Partnerstwo dla rodziny

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki  Społecznej w Zielonej Górze, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Gdańsku oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie realizuje projekt pn. „Partnerstwo dla rodziny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01 października 2019 do 30 września 2021

Cel projektu: podniesienie kompetencji i profesjonalizacja działań, wsparcie pracowników przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na terenie województw: lubuskiego, pomorskiego, warmińsko- mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Działania skierowane będą do osób, które są zaangażowane w realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwach objętych projektem na wszystkich szczeblach administracji samorządowej i rządowej. Projekt zakłada także uczestnictwo przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, oświaty, służby zdrowia oraz innych służb działających na rzecz dzieci, rodzin sprawujących pieczę zastępczą, rodzin adopcyjnych.

Realizacja celu przyczyni się do podwyższenia efektywności pracy z rodzinami poprzez nabycie bądź podniesienie kompetencji przez pracowników, a także poprzez współdziałanie instytucji realizujących zadania ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności przyczyni się również do realizacji nowych rozwiązań zmierzających do intensyfikacji działań na rzecz dziecka i rodziny oraz doskonalenia systemu pieczy zastępczej.

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Partnerstwo dla rodziny

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Partnerstwo dla rodziny-converted

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zostały wprowadzone zmiany do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Partnerstwo dla rodziny. Regulamin ze zmianami zamieszczamy poniżej

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Partnerstwo dla rodziny — PO ZMIANACH

Wyniki ankiety potrzeb szkoleniowych osób zaangażowanych w realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

RAPORT – potrzeby szkoleniowe

Rekrutacja na szkolenie on-line Wsparcie i praca z rodziną w świetle ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Warsztaty rozwiązywania case study

Serdecznie zapraszamy do zapisu na szkolenie pn. Wsparcie i praca z rodziną w świetle ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Warsztaty rozwiązywania case study. Czas trwania szkolenia obejmuje dwa dni po 6 godzin szkoleniowych (1h szkoleniowa=45 minut). Szkolenie odbędzie się zdalnie w ośmiu terminach do wyboru:

LISTOPAD 2020 r.: 16-17, 19-20, 23-24,25-26

GRUDZIEŃ 2020 r.: 1-2

STYCZEŃ 2021 r.: 4-5,  7-8, 28-29

Udział w szkoleniu wymaga dostępu do komputera podłączonego do internetu i odbędzie się przy pomocy platformy MyOwnConference. Ramowy program szkolenia obejmuje:

  1. Wybrane zagadnienia dotyczące najczęściej pojawiających się problemów w interpretacji przepisów o pomocy społecznej oraz postępowania w sprawie świadczeń z pomocy społecznej w zakresie pomocy rodzinom, m.in.:
  • Dochód w świetle ustawy o pomocy społecznej,
  • Przyznawanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej,
  • Zmiana i uchylenie decyzji z zakresu pomocy społecznej oraz postępowanie w przypadku nienależnie pobranych świadczeń z zakresu pomocy społecznej.
  1. Wybrane zagadnienia dotyczące najczęściej pojawiających się problemów w interpretacji przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, m.in.:
  • Ograniczenie, pozbawienie i zawieszenie władzy rodzicielskiej.
  • Odebranie dziecka z rodziny – obowiązki i kompetencje poszczególnych instytucji,
  • Kwalifikowanie i dobór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
  • Ocena sytuacji dziecka – współpraca interdyscyplinarna.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie znajduje się pod poniższym linkiem:

https://forms.gle/XrZqqzWSYdeUSpa87

W przypadku większej liczby chętnych na dany termin szkolenia liczy się kolejność zgłoszeń. Pozostałym osobom zostanie zaproponowany inny termin szkolenia. Po zakończonej rekrutacji skontaktujemy się z osobami zakwalifikowanymi na szkolenie drogą mailową (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym).

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu na adres partnerstwodlarodziny@rops.poznan.pl lub pod nr telefonu 61 858 45 33 / 34