających do intensyfikacji działań na rzecz dziecka i rodziny oraz doskonalenia systemu pieczy zastępczej.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zostały wprowadzone zmiany do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Partnerstwo dla rodziny:

Wyniki ankiety potrzeb szkoleniowych osób zaangażowanych w realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

Kontakt:

Dział Rozwoju Kadr Pomocy i Integracji Społecznej

e-mail: partnerstwodlarodziny@rops.poznan.pl

telefon: (61) 85 84 534

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zostały wprowadzone zmiany do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Partnerstwo dla rodziny. Regulamin ze zmianami zamieszczamy poniżej

Wyniki ankiety potrzeb szkoleniowych osób zaangażowanych w realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Kontakt

Dział Rozwoju Kadr Pomocy i Integracji Społecznej
e-mail: partnerstwodlarodziny@rops.poznan.pl
telefon: (61) 85 84 534

Zaangażowane komórki organizacyjne

Aktualności

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com