Azymut – samodzielność

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego

23 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 2136/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku.

Ogłoszony w dniu 27 lutego br. Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie zadania publicznego z obszaru polityki społecznej dotyczył wyposażenia mieszkania wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera mieszczącego się w Koninie przy ul. Erazma Pietrygi 3 lok. 19 i 20, zgodnie z Modelem standardu mieszkalnictwa wspomaganego, powstałym w ramach projektu pn. „Azymut-Samodzielność”.

Realizację zadania publicznego powierzono Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Autyzmem „Gepetto”   z Konina.

uchwała_2136_2020_zww_rozstrzygnięcie_konkursu_pomoc_spoleczna_2020

———————————————————————————————————————————————————————

Zakończenie prac modernizacyjno-adaptacyjnych w mieszkaniu przy ul. Erazma Pietrygi 3 w Koninie.

25 marca br. zostały zakończone i protokolarnie odebrane od Wykonawcy przez MTBS w Koninie prace modernizacyjno-adaptacyjne lokali 19 i 20 w budynku przy ul. E. Pietrygi 3 w Koninie. Wszystkie prace zostały odebrane bez uwag ze strony inspektora MTBS.

Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Poznaniu przebieg wykonywanych prac na bieżąco sprawozdawał wraz z dokumentacją fotograficzną, nasz doradca gminny w Koninie, Pan Mariusz Szymański.

Kolejnym etapem będzie wyposażenie mieszkania wspomaganego, zgodnie z Modelem powstałym w ramach projektu pn. Azymut-Samodzielność.

——————————————————————————————————————-

Rozpoczęły się prace modernizacyjno-adaptacyjne w lokalach przeznaczonych na mieszkanie wspomagane dla osób ze spektrum autyzmu w ramach projektu Azymut-Samodzielność

Prace w mieszkaniu przy ul. Erazma Pietrygi 3 w Koninie rozpoczęły się 13 lutego 2020 r.

Prace modernizacyjno-adaptacyjne obejmować będą połączenie dwóch lokali mieszkalnych w jeden oraz m.in: postawienie ścianek działowych, przeniesienie przyłączy wodnokanalizacyjnych, dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania, dostosowanie instalacji elektrycznej, zamontowanie wentylacji mechanicznej w łazienkach.

Zgodnie z zapisami standardu dotyczącego wymagań dla mieszkań wspomaganych dla osób ze spektrum autyzmu, zawartego w Modelu mieszkalnictwa wspomaganego, założone zostaną: alarm przeciwpożarowy, zawory ograniczające temperaturę wody, folie zabezpieczające okna, bariery zabezpieczające na balkony oraz wygłuszona zostanie ściana z sąsiadującym mieszkaniem.

————————————————————————————————————-

Projekt Azymut-Samodzielność na posiedzeniu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Koninie

Przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na zaproszenie Przewodniczącej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Koninie, Pani Anny Leśnej-Szymańskiej, w dniu 13 lutego 2020 r. uczestniczyli w spotkaniu, którego tematem było wsparcie dorosłych osób ze spektrum autyzmu w ramach wdrażania modelu mieszkalnictwa wspomaganego w projekcie Azymut-Samodzielność.

W spotkaniu uczestniczyli Rodzice, przedstawiciele instytucji, ośrodków wsparcia, kierownik COP w Koninie, Doradca gminny.

Oprócz części informującej o samym projekcie Azymut-Samodzielność, rozmawialiśmy o wyzwaniach, trudnościach, oczekiwaniach, możliwościach, wsparciu i poszukiwaniu rozwiązań.Kolejne spotkanie dedykowane będzie rodzicom i potencjalnym mieszkańcom ze spektrum autyzmu.

—————————————————————————————————
Spotkanie w Miejskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Koninie

17 stycznia br. odbyło się spotkanie w MTBS w Koninie, podczas którego Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Pan Grzegorz Grygiel udzielił Prezesowi Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Koninie, Panu Markowi Libertowskiemu, pełnomocnictwa do zawierania umów na wykonanie prac modernizacyjno-adaptacyjnych oraz do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego w sprawach związanych z realizacją tych zadań w mieszkaniu przy ul. Erazma Pietrygi 3 w Koninie.

Następnie podpisane zostanie Porozumienie w sprawie powierzenia do realizacji Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Koninie inwestycji polegającej na wykonaniu prac modernizacyjno-adaptacyjnych w mieszkaniach przeznaczonych na potrzeby testowania Modelu standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju w tym z autyzmem i zespołem Aspergera.

—————————————————————————————————————
Doradca gminny w Mieście Koninie

Od 3 grudnia 2019 r. w ramach realizacji projektu Azymut-Samodzielność, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej podpisał umowę o świadczenie usług Doradcy gminnego z Panem Mariuszem Szymańskim z Konina.

Nasz Doradca Gminny odpowiedzialny jest za koordynowanie działań o charakterze administracyjnym, związanym z bezpośrednim zarządzaniem mieszkaniem wspomaganym i sprawowanie nad nim nadzoru. W tym zakresie współpracuje z m.in. z Miastem Koninem, MTBS w Koninie, a gdy uruchomione zostanie mieszkanie wspomagane dla osób ze spektrum autyzmu, do zadań Doradcy gminnego dojdzie również współpraca z Kadrą mieszkania i Rodzinami mieszkańców.

Na zdjęciach wizyta w mieszkaniu Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Grzegorza Grygiela.

Od prawej: Dyrektor ROPS – Grzegorz Grygiel, Doradca gminny – Mariusz Szymański, Tomasz Darul – Kierownik ds. eksploatacji MTBS w Koninie,

——————————————————————————————————–

Mieszkanie wspomagane dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu w Koninie przy ul. Erazma Pietrygi 3

Miasto Konin na potrzeby realizacji projektu Azymut – Samodzielność, obejmującego wdrożenie na terenie Miasta Konina standardu funkcjonowania mieszkania wspomaganego dla osób ze spektrum autyzmu, użyczyło dwa lokale mieszkalne nr 19 i 20 o łącznej powierzchni 101,88 m² w nowym budynku wielorodzinnym,  przy ul. Erazma Pietrygi 3 w Koninie. Działania związane z wdrożeniem standardu realizowane będą w ramach pilotażu obejmującego: dostosowanie lokalu do potrzeb osób z ASD, wykonanie prac modernizacyjno-adaptacyjnych, zakup odpowiedniego wyposażenia, oraz objęcie użytkowników mieszkania kompleksowym pakietem usług wspierających i aktywizujących.

Nowoczesny budynek wielorodzinny dedykowany osobom ze specjalnymi potrzebami przekazany został w darowiźnie Miastu Konin przez prywatnych inwestorów, Wojciecha Pluta-Plutowskiego i Itę Plutowską-Witaszek.

Budynek ma 4 kondygnacje i znajdują się w nim 24 mieszkania, posiada windę i jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

————————————————————————————————————————-

PODPISANIE POROZUMIENIA  Z MIASTEM KONINEM

Herb Konina, biały koń na czerwonym tle

W dniu 9 października 2019 r. podpisano Porozumienie w sprawie przystąpienia do projektu Azymut-Samodzielność Miasta Konina. Prezydent Miasta Pan Piotr Korytkowski wraz z Zastępcą Prezydenta Panem Witoldem Nowakiem  i Skarbnikiem Miasta Panem Kazimierzem Lebioda, podpisali porozumienie z Województwem Wielkopolskim –  Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Panią Jolantę Kucharzak i Kierownika ds. usług społecznych, Panią Edytę Antkowiak. W spotkaniu uczestniczył także Pan Bartosz Jędrzejczak, Kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie.

Przedmiotem Porozumienia jest udział Miasta w projekcie pn. Azymut-Samodzielność, polegający na wdrożeniu modelowego standardu mieszkalnictwa wspomaganego skierowanego do osób  ze spektrum autyzmu, uwzględniającego specyficzne potrzeby i możliwości tych osób.

Zastępca Prezydenta Miasta Konina podpisuje porozumienie w sprawie udziału Konina w projekcie.   podpisanie porozumienia ze strony ROPS w Poznaniu

   Wspólne zdjecie pamiątkowe Władz Konina i przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu

—————————————————————————————————————

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Nabór gmin z województwa wielkopolskiego zainteresowanych udziałem w realizacji projektu pn. Azymut-Samodzielność.

Nabór gmin z województwa zachodniopomorskiego zainteresowanych udziałem w realizacji projektu pn. Azymut-Samodzielność, nr: WND-POWR.02.08.00-00-0023/17, finansowanego w ramach konkursu POWER, nr: POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jako partner projektu pn. Azymut – Samodzielność, zaprasza gminy z województwa wielkopolskiego do udziału w powyżej wskazanym projekcie.

Celem głównym projektu jest wypracowanie standardów usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem
i zespołem Aspergera i przeprowadzenie pilotażu w zakresie tych usług w gminie w województwie wielkopolskim.

Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 8 marca 2019 roku pod adresem:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu: agnieszka.wisniewska-krol@rops.poznan.pl

Pełna treść ogłoszenia naboru w załączniku.

Zapraszamy do współpracy.

Osoby do kontaktu ze strony Partnera ROPS w Poznaniu:

Agnieszka Wiśniewska-Król, agnieszka.wisniewska-krol@rops.poznan.pl, tel. 61 85 67 318

lub Agnieszka Gentsch-Piasek, agnieszka.gentsch-piasek@rops.poznan.pl tel. 61 85 67 325.

ZAPROSZENIE_NABÓR_GMIN_2019

FORMULARZ_NABÓR_GMIN_2019

INFORMACJA_3_WARIANTY_MODELU

Model_standardu_m_wspomaganego_dla_o_z_ASD

——————————————————————————————————————-

Model standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
w tym z autyzmem i zespołem Aspergera.

Zgodnie z założeniami projektu, 30 listopada 2018 r.  w ramach projektu pn. Azymut – Samodzielność opracowany został „Model standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera”.

Opracowany model zawiera:

 • Opis standardu dotyczącego wymagań dla mieszkań wspomaganych dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera.
 • Opis standardu pakietu usług wspierających dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
  w tym z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich otoczenia, tj. rodziców, rodzin/opiekunów prawnych.
 • Opis standardu programu szkoleń dla opiekunów (trenerów samodzielności) osób
  z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera.

W kolejnych etapach projektu wypracowany model wsparcia zostanie pilotażowo wdrożony w gminach, które przystąpiły do projektu.

Gminy otrzymają dofinansowanie na remont i modernizację mieszkania użyczonego do realizacji projektu w wysokości 83 250 zł oraz na wyposażenie mieszkania w wysokości 83 250 zł. W ramach projektu pokryte zostaną również koszty zatrudnienia trenerów samodzielności, szkoleń i mentoringu oraz dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkań .

Model_m_wspomaganego_dla_o_z_ASD_30_11_18

————————————————————————————————————————————————————————————————-


Raport końcowy z badania:
„Rozszerzone badanie potrzeb osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera”.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z badania pt. „Rozszerzone badanie potrzeb osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem
i zespołem Aspergera” przeprowadzonego na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przez konsorcjum AD REM Pracownia Badawcza Elżbieta Stosio-Sielach i Piotr Fuchs.

Głównym celem badania było stworzenie kompleksowego katalogu potrzeb osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera i ich rodzin w zakresie instytucjonalnego wsparcia społecznego (w szczególności świadczonego w mieszkaniach wspomaganych) na terenie województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego.

Badanie zostało zrealizowane w terminie lipiec – wrzesień 2018 roku.
Główną metodą badawczą był zogniskowany wywiad grupowy (FGI). Badanie terenowe objęło swoim zasięgiem województwo wielkopolskie (5 subregionów), zachodniopomorskie (3 subregiony) i  lubuskie (2 subregiony). W sumie przeprowadzono 20 wywiadów, 10 wywiadów z rodzicami/opiekunami prawnymi osób z ASD i 10 wywiadów z organizatorami systemu wsparcia osób z ASD i ich rodzin tj. OPS, PCPR, PUP oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych i otoczenia instytucjonalnego (np. warsztat terapii zajęciowej, środowiskowy dom samopomocy, zakład aktywności zawodowej), a także specjalistami w zakresie całościowego zaburzenia rozwoju (terapeutami, psychologami, pedagogami specjalnymi).

Raport_rozszerzone_badanie_osob_z_CZR

——————————————————————————————————————-

Wizyta studyjna w ramach projektu „Azymut – Samodzielność” – Dania 3-6.09.2018 r.

W dniach od 3 do 6 września 2018 r. w ramach projektu pn. „Azymut–Samodzielność” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym zrealizowana została czterodniowa zagraniczna wizyta studyjna do Danii.

Uczestnicy w ramach wizyty zapoznali się z nowoczesnymi tendencjami rozwoju polityki społecznej w Danii, instytucjonalnym  systemem wsparcia  oraz system usamodzielniania społeczno-zawodowego osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym autyzmem i zespołem Aspergera.

W ramach wizyty odbyły się spotkania w placówkach zajmujących się wsparciem w postaci mieszkań wspomaganych, kierowanych do osób z całościowym zaburzeniem rozwoju w tym z autyzmem i zespołem Aspergera na terenie Danii. Uczestnicy wizyty odwiedzili placówki oświatowe przeznaczone dla dzieci i młodzieży z ASD oraz placówki oświatowe zajmujące się w pełni nadzorowanymi zajęciami edukacyjnymi, wspomagającymi potencjał osób autystycznych na rynku pracy. Uczestnicy mieli także okazję zobaczyć pierwszy w Danii „Dom Seniora” – zaprojektowany jako w pełni wspierający dom mieszkalny dla starzejącej się populacji Danii ze spektrum zaburzeń autystycznych.

wizyta_studyjna_w_danii

 

Podpisane porozumienie w sprawie udziału w projekcie „Azymut – Samodzielność”

Dnia 6 sierpnia 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podpisał porozumienie w sprawie udziału w projekcie pn. Azymut – Samodzielność, którego celem jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera.

Celem głównym projektu jest wypracowanie standardów funkcjonowania mieszkań wspomaganych,  które zgodnie z zasadą deinstytucjonalizacji przyczynią się do świadczenia dobrej jakości usług w środowisku lokalnym oraz przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań.

Wypracowane rozwiązanie zostanie wdrożone na terenie Gminy Swarzędz.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2018 r. – 31 marca 2022 r.

——————————————————————————————————————-

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy realizacji badania  „Rozszerzone badanie potrzeb osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie badania pt. „Rozszerzone badanie potrzeb osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera” w ramach realizacji projektu pn. Azymut-Samodzielność w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym typ operacji: „Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

Termin składania ofert: 28 czerwca 2018 r. do godz. 24:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: rops@rops.poznan.pl, monika.zembrzycka@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe_rozszerzone badanie potrzeb osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Załącznik nr 1_Formularz oferty_Zapytanie ofertowe_rozszerzone badanie potrzeb osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Załącznik nr 1_Formularz oferty_Zapytanie ofertowe_rozszerzone badanie potrzeb osób z autyzmem i zespołem Aspergera

 

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 31 maja 2018 r. dotyczącego realizacji badania „Rozszerzone badanie potrzeb osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, że z przyczyn niezależnych od Zamawiającego unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 31 maja 2018 r. dotyczące realizacji badania „Rozszerzone badanie potrzeb osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera” w ramach realizacji projektu pn. Azymut-Samodzielność w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym typ operacji: „Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

Unieważnienie odbywa się zgodnie z treścią zawartą w punkcie 14 „ UWAGI KOŃCOWE” podpunkt 1 „Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego Zapytania ofertowego”.

Unieważnienie zapytania ofertowego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Rozszerzone badanie potrzeb osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie badania pt. „Rozszerzone badanie potrzeb osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera” w ramach realizacji projektu pn. Azymut-Samodzielność w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym typ operacji: „Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

Termin składania ofert: 15 czerwca 2018 r. do godz. 14:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: rops@rops.poznan.pl, monika.zembrzycka@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe_rozszerzone badanie potrzeb osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Załącznik Nr 1_Formularz oferty
Załącznik nr 1_Formularz oferty_Zapytanie ofertowe_rozszerzone badanie potrzeb osób z autyzmem i zespołem Aspergera
Załącznik nr 1_Formularz oferty_Zapytanie ofertowe_rozszerzone badanie potrzeb osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Wyniki naboru w projekcie „Azymut – Samodzielność”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, iż w wyniku oceny formularzy zgłoszeniowych złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze gmin z województwa wielkopolskiego zainteresowanych udziałem w realizacji projektu pn. Azymut-Samodzielność, finansowanego w ramach konkursu POWER,
nr: POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób
o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań” do realizacji projektu wybrano gminę Swarzędz.

NABÓR EKSPERTÓW

– świadczenie usług eksperckich w ramach projektu pn. Azymut – Samodzielność

W związku z przyznaniem dofinansowania projektowi pn. Azymut-Samodzielność, nr: WND-POWR.02.08.00-00-0023/17, finansowanego w ramach konkursu POWER, nr: POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań”, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza Państwa do udziału w naborze ofert na realizację usług w zakresie:
Świadczenia usług eksperckich w projekcie pn. Azymut-Samodzielność.

Niniejsze postępowanie odbywa się zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązujących w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nabór ofert trwa do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: epuszkiewicz@wzp.pl.

Link do zapytania ofertowego: LINK

Szczegóły w załączniku.

Zalacznik_nr_1

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE- NABÓR GMIN – NOWY TERMIN

Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 27 kwietnia 2018 roku pod adresem:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu: monika.zembrzycka@rops.poznan.pl .

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE- NABÓR GMIN

Nabór gmin z województwa wielkopolskiego zainteresowanych udziałem w realizacji projektu pn. Azymut-Samodzielność, finansowanego w ramach konkursu POWER, nr: POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań”.

ZAPROSZENIE_NABÓR_GMINA_PROJEKT
ZAPROSZENIE_NABÓR GMIN
ZAPROSZENIE_NABÓR_GMINA_FORMULARZ
ZAPROSZENIE_NABÓR_GMINA_FORMULARZ

 

Partnerzy projektu: Województwo Zachodniopomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie (lider partnerstwa), Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” w Zielonej Górze.

Teren realizacji: Województwo Zachodniopomorskie, Województwo Lubuskie, Województwo Wielkopolskie.

Okres realizacji: od 1.04.2018 roku do 31.03.2022 roku.

Cel główny:

Celem głównym projektu jest wypracowanie standardów usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera i przeprowadzenie pilotaży w zakresie tych usług w gminach w województwie:

 • zachodniopomorskim – 3 gminy,
 • lubuskim – 2 gminy,
 • wielkopolskim – 1 gmina.

W ramach projektu opracowany zostanie jeden model/standard mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera, uwzględniający specyficzne potrzeby i możliwości tych osób, który następnie zostanie wdrożony w 6 gminach na terenie województw partnerskich.

Grupą docelową projektu jest 6 gminnych jednostek samorządu terytorialnego z partnerskich województw, które pilotażowo wdrożą na swoim terenie wypracowany model mieszkania wspomaganego. Pośrednią grupą docelową projektu są osoby z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera i ich bezpośrednie otoczenie, tj. rodzina (rodzice, rodzeństwo) oraz kadra służb pomocy społecznej i otoczenie instytucjonalne gmin.

Działania projektowe:

 • Badanie potrzeb osób z autyzmem i zespołem Aspergera.
 • Opracowanie i wdrożenie modelu.
 • Warsztaty konsultacyjne.
 • Panele eksperckie.
 • Remont/adaptacja i wyposażenie mieszkań wspomaganych na terenie 6 współpracujących gmin.
 • Szkolenia dla gminnych doradców i trenerów samodzielności.
 • Turnusy wyjazdowe dla uczestników projektu.
 • Wsparcie dla rodzin i otoczenia osób z autyzmem i zespołem Aspergera.
 • Wsparcie eksperckie, szkolenia dla interesariuszy (np. PCPR, OPS, PUP).
 • Spotkania edukacyjno-szkoleniowe, wizyty studyjne.
 • Opracowanie podręcznika wdrażania modelu.

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Os priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Biuro partnera – realizatora projektu na terenie województwa wielkopolskiego:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
tel. 61/8567 334, fax. 61/85 15 635
www.rops.poznan.pl, www.facebook.com/ROPSwPoznaniu
e-mail: monika.zembrzycka@rops.poznan.pl

Biuro lidera partnerstwa:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.  (+48) 91 42 53 652; fax. (+48) 91 42 53 607
www.rops.wzp.pl, www.facebook.com/rops.szczecin
e-mail: epuszkiewicz@wzp.pl