Azymut – samodzielność

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego

23 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 2136/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku.

Ogłoszony w dniu 27 lutego br. Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie zadania publicznego z obszaru polityki społecznej dotyczył wyposażenia mieszkania wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera mieszczącego się w Koninie przy ul. Erazma Pietrygi 3 lok. 19 i 20, zgodnie z Modelem standardu mieszkalnictwa wspomaganego, powstałym w ramach projektu pn. „Azymut-Samodzielność”.

Realizację zadania publicznego powierzono Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Autyzmem „Gepetto”   z Konina.

uchwała_2136_2020_zww_rozstrzygnięcie_konkursu_pomoc_spoleczna_2020

———————————————————————————————————————————————————————

Zakończenie prac modernizacyjno-adaptacyjnych w mieszkaniu przy ul. Erazma Pietrygi 3 w Koninie.

25 marca br. zostały zakończone i protokolarnie odebrane od Wykonawcy przez MTBS w Koninie prace modernizacyjno-adaptacyjne lokali 19 i 20 w budynku przy ul. E. Pietrygi 3 w Koninie. Wszystkie prace zostały odebrane bez uwag ze strony inspektora MTBS.

Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Poznaniu przebieg wykonywanych prac na bieżąco sprawozdawał wraz z dokumentacją fotograficzną, nasz doradca gminny w Koninie, Pan Mariusz Szymański.

Kolejnym etapem będzie wyposażenie mieszkania wspomaganego, zgodnie z Modelem powstałym w ramach projektu pn. Azymut-Samodzielność.

zakończenie remontu   zakończenie remontu

zakończenie remontu  zakończenie remontu

zakończenie remontu  zakończenie remontu

zakończenie remontu  zakończenie remontu

zakończenie remontu  zakończenie remontu

zakończenie remontu  zakończenie remontu  zakończenie remontu

zakończenie remontu  zakończenie remontu

  zakończenie remontu

zakończenie remontu zakończenie remontu

zakończenie remontu  zakończenie remontu

——————————————————————————————————————-

Rozpoczęły się prace modernizacyjno-adaptacyjne w lokalach przeznaczonych na mieszkanie wspomagane dla osób ze spektrum autyzmu w ramach projektu Azymut-Samodzielność

Prace w mieszkaniu przy ul. Erazma Pietrygi 3 w Koninie rozpoczęły się 13 lutego 2020 r.

Prace modernizacyjno-adaptacyjne obejmować będą połączenie dwóch lokali mieszkalnych w jeden oraz m.in: postawienie ścianek działowych, przeniesienie przyłączy wodnokanalizacyjnych, dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania, dostosowanie instalacji elektrycznej, zamontowanie wentylacji mechanicznej w łazienkach.

Zgodnie z zapisami standardu dotyczącego wymagań dla mieszkań wspomaganych dla osób ze spektrum autyzmu, zawartego w Modelu mieszkalnictwa wspomaganego, założone zostaną: alarm przeciwpożarowy, zawory ograniczające temperaturę wody, folie zabezpieczające okna, bariery zabezpieczające na balkony oraz wygłuszona zostanie ściana z sąsiadującym mieszkaniem.

prace modernizacyjno-adaptacyjne w mieszkaniu wspomaganymprace modernizacyjno-adaptacyjne w mieszkaniu wspomaganym

prace modernizacyjno-adaptacyjne w mieszkaniu wspomaganymprace modernizacyjno-adaptacyjne w mieszkaniu wspomaganym

prace modernizacyjno-adaptacyjne w mieszkaniu wspomaganymprace modernizacyjno-adaptacyjne w mieszkaniu wspomaganymprace modernizacyjno-adaptacyjne w mieszkaniu wspomaganymprace modernizacyjno-adaptacyjne w mieszkaniu wspomaganym

prace modernizacyjno-adaptacyjne w mieszkaniu wspomaganymprace modernizacyjno-adaptacyjne w mieszkaniu wspomaganymprace modernizacyjno-adaptacyjne w mieszkaniu wspomaganymprace modernizacyjno-adaptacyjne w mieszkaniu wspomaganym

prace modernizacyjno-adaptacyjne w mieszkaniu wspomaganymprace modernizacyjno-adaptacyjne w mieszkaniu wspomaganym

————————————————————————————————————-

Projekt Azymut-Samodzielność na posiedzeniu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Koninie

Przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na zaproszenie Przewodniczącej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Koninie, Pani Anny Leśnej-Szymańskiej, w dniu 13 lutego 2020 r. uczestniczyli w spotkaniu, którego tematem było wsparcie dorosłych osób ze spektrum autyzmu w ramach wdrażania modelu mieszkalnictwa wspomaganego w projekcie Azymut-Samodzielność.

W spotkaniu uczestniczyli Rodzice, przedstawiciele instytucji, ośrodków wsparcia, kierownik COP w Koninie, Doradca gminny.

Oprócz części informującej o samym projekcie Azymut-Samodzielność, rozmawialiśmy o wyzwaniach, trudnościach, oczekiwaniach, możliwościach, wsparciu i poszukiwaniu rozwiązań.Kolejne spotkanie dedykowane będzie rodzicom i potencjalnym mieszkańcom ze spektrum autyzmu.

spotkanie społecznej powiatowej rady ds. osób niepełnosprawnych spotkanie społecznej powiatowej rady ds. osób niepełnosprawnych

spotkanie społecznej powiatowej rady ds. osób niepełnosprawnych

spotkanie społecznej powiatowej rady ds. osób niepełnosprawnychspotkanie społecznej powiatowej rady ds. osób niepełnosprawnych

spotkanie społecznej powiatowej rady ds. osób niepełnosprawnych

—————————————————————————————————
Spotkanie w Miejskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Koninie

17 stycznia br. odbyło się spotkanie w MTBS w Koninie, podczas którego Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Pan Grzegorz Grygiel udzielił Prezesowi Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Koninie, Panu Markowi Libertowskiemu, pełnomocnictwa do zawierania umów na wykonanie prac modernizacyjno-adaptacyjnych oraz do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego w sprawach związanych z realizacją tych zadań w mieszkaniu przy ul. Erazma Pietrygi 3 w Koninie.

Następnie podpisane zostanie Porozumienie w sprawie powierzenia do realizacji Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Koninie inwestycji polegającej na wykonaniu prac modernizacyjno-adaptacyjnych w mieszkaniach przeznaczonych na potrzeby testowania Modelu standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju w tym z autyzmem i zespołem Aspergera.

 

udzielenie pełnomocnictwa, dyrektor rops i prezes mtbs udzielenie pełnomocnictwa, dyrektor rops i prezes mtbs

—————————————————————————————————————
Doradca gminny w Mieście Koninie

Od 3 grudnia 2019 r. w ramach realizacji projektu Azymut-Samodzielność, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej podpisał umowę o świadczenie usług Doradcy gminnego z Panem Mariuszem Szymańskim z Konina.

Nasz Doradca Gminny odpowiedzialny jest za koordynowanie działań o charakterze administracyjnym, związanym z bezpośrednim zarządzaniem mieszkaniem wspomaganym i sprawowanie nad nim nadzoru. W tym zakresie współpracuje z m.in. z Miastem Koninem, MTBS w Koninie, a gdy uruchomione zostanie mieszkanie wspomagane dla osób ze spektrum autyzmu, do zadań Doradcy gminnego dojdzie również współpraca z Kadrą mieszkania i Rodzinami mieszkańców.

Na zdjęciach wizyta w mieszkaniu Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Grzegorza Grygiela.

Od prawej: Dyrektor ROPS – Grzegorz Grygiel, Doradca gminny – Mariusz Szymański, Tomasz Darul – Kierownik ds. eksploatacji MTBS w Koninie,

mieszkanie wewnatrz, ulica Erazma Pietrygi 3, doradca gminny, dyrektor rops i kierownik mtbsmieszkanie wewnatrz, ulica Erazma Pietrygi 3, doradca gminny, dyrektor rops mieszkanie wewnatrz, ulica Erazma Pietrygi 3, doradca gminny, dyrektor rops

——————————————————————————————————–

Mieszkanie wspomagane dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu w Koninie przy ul. Erazma Pietrygi 3

Miasto Konin na potrzeby realizacji projektu Azymut – Samodzielność, obejmującego wdrożenie na terenie Miasta Konina standardu funkcjonowania mieszkania wspomaganego dla osób ze spektrum autyzmu, użyczyło dwa lokale mieszkalne nr 19 i 20 o łącznej powierzchni 101,88 m² w nowym budynku wielorodzinnym,  przy ul. Erazma Pietrygi 3 w Koninie. Działania związane z wdrożeniem standardu realizowane będą w ramach pilotażu obejmującego: dostosowanie lokalu do potrzeb osób z ASD, wykonanie prac modernizacyjno-adaptacyjnych, zakup odpowiedniego wyposażenia, oraz objęcie użytkowników mieszkania kompleksowym pakietem usług wspierających i aktywizujących.

Nowoczesny budynek wielorodzinny dedykowany osobom ze specjalnymi potrzebami przekazany został w darowiźnie Miastu Konin przez prywatnych inwestorów, Wojciecha Pluta-Plutowskiego i Itę Plutowską-Witaszek.

Budynek ma 4 kondygnacje i znajdują się w nim 24 mieszkania, posiada windę i jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

budynek wielorodzinny, widok z zewnatrzbudynek wielorodzinny widok z zewnątrz
blok z zewnątrzbudynek wielorodzinny, wejście do bloku
budynek wielorodzinny, wejście do windybudynek wewnątrz, widok korytarza na parterze
pokój w mieszkaniu, widok z oknamieszkanie wewnątrzwidok pokoju

————————————————————————————————————————-

PODPISANIE POROZUMIENIA  Z MIASTEM KONINEM

Herb Konina, biały koń na czerwonym tle

W dniu 9 października 2019 r. podpisano Porozumienie w sprawie przystąpienia do projektu Azymut-Samodzielność Miasta Konina. Prezydent Miasta Pan Piotr Korytkowski wraz z Zastępcą Prezydenta Panem Witoldem Nowakiem  i Skarbnikiem Miasta Panem Kazimierzem Lebioda, podpisali porozumienie z Województwem Wielkopolskim –  Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Panią Jolantę Kucharzak i Kierownika ds. usług społecznych, Panią Edytę Antkowiak. W spotkaniu uczestniczył także Pan Bartosz Jędrzejczak, Kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie.

Przedmiotem Porozumienia jest udział Miasta w projekcie pn. Azymut-Samodzielność, polegający na wdrożeniu modelowego standardu mieszkalnictwa wspomaganego skierowanego do osób  ze spektrum autyzmu, uwzględniającego specyficzne potrzeby i możliwości tych osób.

Zastępca Prezydenta Miasta Konina podpisuje porozumienie w sprawie udziału Konina w projekcie.podpisanie porozumienia ze strony ROPS w Poznaniu

Dyrektor ROPS w Poznaniu Jolanta Kucharzak i Kierownik ds. usług społecznych Edyta Antkowiak, po podpisaniu porozumieniaWspólne zdjecie pamiątkowe Władz Konina i przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu

—————————————————————————————————————

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Nabór gmin z województwa wielkopolskiego zainteresowanych udziałem w realizacji projektu pn. Azymut-Samodzielność.

Nabór gmin z województwa zachodniopomorskiego zainteresowanych udziałem w realizacji projektu pn. Azymut-Samodzielność, nr: WND-POWR.02.08.00-00-0023/17, finansowanego w ramach konkursu POWER, nr: POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jako partner projektu pn. Azymut – Samodzielność, zaprasza gminy z województwa wielkopolskiego do udziału w powyżej wskazanym projekcie.

Celem głównym projektu jest wypracowanie standardów usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem
i zespołem Aspergera i przeprowadzenie pilotażu w zakresie tych usług w gminie w województwie wielkopolskim.

Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 8 marca 2019 roku pod adresem:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu: agnieszka.wisniewska-krol@rops.poznan.pl

Pełna treść ogłoszenia naboru w załączniku.

Zapraszamy do współpracy.

Osoby do kontaktu ze strony Partnera ROPS w Poznaniu:

Agnieszka Wiśniewska-Król, agnieszka.wisniewska-krol@rops.poznan.pl, tel. 61 85 67 318

lub Agnieszka Gentsch-Piasek, agnieszka.gentsch-piasek@rops.poznan.pl tel. 61 85 67 325.

ZAPROSZENIE_NABÓR_GMIN_2019

FORMULARZ_NABÓR_GMIN_2019

INFORMACJA_3_WARIANTY_MODELU

Model_standardu_m_wspomaganego_dla_o_z_ASD

——————————————————————————————————————-

Model standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
w tym z autyzmem i zespołem Aspergera.

Zgodnie z założeniami projektu, 30 listopada 2018 r.  w ramach projektu pn. Azymut – Samodzielność opracowany został „Model standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera”.

Opracowany model zawiera:

 • Opis standardu dotyczącego wymagań dla mieszkań wspomaganych dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera.
 • Opis standardu pakietu usług wspierających dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
  w tym z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich otoczenia, tj. rodziców, rodzin/opiekunów prawnych.
 • Opis standardu programu szkoleń dla opiekunów (trenerów samodzielności) osób
  z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera.

W kolejnych etapach projektu wypracowany model wsparcia zostanie pilotażowo wdrożony w gminach, które przystąpiły do projektu.

Gminy otrzymają dofinansowanie na remont i modernizację mieszkania użyczonego do realizacji projektu w wysokości 83 250 zł oraz na wyposażenie mieszkania w wysokości 83 250 zł. W ramach projektu pokryte zostaną również koszty zatrudnienia trenerów samodzielności, szkoleń i mentoringu oraz dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkań .

Model_m_wspomaganego_dla_o_z_ASD_30_11_18

————————————————————————————————————————————————————————————————-


Raport końcowy z badania:
„Rozszerzone badanie potrzeb osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera”.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z badania pt. „Rozszerzone badanie potrzeb osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem
i zespołem Aspergera” przeprowadzonego na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przez konsorcjum AD REM Pracownia Badawcza Elżbieta Stosio-Sielach i Piotr Fuchs.

Głównym celem badania było stworzenie kompleksowego katalogu potrzeb osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera i ich rodzin w zakresie instytucjonalnego wsparcia społecznego (w szczególności świadczonego w mieszkaniach wspomaganych) na terenie województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego.

Badanie zostało zrealizowane w terminie lipiec – wrzesień 2018 roku.
Główną metodą badawczą był zogniskowany wywiad grupowy (FGI). Badanie terenowe objęło swoim zasięgiem województwo wielkopolskie (5 subregionów), zachodniopomorskie (3 subregiony) i  lubuskie (2 subregiony). W sumie przeprowadzono 20 wywiadów, 10 wywiadów z rodzicami/opiekunami prawnymi osób z ASD i 10 wywiadów z organizatorami systemu wsparcia osób z ASD i ich rodzin tj. OPS, PCPR, PUP oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych i otoczenia instytucjonalnego (np. warsztat terapii zajęciowej, środowiskowy dom samopomocy, zakład aktywności zawodowej), a także specjalistami w zakresie całościowego zaburzenia rozwoju (terapeutami, psychologami, pedagogami specjalnymi).

Raport_rozszerzone_badanie_osob_z_CZR

——————————————————————————————————————-

Wizyta studyjna w ramach projektu „Azymut – Samodzielność” – Dania 3-6.09.2018 r.

W dniach od 3 do 6 września 2018 r. w ramach projektu pn. „Azymut–Samodzielność” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym zrealizowana została czterodniowa zagraniczna wizyta studyjna do Danii.

Uczestnicy w ramach wizyty zapoznali się z nowoczesnymi tendencjami rozwoju polityki społecznej w Danii, instytucjonalnym  systemem wsparcia  oraz system usamodzielniania społeczno-zawodowego osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym autyzmem i zespołem Aspergera.

W ramach wizyty odbyły się spotkania w placówkach zajmujących się wsparciem w postaci mieszkań wspomaganych, kierowanych do osób z całościowym zaburzeniem rozwoju w tym z autyzmem i zespołem Aspergera na terenie Danii. Uczestnicy wizyty odwiedzili placówki oświatowe przeznaczone dla dzieci i młodzieży z ASD oraz placówki oświatowe zajmujące się w pełni nadzorowanymi zajęciami edukacyjnymi, wspomagającymi potencjał osób autystycznych na rynku pracy. Uczestnicy mieli także okazję zobaczyć pierwszy w Danii „Dom Seniora” – zaprojektowany jako w pełni wspierający dom mieszkalny dla starzejącej się populacji Danii ze spektrum zaburzeń autystycznych.

wizyta_studyjna_w_danii

 

Podpisane porozumienie w sprawie udziału w projekcie „Azymut – Samodzielność”

Dnia 6 sierpnia 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podpisał porozumienie w sprawie udziału w projekcie pn. Azymut – Samodzielność, którego celem jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera.

Celem głównym projektu jest wypracowanie standardów funkcjonowania mieszkań wspomaganych,  które zgodnie z zasadą deinstytucjonalizacji przyczynią się do świadczenia dobrej jakości usług w środowisku lokalnym oraz przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań.

Wypracowane rozwiązanie zostanie wdrożone na terenie Gminy Swarzędz.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2018 r. – 31 marca 2022 r.

——————————————————————————————————————-

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy realizacji badania  „Rozszerzone badanie potrzeb osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie badania pt. „Rozszerzone badanie potrzeb osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera” w ramach realizacji projektu pn. Azymut-Samodzielność w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym typ operacji: „Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

Termin składania ofert: 28 czerwca 2018 r. do godz. 24:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: rops@rops.poznan.pl, monika.zembrzycka@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe_rozszerzone badanie potrzeb osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Załącznik nr 1_Formularz oferty_Zapytanie ofertowe_rozszerzone badanie potrzeb osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Załącznik nr 1_Formularz oferty_Zapytanie ofertowe_rozszerzone badanie potrzeb osób z autyzmem i zespołem Aspergera

 

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 31 maja 2018 r. dotyczącego realizacji badania „Rozszerzone badanie potrzeb osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, że z przyczyn niezależnych od Zamawiającego unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 31 maja 2018 r. dotyczące realizacji badania „Rozszerzone badanie potrzeb osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera” w ramach realizacji projektu pn. Azymut-Samodzielność w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym typ operacji: „Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

Unieważnienie odbywa się zgodnie z treścią zawartą w punkcie 14 „ UWAGI KOŃCOWE” podpunkt 1 „Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego Zapytania ofertowego”.

Unieważnienie zapytania ofertowego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Rozszerzone badanie potrzeb osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie badania pt. „Rozszerzone badanie potrzeb osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera” w ramach realizacji projektu pn. Azymut-Samodzielność w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym typ operacji: „Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

Termin składania ofert: 15 czerwca 2018 r. do godz. 14:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: rops@rops.poznan.pl, monika.zembrzycka@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe_rozszerzone badanie potrzeb osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Załącznik Nr 1_Formularz oferty
Załącznik nr 1_Formularz oferty_Zapytanie ofertowe_rozszerzone badanie potrzeb osób z autyzmem i zespołem Aspergera
Załącznik nr 1_Formularz oferty_Zapytanie ofertowe_rozszerzone badanie potrzeb osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Wyniki naboru w projekcie „Azymut – Samodzielność”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, iż w wyniku oceny formularzy zgłoszeniowych złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze gmin z województwa wielkopolskiego zainteresowanych udziałem w realizacji projektu pn. Azymut-Samodzielność, finansowanego w ramach konkursu POWER,
nr: POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób
o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań” do realizacji projektu wybrano gminę Swarzędz.

NABÓR EKSPERTÓW

– świadczenie usług eksperckich w ramach projektu pn. Azymut – Samodzielność

W związku z przyznaniem dofinansowania projektowi pn. Azymut-Samodzielność, nr: WND-POWR.02.08.00-00-0023/17, finansowanego w ramach konkursu POWER, nr: POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań”, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza Państwa do udziału w naborze ofert na realizację usług w zakresie:
Świadczenia usług eksperckich w projekcie pn. Azymut-Samodzielność.

Niniejsze postępowanie odbywa się zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązujących w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nabór ofert trwa do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: epuszkiewicz@wzp.pl.

Link do zapytania ofertowego: LINK

Szczegóły w załączniku.

Zalacznik_nr_1

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE- NABÓR GMIN – NOWY TERMIN

Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 27 kwietnia 2018 roku pod adresem:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu: monika.zembrzycka@rops.poznan.pl .

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE- NABÓR GMIN

Nabór gmin z województwa wielkopolskiego zainteresowanych udziałem w realizacji projektu pn. Azymut-Samodzielność, finansowanego w ramach konkursu POWER, nr: POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań”.

ZAPROSZENIE_NABÓR_GMINA_PROJEKT
ZAPROSZENIE_NABÓR GMIN
ZAPROSZENIE_NABÓR_GMINA_FORMULARZ
ZAPROSZENIE_NABÓR_GMINA_FORMULARZ

 

Partnerzy projektu: Województwo Zachodniopomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie (lider partnerstwa), Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” w Zielonej Górze.

Teren realizacji: Województwo Zachodniopomorskie, Województwo Lubuskie, Województwo Wielkopolskie.

Okres realizacji: od 1.04.2018 roku do 31.03.2022 roku.

Cel główny:

Celem głównym projektu jest wypracowanie standardów usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera i przeprowadzenie pilotaży w zakresie tych usług w gminach w województwie:

 • zachodniopomorskim – 3 gminy,
 • lubuskim – 2 gminy,
 • wielkopolskim – 1 gmina.

W ramach projektu opracowany zostanie jeden model/standard mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera, uwzględniający specyficzne potrzeby i możliwości tych osób, który następnie zostanie wdrożony w 6 gminach na terenie województw partnerskich.

Grupą docelową projektu jest 6 gminnych jednostek samorządu terytorialnego z partnerskich województw, które pilotażowo wdrożą na swoim terenie wypracowany model mieszkania wspomaganego. Pośrednią grupą docelową projektu są osoby z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera i ich bezpośrednie otoczenie, tj. rodzina (rodzice, rodzeństwo) oraz kadra służb pomocy społecznej i otoczenie instytucjonalne gmin.

Działania projektowe:

 • Badanie potrzeb osób z autyzmem i zespołem Aspergera.
 • Opracowanie i wdrożenie modelu.
 • Warsztaty konsultacyjne.
 • Panele eksperckie.
 • Remont/adaptacja i wyposażenie mieszkań wspomaganych na terenie 6 współpracujących gmin.
 • Szkolenia dla gminnych doradców i trenerów samodzielności.
 • Turnusy wyjazdowe dla uczestników projektu.
 • Wsparcie dla rodzin i otoczenia osób z autyzmem i zespołem Aspergera.
 • Wsparcie eksperckie, szkolenia dla interesariuszy (np. PCPR, OPS, PUP).
 • Spotkania edukacyjno-szkoleniowe, wizyty studyjne.
 • Opracowanie podręcznika wdrażania modelu.

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Os priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Biuro partnera – realizatora projektu na terenie województwa wielkopolskiego:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
tel. 61/8567 334, fax. 61/85 15 635
www.rops.poznan.pl, www.facebook.com@ROPSwPoznaniu
e-mail: monika.zembrzycka@rops.poznan.pl

Biuro lidera partnerstwa:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.  (+48) 91 42 53 652; fax. (+48) 91 42 53 607
www.rops.wzp.pl, www.facebook.com@rops.szczecin
e-mail: epuszkiewicz@wzp.pl