Partnerstwo dla rodziny

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki  Społecznej w Zielonej Górze, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Gdańsku oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie realizuje projekt pn. „Partnerstwo dla rodziny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01 października 2019 do 30 czerwca 2023.

Cel projektu: podniesienie kompetencji i profesjonalizacja działań, wsparcie pracowników przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na terenie województw: lubuskiego, pomorskiego, warmińsko- mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Działania skierowane będą do osób, które są zaangażowane w realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwach objętych projektem na wszystkich szczeblach administracji samorządowej i rządowej. Projekt zakłada także uczestnictwo przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, oświaty, służby zdrowia oraz innych służb działających na rzecz dzieci, rodzin sprawujących pieczę zastępczą, rodzin adopcyjnych.

Realizacja celu przyczyni się do podwyższenia efektywności pracy z rodzinami poprzez nabycie bądź podniesienie kompetencji przez pracowników, a także poprzez współdziałanie instytucji realizujących zadania ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności przyczyni się również do realizacji nowych rozwiązań zmierzających do intensyfikacji działań na rzecz dziecka i rodziny oraz doskonalenia systemu pieczy zastępczej.

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Partnerstwo dla rodziny

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Partnerstwo dla rodziny-converted

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zostały wprowadzone zmiany do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Partnerstwo dla rodziny. Regulamin ze zmianami zamieszczamy poniżej

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Partnerstwo dla rodziny — PO ZMIANACH

Wyniki ankiety potrzeb szkoleniowych osób zaangażowanych w realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

RAPORT – potrzeby szkoleniowe

Kontakt:
Dział Rozwoju Kadr Pomocy i Integracji Społecznej
Monika Kiełtyka-Szczepańska
Starsza Specjalistka ds. szkoleń
e-mail: partnerstwodlarodziny@rops.poznan.pl
telefon: (61) 85 84 534

Grafika dekoracyjna, która promuje szkolenie: Rodzicielstwo i niepełnosprawność

Zapraszamy wszystkich pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej do zapisu na dwudniowe szkolenie/warsztaty pn. „Rodzicielstwo i niepełnosprawność, czyli jak mądrze wspierać rodziców z niepełnosprawnością intelektualną”. Celem szkolenia jest wzmocnienie samoświadomości uczestników z jednoczesnym zaproponowaniem rozwiązań usprawniających współpracę pracowników socjalnych, asystentów rodziny i innych osób pracujących na rzecz rodziców z niepełnosprawnością intelektualną.

Szkolenie odbędzie się w czterech terminach do wyboru:

 • 21-22 marca
 • 18-19 kwietnia
 • 16-17 maja
 • 23-24 maja

Organizator zapewnia uczestnikom wyżywienie i nocleg (nocleg dla osób mieszkających w odległości większej niż 50 km od Poznania). Dokładny adres szkolenia podamy wkrótce.

W przypadku większej liczby chętnych na dany termin szkolenia liczy się kolejność zgłoszeń. Po zakończonej rekrutacji skontaktujemy się z osobami zakwalifikowanymi na szkolenie drogą mailową (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym – ważne zatem aby adres był adresem uczestnika).

W razie dodatkowych pytań uprzejmie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony oraz kontakt mailowy pod adresem:
partnerstwodlarodziny@rops.poznan.pl lub telefoniczny: 618584534.

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.


Grafika dekoracyjna, która promuje szkolenie z komunikacji w rodzinie

Zapraszamy pracowniczki i pracowników realizujących m.in. zadania ustawy o pomocy społecznej oraz o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej do zapisu na dwudniowe szkolenie/warsztaty stacjonarne „Komunikacja w rodzinie i budowanie relacji z dzieckiem/rodziną w obszarze pracy socjalnej

Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach do wyboru:

 • 22-23 marca 2023 r.
 • 29-30 marca 2023 r.

Organizator zapewnia uczestnikom wyżywienie i nocleg (nocleg dla osób mieszkających w odległości większej niż 50 km od Poznania). Dokładny adres szkolenia podamy wkrótce.

W przypadku większej liczby chętnych na dany termin szkolenia liczy się kolejność zgłoszeń. Po zakończonej rekrutacji skontaktujemy się z osobami zakwalifikowanymi na szkolenie drogą mailową (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym – ważne zatem aby adres był adresem uczestnika).

W razie dodatkowych pytań uprzejmie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony oraz kontakt mailowy pod adresem:
partnerstwodlarodziny@rops.poznan.pl lub telefoniczny: 618584534.

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Opis szkolenia:

Komunikacja jest kluczowym aspektem pracy socjalnej ze względu na swoją powszechność oraz zadania zawodowe pracowników socjalnych związane z komunikowaniem się z klientami pomocy społecznej, współpracownikami, przełożonymi czy przedstawicielami współpracujących instytucji. Partnerzy komunikacji pracownika socjalnego bywają trudni: zdarzają się oporni i niechętni, a czasem agresywni. Trudne bywają też tematy rozmowy np. przemoc domowa, przemoc seksualna, uzależnienie, niewydolność wychowawcza), dlatego kompetencje komunikacyjne zalicza się do jednych z najistotniejszych kompetencji zawodowych pracownika socjalnego. Istotne zatem wydaje kształtowanie umiejętności specyficznych dla zawodu i środowiska działania pracowników socjalnych w celu efektywnego porozumiewania się w różnorodnych sytuacjach zawodowych z trudnym klientem.

Cel szkolenia:

 • Pogłębienie przez uczestników wiedzy na temat komunikacji; kluczowych zasad komunikacji w działaniach pracowników socjalnych, asystentów rodziny i innych profesjonalistów służb społecznych, jej funkcjonowania na poziomie świadomym i nieświadomym, czynników wpływających na komunikację
 • Nabycie wiedzy na temat trudnych ludzi i ich trudnych zachowań; radzenia sobie z wrogością, oporem czy niechęcią.
 • Wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności efektywnej komunikacji poprzez udział w ćwiczeniach warsztatowych odnoszących się do prowadzenia rozmowy, słuchania, asertywności i innych istotnych aspektów komunikacji.

Program szkolenia:

 1. Istota komunikacji. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Kluczowe zasady komunikacji w działaniach pracowników socjalnych. Sposoby komunikowania się. Słuchanie. Nieporozumienia komunikacyjne i błędy w komunikacji. Budowanie relacji.
 2. Komunikacja w aspekcie analizy transakcyjnej. Skrypty i drivery. Pozycje w komunikacji.
 3. Trudni ludzie i trudne zachowania. Modele oporu i niechęci.
 4. Komunikacja z trudnymi ludźmi. Radzenie sobie z wrogością, oporem i niechęcią.
 5. Kształtowanie repertuaru efektywnej komunikacji. Prowadzenie rozmowy w obszarze pracy z dzieckiem/rodziną z wykorzystaniem elementów technik i narzędzi w Dialogu Motywacyjnym, Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach oraz coachingu.

Szkolenie stacjonarne „Mediacje w szkole – tworzenie systemu rozwiązywania sytuacji konfliktowych i przeciwdziałania agresji”
W związku z realizacją projektu „Partnerstwo dla rodziny”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dniach 6-8 marca 2023 r. w V Liceum Ogólnokształcącym im. K. Potockiej przy ul. Zmartwychwstańców 10 w Poznaniu odbędzie się szkolenie dla pedagogów i psychologów szkolnych.

Grafika promująca szkolenie. Po lewej stronie znajduje się napis WENDO

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu realizuje szkolenia w ramach projektu „Partnerstwo dla rodziny”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój. Celem projektu jest podnoszenie kompetencji i profesjonalizacja działań poprzez objęcie nieodpłatnym wsparciem szkoleniowym około 900 pracowników, przedstawicieli instytucji i służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Szkolenia mają także służyć budowaniu interdyscyplinarnego systemu wsparcia.

W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkie pracowniczki realizujące m.in. zadania ustawy o pomocy społecznej oraz o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej do zapisu na dwudniowe szkolenie/warsztaty stacjonarne „Samoobrona z wykorzystaniem metody WenDo” (ze względu na charakter warsztatów są one kierowane do kobiet).

Szkolenie odbędzie się w dziesięciu terminach do wyboru:

 • 15-16. września 2022r.
 • 15-16. września 2022r.
 • 29-30. września 2022r.
 • 3-4. października 2022r.
 • 10-11. października 2022r.
 • 18-19. października 2022r.
 • 2-3. listopada
 • 7-8. listopada
 • 9-10. listopada
 • 14-15. listopada
 • 28-29. listopada

Organizator zapewnia uczestnikom wyżywienie i nocleg (nocleg dla osób mieszkających w odległości większej niż 50 km od Poznania). Dokładny adres szkolenia podamy wkrótce.

W przypadku większej liczby chętnych na dany termin szkolenia liczy się kolejność zgłoszeń. Po zakończonej rekrutacji skontaktujemy się z osobami zakwalifikowanymi na szkolenie drogą mailową (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym- ważne zatem aby adres był adresem uczestnika).

W razie dodatkowych pytań uprzejmie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony oraz kontakt mailowy pod adresem:
partnerstwodlarodziny@rops.poznan.pl lub telefoniczny: 618584534.

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.


Grafika promująca szkolenie. Po lewej stronie znajduje się napis MEDIACJE RODZINNE.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu realizuje szkolenia w ramach projektu „Partnerstwo dla rodziny”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój. Celem projektu jest podnoszenie kompetencji i profesjonalizacja działań poprzez objęcie nieodpłatnym wsparciem szkoleniowym około 900 pracowników, przedstawicieli instytucji i służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Szkolenia mają także służyć budowaniu interdyscyplinarnego systemu wsparcia.

W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników realizujących zadania ustawy o pomocy społecznej oraz o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej do zapisu na stacjonarne szkolenie/warsztaty „Mediacje rodzinne”. Szkolenie odbędzie się w formie dwóch zjazdów – dwudniowego i trzydniowego (bądź odwrotnie), w pięciu terminach do wyboru w hotelu na terenie Poznania – wkrótce podamy Państwu informację, w którym dokładnie.

Terminy szkolenia:

 • I grupa: I zjazd 5-7.09.2022 r.; II zjazd 22-23.09.2022 r.
 • II grupa: I zjazd 8-9.09.2022 r.; II zjazd 19-21.09.2022 r.
 • III grupa: I zjazd 12-14.09.2022 r.; II zjazd  29-30.09.2022 r.
 • IV grupa: I zjazd 15-16.09.2022 r.; II zjazd 26-28.09.2022 r.
 • V grupa: I zjazd 3-5.10.2022 r.; II zjazd 13-14.10.2022 r.

Organizator zapewnia uczestnikom wyżywienie i nocleg (dla osób mieszkających  w odległości większej niż 50 km od Poznania).

W przypadku większej liczby chętnych na dany termin szkolenia liczy się kolejność zgłoszeń. Po zakończonej rekrutacji skontaktujemy się z osobami zakwalifikowanymi na szkolenie drogą mailową (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym- ważne zatem aby adres był adresem uczestnika).

W razie dodatkowych pytań uprzejmie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony oraz kontakt mailowy pod adresem: partnerstwodlarodziny@rops.poznan.pl lub telefoniczny: 618584534.

Formularz zgłoszeniowy na nieodpłatne szkolenie Mediacje rodzinne”.


Grafika ozdobna, na której znajduje się tytuł szkolenia, jego terminy. W tle kwitnące drzewo.

Rekrutacja na szkolenie stacjonarne pn. „Jak sobie radzić ze stresem i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu”

Zapraszamy wszystkich pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej do zapisu na dwudniowe szkolenie/warsztaty pn. „Jak sobie radzić ze stresem i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu”. Szkolenie odbędzie się w sześciu terminach do wyboru:

 • 4-5 lipca,
 • 6-7 lipca,
 • 11-12 lipca,
 • 18-19 lipca,
 • 25-26 lipca
 • i 27-28 lipca 2022 r.

Dla osób mieszkających w odległości większej niż 50 km od Poznania organizatorzy zapewniają wyżywienie i nocleg. Szkolenie odbędzie się w hotelu na terenie Poznania – wkrótce podamy informację, w którym dokładnie.

Załączniki:

W przypadku większej liczby chętnych na dany termin szkolenia liczy się kolejność zgłoszeń. Po zakończonej rekrutacji skontaktujemy się z osobami zakwalifikowanymi na szkolenie drogą mailową (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym- ważne zatem aby adres był adresem uczestnika).


Grafika ozdobna, na której znajduje się nazwa szkolenia oraz daty poszczególnych terminów szkoleń.

Rekrutacja na szkolenie stacjonarne pn. „Wczesne wykrywanie/rozpoznanie symptomów dziecka krzywdzonego. Dziecko jako ofiara przemocy”.

Szkolenie odbędzie się w czterech terminach do wyboru: 5-6 kwietnia7-8 kwietnia26-27 kwietnia oraz 28-29 kwietnia 2022 r. (Pierwsza edycja tego samego szkolenia odbyła się w formie online). Szkolenie odbędzie się w hotelu na terenie Poznania – wkrótce podamy informację, w którym dokładnie. Organizator zapewnia uczestnikom wyżywienie i nocleg (dla osób mieszkających w odległości większej niż 50 km od Poznania).

Ramowy program szkolenia:

 1. Analiza oczekiwań w pracy w obszarze przemocy wobec dziecka.
 2. Zjawisko przemocy w rodzinie – perspektywa własna specjalisty.
 3. Dziecko doświadczające przemocy i obserwujące przemoc – problematyka przemocy wobec dziecka.
 4. Komunikacja niewerbalna i inne sygnały świadczące o możliwości doświadczania przemocy przez dziecko, rozpoznawanie symptomów specyficznych i niespecyficznych krzywdzenia dziecka.
 5. Kontakt z dzieckiem w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie, procedura reagowania w sytuacji podejrzenia zagrożenia zdrowia i życia dziecka.
 6. Dziecko a sytuacja przemocy w rodzinie procedury prawne i cywilne.
 7. Rozmowa z rodzicem niekrzywdzącym dziecka krzywdzonego. Zakończenie interwencji.

Szkolenie prowadzi Daniel Mróz.

Aby zapisać się na szkolenie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

W przypadku większej liczby chętnych na dany termin szkolenia liczy się kolejność zgłoszeń. Po zakończonej rekrutacji skontaktujemy się z osobami zakwalifikowanymi na szkolenie drogą mailową (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym).


Rekrutacja na szkolenie on-line Kompleksowe wsparcie rodziny i dziecka z diagnozą FAS/FASD

Serdecznie zapraszamy do zapisu na nieodpłatne szkolenie pn. Kompleksowe wsparcie rodziny i dziecka z diagnozą FAS/FASD. Szkolenie odbywa się  zdalnie w sześciu terminach do wyboru:

 1. 8-9.12 2021 r.
 2. 10-11.01.2022 r.
 3. 13-14.01.2022 r.
 4. 7-8.02.2022 r.
 5. 14-15.02.2022 r.
 6. 21-22.02.2022 r.

Zapisy są możliwe pod poniższym linkiem:

https://forms.gle/RuXnADgk2uod5kXS8

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu na adres partnerstwodlarodziny@rops.poznan.pl lub pod nr telefonu 61 858 45 33 / 34

Rekrutacja na szkolenie dla kadry zarządzającej: Zarządzanie sytuacyjne. Wzmacnianie pracowników, motywowanie i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Serdecznie zapraszamy do zapisu na nieodpłatne szkolenie pn. Zarządzanie sytuacyjne. Wzmacnianie pracowników, motywowanie i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Szkolenie odbędzie się w trzech terminach do wyboru: 19-20 stycznia, 24-25 stycznia, 31 stycznia-1 lutego 2022 r. w Poznaniu w Hotelu Lechicka przy ul. Lechickiej 101.

Formularz zgłoszeniowy na nieodpłatne szkolenie znajduje się pod poniższym linkiem:

https://forms.gle/awudkqK6b6dj29cL6

W przypadku większej liczby chętnych na dany termin szkolenia liczy się kolejność zgłoszeń. Po zakończonej rekrutacji skontaktujemy się z osobami zakwalifikowanymi na szkolenie drogą mailową (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym). Szkolenie poprowadzi Piotr Sajewicz.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu na adres partnerstwodlarodziny@rops.poznan.pl lub pod nr telefonu 61 858 45 33 / 34

Uwaga: dodatkowe terminy na szkolenie Wspieranie  rodzin z dziećmi ze specjalnymi potrzebami

Serdecznie zapraszamy do zapisu na nieodpłatne szkolenie online w terminach:

 1. 20 -21 września,
 2. 22-23 września,
 3. 27-28 września,
 4. 29-30 września.

Aby się zapisać należy wypełnić formularz.

Informujemy, że szkolenie ma charakter warsztatowy i wymaga aktywnego udziału w ćwiczeniach.

Rekrutacja na szkolenie on-line Wspieranie  rodzin z dziećmi ze specjalnymi potrzebami

Serdecznie zapraszamy do zapisu na nieodpłatne szkolenie pn. Wspieranie  rodzin z dziećmi ze specjalnymi potrzebami. Szkolenie odbywa się  zdalnie w czterech terminach do wyboru:

 1. 21-22 czerwca 2021 r.
 2. 23-24 czerwca 2021 r.
 3. 28-29 czerwca 2021 r.
 4. 30 czerwca -1 lipca 2021 r.

Udział w szkoleniu wymaga dostępu do komputera podłączonego do internetu z dostępem do kamerki i mikrofonu. Szkolenie odbędzie się przy pomocy platformy Google Meet. Ramowy program szkolenia obejmuje:

 1. autyzm, afazja, zaburzenia integracji sensorycznej czyli język diagnozy – o tym jak słowa opisują rzeczywistość,
 2. w poszukiwaniu umiejętności- czyli jak korzystać z diagnozy, by była wspierająca dla rodziny,
 3. co sprzyja nawiązywaniu relacji- budowanie zaangażowania w relacji, co możemy robić działając w ramach prawnych,
 4. zintegrowany mózg, zintegrowane dziecko, czyli jak rozmawiać z dziećmi ze specjalnymi potrzebami- strategie D.J. Siegela, T.P. Bryson i M. Rosenberga,
 5. jak oswoić dziecięcą złość w zabawie- elementy terapii zabawą w pracy osoby wspierającej rodziny.

Szkolenie poprowadzi Zuzanna Stańczyk.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie.

W przypadku większej liczby chętnych na dany termin szkolenia liczy się kolejność zgłoszeń. Pozostałym osobom zostanie zaproponowany inny termin szkolenia. Po zakończonej rekrutacji skontaktujemy się z osobami zakwalifikowanymi na szkolenie drogą mailową (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym).

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu na adres partnerstwodlarodziny@rops.poznan.pl lub pod nr telefonu 61 858 45 33 / 34

Rekrutacja na szkolenie on-line Asystent rodziny – zadania, metodyka pracy, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną

Serdecznie zapraszamy do zapisu na szkolenie pn. Asystent rodziny – zadania, metodyka pracy, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną. Szkolenie odbywa się w ciągu dwóch dni w godzinach 9.00-13.45 zdalnie w ośmiu terminach do wyboru:

 1. KWIECIEŃ 2021 r.: 13-14 oraz 27-28,
 2. MAJ 2021 r.: 11-12 oraz 18-19,
 3. CZERWIEC 2021 r.: 1-2 oraz 9-10,
 4. LIPIEC 2021 r.: 12-13,
 5. SIERPIEŃ  2021 r.: 23-24,

Udział w szkoleniu wymaga dostępu do komputera podłączonego do internetu z dostępem do kamerki i mikrofonu. Szkolenie odbędzie się przy pomocy platformy Zoom. Ramowy program szkolenia obejmuje:

 1. Rola asystenta rodziny – regulacje prawne,
 2. Zasady i wartości w pracy asystenta rodziny,
 3. Cele, zdania asystentury rodzinnej
  a) co należy do zadań asystenta rodziny,
  b) przykłady działań asystenta z rodziną (rodzaje wsparcia),
  c) kompetencje asystenta rodziny,
  d) zadania wynikające z przepisów (m.in. ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej),
 4. Modele metodycznego działania asystenta rodziny (stosowanie różnych modeli),
 5. Etapy metodycznego działania asystenta rodziny,
 6. Narzędzia pracy asystenta rodziny,
 7. Współpraca asystenta rodziny z innymi podmiotami działającymi na rzecz wsparcia dziecka i rodziny.

Szkolenie poprowadzi mgr Iwona Urbańska.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie.

W przypadku większej liczby chętnych na dany termin szkolenia liczy się kolejność zgłoszeń. Pozostałym osobom zostanie zaproponowany inny termin szkolenia. Po zakończonej rekrutacji skontaktujemy się z osobami zakwalifikowanymi na szkolenie drogą mailową (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym).

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu na adres partnerstwodlarodziny@rops.poznan.pl lub pod nr telefonu 61 858 45 33 / 34

Rekrutacja na szkolenie on-line Rozpoznanie i profilaktyka zachowań ryzykownych u młodzieży

Serdecznie zapraszamy do zapisu na szkolenie pn. Rozpoznanie i profilaktyka zachowań ryzykownych u młodzieży. Czas trwania szkolenia obejmuje dwa dni po 6 godzin szkoleniowych (1h szkoleniowa=45 minut). Szkolenie odbędzie się zdalnie w ośmiu terminach do wyboru:

 1. STYCZEŃ 2021 r.: 11-12, 18-19, 25-26,
 2. LUTY 2021 r.: 1-2, 4-5,
 3. MARZEC 2021 r.: 9-10, 11-12,
 4. KWIECIEŃ 2021 r.: 12-13.

Udział w szkoleniu wymaga dostępu do komputera podłączonego do internetu z dostępem do kamerki i mikrofonu. Szkolenie odbędzie się przy pomocy platformy Microsoft Teams. Ramowy program szkolenia obejmuje:

 1. Teoretyczne podstawy rozwoju zachowań ryzykownych- pojęcie, rodzaje i funkcje zachowań ryzykownych.
 2. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące związane z zachowaniem problemowym/ryzykownym dzieci i młodzieży.
 3. Zachowania problemowe/ryzykowne w ujęciu rozwojowym.
 4. Utrzymanie psychologicznego dystansu wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
 5. Radzenie sobie z negatywnymi emocjami i uczuciami związanymi z zachowaniami ryzykownymi/problemowymi dzieci i młodzieży.
 6. Zasady komunikowania się w sytuacjach konfliktowych – komunikat typu „ja”.
 7. Rozwiązywanie konfliktów z dziećmi i młodzieżą zachowującą się w sposób ryzykowny/problemowy.
 8. Środowisko szkolne a zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży.
 9. Środowisko rodzinne a zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży.
 10. Promocja zdrowia i profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży
  a. pozytywny rozwój młodzieży jako alternatywa dla podejścia skoncentrowanego na problemach,
  b. umiejętności psychospołeczne,
  c. zasoby, które należy rozwijać w celu prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży.
 11. Sposoby pomocy dzieciom i młodzieży zachowujących się w sposób problemowy/ryzykowny,
  a. Strategie modyfikowania ryzyka rozwoju zachowań ryzykownych/ problemowych dzieci i młodzieży,
  b. Interwencje wobec dzieci i młodzieży (cele, zasady, klimat, elementy),
  c. Zapobieganie wykluczeniu/odrzuceniu dzieci i młodzieży przez rówieśników.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie.

W przypadku większej liczby chętnych na dany termin szkolenia liczy się kolejność zgłoszeń. Pozostałym osobom zostanie zaproponowany inny termin szkolenia. Po zakończonej rekrutacji skontaktujemy się z osobami zakwalifikowanymi na szkolenie drogą mailową (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym).

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu na adres partnerstwodlarodziny@rops.poznan.pl lub pod nr telefonu 61 858 45 33 / 34

Rekrutacja na szkolenie on-line Wsparcie i praca z rodziną w świetle ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Warsztaty rozwiązywania case study

Serdecznie zapraszamy do zapisu na szkolenie pn. Wsparcie i praca z rodziną w świetle ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Warsztaty rozwiązywania case study. Czas trwania szkolenia obejmuje dwa dni po 6 godzin szkoleniowych (1h szkoleniowa=45 minut). Szkolenie odbędzie się zdalnie w ośmiu terminach do wyboru:

 1. LISTOPAD 2020 r.: 16-17, 19-20, 23-24,25-26
 2. GRUDZIEŃ 2020 r.: 1-2
 3. STYCZEŃ 2021 r.: 4-5,  7-8, 28-29

Udział w szkoleniu wymaga dostępu do komputera podłączonego do internetu i odbędzie się przy pomocy platformy MyOwnConference. Ramowy program szkolenia obejmuje:

 1. Wybrane zagadnienia dotyczące najczęściej pojawiających się problemów w interpretacji przepisów o pomocy społecznej oraz postępowania w sprawie świadczeń z pomocy społecznej w zakresie pomocy rodzinom, m.in.:
 • Dochód w świetle ustawy o pomocy społecznej,
 • Przyznawanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej,
 • Zmiana i uchylenie decyzji z zakresu pomocy społecznej oraz postępowanie w przypadku nienależnie pobranych świadczeń z zakresu pomocy społecznej.
 1. Wybrane zagadnienia dotyczące najczęściej pojawiających się problemów w interpretacji przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, m.in.:
 • Ograniczenie, pozbawienie i zawieszenie władzy rodzicielskiej.
 • Odebranie dziecka z rodziny – obowiązki i kompetencje poszczególnych instytucji,
 • Kwalifikowanie i dobór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • Ocena sytuacji dziecka – współpraca interdyscyplinarna.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie.

W przypadku większej liczby chętnych na dany termin szkolenia liczy się kolejność zgłoszeń. Pozostałym osobom zostanie zaproponowany inny termin szkolenia. Po zakończonej rekrutacji skontaktujemy się z osobami zakwalifikowanymi na szkolenie drogą mailową (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym).

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu na adres partnerstwodlarodziny@rops.poznan.pl lub pod nr telefonu 61 858 45 33 / 34