Partnerstwo dla rodziny

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki  Społecznej w Zielonej Górze, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Gdańsku oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie realizuje projekt pn. „Partnerstwo dla rodziny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01 października 2019 do 30 września 2021

Cel projektu: podniesienie kompetencji i profesjonalizacja działań, wsparcie pracowników przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na terenie województw: lubuskiego, pomorskiego, warmińsko- mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Działania skierowane będą do osób, które są zaangażowane w realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwach objętych projektem na wszystkich szczeblach administracji samorządowej i rządowej. Projekt zakłada także uczestnictwo przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, oświaty, służby zdrowia oraz innych służb działających na rzecz dzieci, rodzin sprawujących pieczę zastępczą, rodzin adopcyjnych.

Realizacja celu przyczyni się do podwyższenia efektywności pracy z rodzinami poprzez nabycie bądź podniesienie kompetencji przez pracowników, a także poprzez współdziałanie instytucji realizujących zadania ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności przyczyni się również do realizacji nowych rozwiązań zmierzających do intensyfikacji działań na rzecz dziecka i rodziny oraz doskonalenia systemu pieczy zastępczej.

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Partnerstwo dla rodziny

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Partnerstwo dla rodziny-converted

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zostały wprowadzone zmiany do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Partnerstwo dla rodziny. Regulamin ze zmianami zamieszczamy poniżej

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Partnerstwo dla rodziny — PO ZMIANACH

Wyniki ankiety potrzeb szkoleniowych osób zaangażowanych w realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

RAPORT – potrzeby szkoleniowe

Uwaga: dodatkowe terminy na szkolenie Wspieranie  rodzin z dziećmi ze specjalnymi potrzebami

Serdecznie zapraszamy do zapisu na nieodpłatne szkolenie online w terminach:

 1. 20 -21 września,
 2. 22-23 września,
 3. 27-28 września,
 4. 29-30 września.

Aby się zapisać należy wypełnić formularz.

Informujemy, że szkolenie ma charakter warsztatowy i wymaga aktywnego udziału w ćwiczeniach.

Rekrutacja na szkolenie on-line Wspieranie  rodzin z dziećmi ze specjalnymi potrzebami

Serdecznie zapraszamy do zapisu na nieodpłatne szkolenie pn. Wspieranie  rodzin z dziećmi ze specjalnymi potrzebami. Szkolenie odbywa się  zdalnie w czterech terminach do wyboru:

 1. 21-22 czerwca 2021 r.
 2. 23-24 czerwca 2021 r.
 3. 28-29 czerwca 2021 r.
 4. 30 czerwca -1 lipca 2021 r.

Udział w szkoleniu wymaga dostępu do komputera podłączonego do internetu z dostępem do kamerki i mikrofonu. Szkolenie odbędzie się przy pomocy platformy Google Meet. Ramowy program szkolenia obejmuje:

 1. autyzm, afazja, zaburzenia integracji sensorycznej czyli język diagnozy – o tym jak słowa opisują rzeczywistość,
 2. w poszukiwaniu umiejętności- czyli jak korzystać z diagnozy, by była wspierająca dla rodziny,
 3. co sprzyja nawiązywaniu relacji- budowanie zaangażowania w relacji, co możemy robić działając w ramach prawnych,
 4. zintegrowany mózg, zintegrowane dziecko, czyli jak rozmawiać z dziećmi ze specjalnymi potrzebami- strategie D.J. Siegela, T.P. Bryson i M. Rosenberga,
 5. jak oswoić dziecięcą złość w zabawie- elementy terapii zabawą w pracy osoby wspierającej rodziny.

Szkolenie poprowadzi Zuzanna Stańczyk.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie.

W przypadku większej liczby chętnych na dany termin szkolenia liczy się kolejność zgłoszeń. Pozostałym osobom zostanie zaproponowany inny termin szkolenia. Po zakończonej rekrutacji skontaktujemy się z osobami zakwalifikowanymi na szkolenie drogą mailową (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym).

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu na adres partnerstwodlarodziny@rops.poznan.pl lub pod nr telefonu 61 858 45 33 / 34

Rekrutacja na szkolenie on-line Asystent rodziny – zadania, metodyka pracy, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną

Serdecznie zapraszamy do zapisu na szkolenie pn. Asystent rodziny – zadania, metodyka pracy, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną. Szkolenie odbywa się w ciągu dwóch dni w godzinach 9.00-13.45 zdalnie w ośmiu terminach do wyboru:

 1. KWIECIEŃ 2021 r.: 13-14 oraz 27-28,
 2. MAJ 2021 r.: 11-12 oraz 18-19,
 3. CZERWIEC 2021 r.: 1-2 oraz 9-10,
 4. LIPIEC 2021 r.: 12-13,
 5. SIERPIEŃ  2021 r.: 23-24,

Udział w szkoleniu wymaga dostępu do komputera podłączonego do internetu z dostępem do kamerki i mikrofonu. Szkolenie odbędzie się przy pomocy platformy Zoom. Ramowy program szkolenia obejmuje:

 1. Rola asystenta rodziny – regulacje prawne,
 2. Zasady i wartości w pracy asystenta rodziny,
 3. Cele, zdania asystentury rodzinnej
  a) co należy do zadań asystenta rodziny,
  b) przykłady działań asystenta z rodziną (rodzaje wsparcia),
  c) kompetencje asystenta rodziny,
  d) zadania wynikające z przepisów (m.in. ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej),
 4. Modele metodycznego działania asystenta rodziny (stosowanie różnych modeli),
 5. Etapy metodycznego działania asystenta rodziny,
 6. Narzędzia pracy asystenta rodziny,
 7. Współpraca asystenta rodziny z innymi podmiotami działającymi na rzecz wsparcia dziecka i rodziny.

Szkolenie poprowadzi mgr Iwona Urbańska.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie.

W przypadku większej liczby chętnych na dany termin szkolenia liczy się kolejność zgłoszeń. Pozostałym osobom zostanie zaproponowany inny termin szkolenia. Po zakończonej rekrutacji skontaktujemy się z osobami zakwalifikowanymi na szkolenie drogą mailową (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym).

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu na adres partnerstwodlarodziny@rops.poznan.pl lub pod nr telefonu 61 858 45 33 / 34

Rekrutacja na szkolenie on-line Rozpoznanie i profilaktyka zachowań ryzykownych u młodzieży

Serdecznie zapraszamy do zapisu na szkolenie pn. Rozpoznanie i profilaktyka zachowań ryzykownych u młodzieży. Czas trwania szkolenia obejmuje dwa dni po 6 godzin szkoleniowych (1h szkoleniowa=45 minut). Szkolenie odbędzie się zdalnie w ośmiu terminach do wyboru:

 1. STYCZEŃ 2021 r.: 11-12, 18-19, 25-26,
 2. LUTY 2021 r.: 1-2, 4-5,
 3. MARZEC 2021 r.: 9-10, 11-12,
 4. KWIECIEŃ 2021 r.: 12-13.

Udział w szkoleniu wymaga dostępu do komputera podłączonego do internetu z dostępem do kamerki i mikrofonu. Szkolenie odbędzie się przy pomocy platformy Microsoft Teams. Ramowy program szkolenia obejmuje:

 1. Teoretyczne podstawy rozwoju zachowań ryzykownych- pojęcie, rodzaje i funkcje zachowań ryzykownych.
 2. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące związane z zachowaniem problemowym/ryzykownym dzieci i młodzieży.
 3. Zachowania problemowe/ryzykowne w ujęciu rozwojowym.
 4. Utrzymanie psychologicznego dystansu wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
 5. Radzenie sobie z negatywnymi emocjami i uczuciami związanymi z zachowaniami ryzykownymi/problemowymi dzieci i młodzieży.
 6. Zasady komunikowania się w sytuacjach konfliktowych – komunikat typu „ja”.
 7. Rozwiązywanie konfliktów z dziećmi i młodzieżą zachowującą się w sposób ryzykowny/problemowy.
 8. Środowisko szkolne a zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży.
 9. Środowisko rodzinne a zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży.
 10. Promocja zdrowia i profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży
  a. pozytywny rozwój młodzieży jako alternatywa dla podejścia skoncentrowanego na problemach,
  b. umiejętności psychospołeczne,
  c. zasoby, które należy rozwijać w celu prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży.
 11. Sposoby pomocy dzieciom i młodzieży zachowujących się w sposób problemowy/ryzykowny,
  a. Strategie modyfikowania ryzyka rozwoju zachowań ryzykownych/ problemowych dzieci i młodzieży,
  b. Interwencje wobec dzieci i młodzieży (cele, zasady, klimat, elementy),
  c. Zapobieganie wykluczeniu/odrzuceniu dzieci i młodzieży przez rówieśników.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie.

W przypadku większej liczby chętnych na dany termin szkolenia liczy się kolejność zgłoszeń. Pozostałym osobom zostanie zaproponowany inny termin szkolenia. Po zakończonej rekrutacji skontaktujemy się z osobami zakwalifikowanymi na szkolenie drogą mailową (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym).

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu na adres partnerstwodlarodziny@rops.poznan.pl lub pod nr telefonu 61 858 45 33 / 34

Rekrutacja na szkolenie on-line Wsparcie i praca z rodziną w świetle ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Warsztaty rozwiązywania case study

Serdecznie zapraszamy do zapisu na szkolenie pn. Wsparcie i praca z rodziną w świetle ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Warsztaty rozwiązywania case study. Czas trwania szkolenia obejmuje dwa dni po 6 godzin szkoleniowych (1h szkoleniowa=45 minut). Szkolenie odbędzie się zdalnie w ośmiu terminach do wyboru:

 1. LISTOPAD 2020 r.: 16-17, 19-20, 23-24,25-26
 2. GRUDZIEŃ 2020 r.: 1-2
 3. STYCZEŃ 2021 r.: 4-5,  7-8, 28-29

Udział w szkoleniu wymaga dostępu do komputera podłączonego do internetu i odbędzie się przy pomocy platformy MyOwnConference. Ramowy program szkolenia obejmuje:

 1. Wybrane zagadnienia dotyczące najczęściej pojawiających się problemów w interpretacji przepisów o pomocy społecznej oraz postępowania w sprawie świadczeń z pomocy społecznej w zakresie pomocy rodzinom, m.in.:
 • Dochód w świetle ustawy o pomocy społecznej,
 • Przyznawanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej,
 • Zmiana i uchylenie decyzji z zakresu pomocy społecznej oraz postępowanie w przypadku nienależnie pobranych świadczeń z zakresu pomocy społecznej.
 1. Wybrane zagadnienia dotyczące najczęściej pojawiających się problemów w interpretacji przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, m.in.:
 • Ograniczenie, pozbawienie i zawieszenie władzy rodzicielskiej.
 • Odebranie dziecka z rodziny – obowiązki i kompetencje poszczególnych instytucji,
 • Kwalifikowanie i dobór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • Ocena sytuacji dziecka – współpraca interdyscyplinarna.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie.

W przypadku większej liczby chętnych na dany termin szkolenia liczy się kolejność zgłoszeń. Pozostałym osobom zostanie zaproponowany inny termin szkolenia. Po zakończonej rekrutacji skontaktujemy się z osobami zakwalifikowanymi na szkolenie drogą mailową (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym).

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu na adres partnerstwodlarodziny@rops.poznan.pl lub pod nr telefonu 61 858 45 33 / 34