Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizuje  projekt pn. „Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podwyższenie efektywności adopcji w Wielkopolsce,
w latach 2016-2018, przez wprowadzenie usług  preadopcyjnych  na rzecz dziecka będącego w pieczy zastępczej – (wsparciem zostanie objętych 100 dzieci oraz 100 rodzin starających się przysposobić dziecko).

Udział w projekcie jest dobrowolny, a w toku realizacji projektu przewidujemy:

– wyposażenie dzieci – kandydatów do adopcji w szczegółowe diagnozy ich zdrowia, kondycji społeczno-psychologicznej, specyficznych potrzeb  i wskazań dotyczących  sposobów niwelowania i rozpoznawania  deficytów – stanowiących istotny element  wiedzy w procesie świadomego podejmowania decyzji o adopcji,

– objęcie dzieci usługami  terapeutycznymi, rehabilitacyjnymi, edukacyjnymi, pedagogicznymi, psychologicznymi  i innymi niezbędnymi do niwelowania rozpoznawania deficytów w celu podwyższenia możliwości adopcji,

– objęcie kandydatów  starających się o przysposobienie  dziecka wsparciem wg. ich potrzeb, w celu podwyższ. ich kompetencji i gotowości do przyjęcia dziecka,

– objęcie rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Wsparcie udzielone w projekcie może przyczynić się do powrotu do rodziny biologicznej dzieci przebywających  w pieczy zastępczej, a w przypadku rodzin zastępczych przyczyni się do utrzymania tej rodziny i do zachowania dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej, natomiast wsparcie rodzin   w których przysposobione dzieci przeżywają problemy opiekuńczo –wychowawcze  przyczyni się do utrzymania tej rodziny.

Projekt przyczyni się do zwiększenia liczby kandydatów starających się
o przysposobienie  dzieci  gotowych do przyjęcia dziecka, oraz zwiększeniem  ogólnej  liczby adopcji.

Działania te podwyższą jakość życia dzieci wychodzących z pieczy zastępczej, satysfakcję i poziom wsparcia kandydatów starających  się o przysposobienie dzieci oraz ograniczą ich niepowodzenia  w procesie  adopcji.

Wobec dzieci uczestniczących w projekcie podjęte zostaną działania takie jak:

– przygotowanie pogłębionych diagnoz zdrowia i indywidualnych potrzeb terapeutycznych i rehabilitacyjnych dzieci kwalifikowanych do adopcji

– kompensowanie opóźnień rozwojowych, edukacyjnych i deficytów zdrowotnych dzieci kwalifikowanych do adopcji.

Dla rodzin przewidziano:

–  wsparcie opiekuna rodzin adopcyjnych

–  działania profilaktyczne i kompensujące.

Projekt realizowany  jest w partnerstwie z podmiotami mającymi doświadczenie  w prowadzeniu adopcji w Wielkopolsce a przeprowadzenie  projektu  w partnerstwie umożliwi realizację  ponadustawowych usług na terenie całego województwa i dostarczenie uczestnikom projektu usług o tym samym standardzie. Liderem projektu jest ROPS i działający w jego strukturach Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny z filiami w Pile oraz Lesznie,  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie oraz Towarzystwo Przywracania Rodziny  z Poznania.

Budżet łączny projektu wynosi 1 677 120,00zł,  z czego wkład własny ROPS
i partnerów to 83 856,00zł a koszt dofinansowania  1 593 264,00zł.