Akademia samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce

Źródło: https://podajdalej.org.pl/co-robimy/akademia-samodzielnosci/

Założenia projektu Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce

Wspólnie z Fundacją imienia Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ rozpoczęliśmy realizację projektu Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce”.

Termin realizacji: 01.03.2018. – 28.02.2021.
Całkowita wartość projektu: 2 079 814,80 zł
Kwota dofinansowania: 1 951 361,20 zł
Numer wniosku: RPWP.07.02.02-30-0025/17

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i samoobsługi 72 osób z niepełnosprawnością oraz poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich w społeczności lokalnej poprzez zwiększenie kompetencji 45 opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością w okresie od III 2018 do II 2021 roku. Projekt odpowiada na problemy osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów, takie jak niska aktywność społeczna, niewystarczający dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich w społeczności lokalnej.

Cel projektu będzie realizowany poprzez:

  • Treningi funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w codziennym życiu.
  • Doskonalenie umiejętności spędzania czasu wolnego.
  • Doskonalenie umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów.
  • Zajęcia warsztatowe ze specjalistami z różnych dziedzin (m. in. prawnik, mediator, seksuolog) dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu działa w obszarze zawiązywania współpracy, partnerstw, wymiany doświadczeń, wsparcia merytorycznego dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji i grup nieformalnych działających w obszarze mieszkalnictwa wspomaganego. Wypracowanie modelu upowszechniania usług dedykowanych osobom z niepełnosprawnością i ich opiekunom zgodnie z zasadą deinstytucjonalizacji.

Informacje o projekcie na stronie Fundacji: https://podajdalej.org.pl/co-robimy/akademia-samodzielnosci/

Dane partnera wiodącego:
Fundacja imienia Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ
ul. Południowa 2A,
62-510 Konin
Kontakt z Biurem Projektu: tel. 63 211 22 19, 504-646-146, mail: as@podajdalej.org.pl

Dane partnera:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Feliksa Nowowiejskiego 11,
61-731 Poznań
Osoba do kontaktu: Łukasz Koperski, tel. 61 85 67 326, mail: lukasz.koperski@rops.poznan.pl

Projekt „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce. Pierwsze spotkanie sieciujące / wizyta studyjna w Koninie – 04.04.2018

Za nami pierwsze spotkanie sieciujące członków zespołu projektowego z Fundacji imienia Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ z pracownikami Regionalnego Ośrodka Polityki. Społecznej w Poznaniu. Spotkanie to służyło sieciowaniu, wymianie doświadczeń oraz ustaleniu dalszej współpracy w ramach projektu Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce. Wizyta miejsce w siedzibie Fundacji oraz mieszkaniach wspomaganych w dniu 4 kwietnia br..

Poniżej znajduje się krótka fotorelacja z pierwszego spotkania.

 

Kolejne spotkanie ROPS w Koninie – 24.04.2018

W dniu 24 kwietnia odbyło się spotkanie między liderem projektu, Fundacją im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ a partnerem, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu. Wizyta ROPS w Koninie dotyczyła omówienia bieżącego funkcjonowania projektu „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce” oraz opracowania dalszej współpracy podczas tworzenia modelu usług społecznych oraz ich promocji w odpowiednio wyselekcjonowanych powiatach.

Akademia Samodzielności rusza z organizacją spotkań promujących projekt oraz model usług społecznych dedykowanych osobom z niepełnosprawnością oraz ich opiekunom faktycznym – asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością, poradnictwo specjalistyczne, mieszkania wspomagane oraz centrum wspierania opiekunów faktycznych.

W maju przewidziane są pierwsze spotkania w subregionie pilskim, w powiatach czarnkowsko-trzcianeckim, pilskim oraz wągrowieckim.

Więcej niebawem!

 

 

Pierwsze spotkanie sieciujące Akademii Samodzielności już za nami – 16.05.2018 r. 

W dniu 16 maja br. odbyło się pierwsze spotkanie sieciujące dotyczące upowszechniania modelu usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością oraz promocji projektu „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce”. Wśród obecnych znaleźli się między innymi przedstawiciele Starostwa Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie, warsztatów terapii zajęciowej oraz lokalnych organizacji pozarządowych. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ.

Spotkanie składało się z trzech części. Pierwsza poświęcona została przedstawieniu diagnozy sytuacji osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce. W drugiej zaprezentowano założenia projektu „Akademia Samodzielności” oraz propozycję modelu usług społecznych. Trzecia część miała charakter warsztatowy – w kilku grupach pracowano nad sytuację osób z niepełnosprawnością i opiekunów faktycznych w lokalnych społecznościach.

Poniżej fotorelacja ze spotkania. Dziękujemy za obecność!

Warsztat

Dyskusje grupowe

Prezentacja projektu i modelu usług

Spotkanie w Wągrowcu – 22.06.2018 r. 

W dniu 22 maja w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu odbyło się drugie spotkanie sieciujące dotyczące upowszechniania modelu usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością oraz promocji projektu „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnością w powiecie wągrowieckim, m. in. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu, Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wapnie.

Dziękujemy za obecność!

 

Spotkanie w Pile – 24.05.2018 r.

W dniu 24 maja w Starostwie Powiatowym w Pile odbyło się Kolejne spotkanie sieciujące dotyczące upowszechniania modelu usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością oraz promocji projektu „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnością w powiecie pilskim, m. in. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pile.

Dziękujemy za obecność!

 

Spotkanie w Kole – 29.05.2018 r.

W dniu 29 maja w Urzędzie Miasta w Kole odbyło się kolejne spotkanie sieciujące dotyczące upowszechniania modelu usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością oraz promocji projektu „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnością w Kole, m. in. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole oraz opiekunowie faktyczni osób z niepełnosprawnością.

Dziękujemy za obecność!

 

Warsztat podczas konferencji PWSZ w Koninie – 30.05.2018 r.

30 maja 2018 przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu wzięli udział w konferencji naukowej „Problematyka regionu konińskiego w świetle badań studentów PWSZ w Koninie” oraz zorganizowali warsztat poświęcony sytuacji opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością. Spotkanie służyło także promocji i upowszechnianiu projektu „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce”. Szkolenie poprowadzili Anna Siuda i Łukasz Koperski z Działu Koordynacji Integracji Społecznej ROPS.

PWSZ składamy serdecznie podziękowania za zaproszenie i gratulujemy udanej konferencji!

 

Warsztat dla opiekunów faktycznych w Kole – 03.07.2018 r.

Warsztat „Problemy opiekunów faktycznych i wyzwania związane z organizacją wsparcia” został przeprowadzony przez pracowników Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, Iwonę Grześkowiak i Przemysława Stelmasika w ramach projektu „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce i „Aktywni Niezależni – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim” w dniu 3 lipca 2018 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kole. Warsztat miał na celu wskazać główne problemy, które doświadczają opiekunowie rodzinni osób z niepełnosprawnością. Zgromadzone rekomendacje posłużą do wypracowania współpracy i wdrożenia modelu usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów! W spotkaniu wzięli udział eksperci z reprezentujący instytucje pomocy i reintegracji społecznej.

Szczególnie serdecznie dziękujemy rodzicom i opiekunom za Waszą obecność oraz głos w dyskusji!

Oto fotorelacja:

Spotkanie w Śremie – 11.07.2018 r.

W dniu 11 lipca w Starostwie Powiatowym w Śremie odbyło się kolejne spotkanie sieciujące dotyczące upowszechniania modelu usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością oraz promocji projektu „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnością w powiecie śremskim.

Dziękujemy za obecność!

Oto fotorelacja:

 

Spotkanie w Międzychodzie – 18.07.2018 r.

W dniu 18 lipca w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie odbyło się kolejne spotkanie sieciujące dotyczące upowszechniania modelu usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością oraz promocji projektu „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnością w powiecie międzychodzkim.

Dziękujemy za obecność!

Oto fotorelacja:

Spotkanie w Skulsku – 24.08.2018 r.

W dniu 24 sierpnia 2018 roku w Urzędzie Gminy odbyło się kolejne spotkanie sieciujące dotyczące upowszechniania modelu usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością oraz promocji projektu „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnością w gminie.

Dziękujemy za obecność!

Spotkanie w Wągrowcu – 10.10.2018 r. – kontynuacja współpracy

W dniu 10 października 2018 roku w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym WIELSPIN odbyło się drugie spotkanie sieciujące dotyczące upowszechniania modelu usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w ramach projektu „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnością w gminie, którzy wyrazili chęć współpracy podczas pierwszego spotkania.

Dziękujemy za obecność!

Spotkanie w Międzychodzie -27.11.2018 r. – kontynuacja współpracy

W dniu 27 listopada 2018 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie odbyło się drugie spotkanie sieciujące dotyczące upowszechniania modelu usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w ramach projektu „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych, którzy wyrazili chęć współpracy podczas pierwszego spotkania.

Dziękujemy za obecność!

Spotkanie w Międzychodzie – ustalenie planu współpracy nad dostarczaniem narzędzie rozwoju usług społecznych – 20.12.2018 r.

W dniu 20 grudnia 2018 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Międzychodzie odbyło się kolejne potkanie sieciujące dotyczące upowszechniania modelu usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w ramach projektu „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce”. Wzięli w nim udział pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy, Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Homini” i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. W ramach współpracy powstanie informator dla rodziców osób z niepełnosprawnością – publikacja zawierająca wykaz miejsc wsparcia dla osób z niepełnosprawnością i ich rodziców. Kolejne spotkanie w Międzychodzie będzie miało charakter warsztatu dla lokalnych usługodawców z zakresu opracowywania informatora.

Dziękujemy za obecność!

Spotkanie w Gostyniu – 04.03.2019 r.

W dniu 4 marca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Gostyniu odbyło srię kolejne spotkanie sieciujące dotyczące upowszechniania modelu usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością oraz promocji projektu „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych w powiecie gostyńskim. Kolejne spotkanie na poziomie gmin zainteresowanych współpracą z ROPS zostanie zorganizowane w I połowie 2019 roku.

Dziękujemy za obecność!

Oto fotorelacja:

Spotkanie w Tarnowie Podgórnym – 14.03.2019 r.

W dniu 14 marca 2019 roku w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym odbyło się kolejne spotkanie sieciujące dotyczące upowszechniania modelu usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością oraz promocji projektu „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych w powiecie gostyńskim. Kolejne spotkanie podmiotów zainteresowanych współpracą z ROPS zostanie zorganizowane w I połowie 2019 roku.

Dziękujemy za obecność!

Spotkanie w Międzychodzie – 20.03.2019 r.

W dniu 20 marca 2019 roku w Urzędzie  Miasta i Gminy w Międzychodzie odbyło się kolejne spotkanie dotyczące upowszechniania modelu usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością oraz promocji projektu „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce”. Spotkanie miało charakter warsztatowy i było poświęcone projektowaniu informatora dla rodziców osób z niepełnosprawnością. Warsztat przeprowadziła dr Aneta Wojciechowska, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej UAM, ekspert ds. niepełnosprawności, autorka informatora dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością dla Miasta Poznań. Kolejne spotkanie odbędzie się w maju 2019 roku.

 

Spotkanie w Jarocinie – 25.03.2019 r. 

W dniu 25 marca 2019 roku w Hotelu Jarota w Jarocinie odbyło się kolejne spotkanie sieciujące dotyczące upowszechniania modelu usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością oraz promocji projektu „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych w powiecie jarocińskim. Kolejne spotkanie podmiotów zainteresowanych współpracą z ROPS zostanie zorganizowane w I połowie 2019 roku.

Spotkanie w Chodzieży – 04.04.2019 r.

W dniu 4 kwietnia 2019 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży odbyło się kolejne spotkanie sieciujące dotyczące upowszechniania modelu usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością oraz promocji projektu „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych w powiecie chodzieskim. Kolejne spotkanie podmiotów zainteresowanych współpracą z ROPS zostanie zorganizowane w I połowie 2019 roku.

Spotkanie w Międzychodzie – 13.05.2019 r.

W dniu 13 maja 2019 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Międzychodzie odbyło się kolejne spotkanie zespołu roboczego opracowującego narzędzia rozwoju usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów w ramach projektu „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce”. Spotkanie składało się z dwóch części – dyskusji z rodzicami w celu poznania ich oczekiwań oraz spotkania zespołu roboczego, w skład którego weszły podmioty reprezentujące sektory wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, edukacji specjalnej, pomocy i integracji społecznej. Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na 28 czerwca 2019 roku.

Wizyta studyjna w Koninie – 23.05.2019 r.

W dniu 23 maja 2019 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zorganizował wizytę studyjną w ramach projektu „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce”. Uczestnicy zapoznali się z działalnością Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, zwłaszcza w kontekście spółdzielczości socjalnej (Blues Hostel, Sport i Rehabilitacja) oraz mieszkań wspomaganych. Wśród uczestników wizyty studyjnej znaleźli się przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej z Koła, Goli, Śremu, Międzychodu, Gostynia i Rokietnicy. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie!

Poniżej znajduje się fotorelacja z tego wydarzenia.

 

Spotkanie w Obornikach – 04.06.2019 r.

W dniu 4 czerwca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Obornikach odbyło się kolejne spotkanie sieciujące dotyczące upowszechniania modelu usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością oraz promocji projektu „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych w powiecie obornickim. Kolejne spotkanie podmiotów zainteresowanych współpracą z ROPS zostanie zorganizowane w II połowie 2019 roku.

Spotkanie w Rawiczu – 06.06.2019 r.

W dniu 6 czerwca 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Rawicz odbyło się kolejne spotkanie sieciujące dotyczące upowszechniania modelu usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością oraz promocji projektu „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych w powiecie rawickim. Kolejne spotkanie podmiotów zainteresowanych współpracą z ROPS zostanie zorganizowane w II połowie 2019 roku.

Spotkanie w Śremie – 14.06.2019 r.

W dniu 14 czerwca 2019 roku w Bibliotece Publicznej w Śremie odbyło się kolejne spotkanie sieciujące dotyczące upowszechniania modelu usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością oraz promocji projektu „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu, instytucji pomocy i integracji społecznej, organizacji pozarządowych oraz rodzice osób z niepełnosprawnością. Celem spotkanie była prezentacja dobrych praktyk w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego, na przykładzie Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka w Koninie.

Spotkanie w Rawiczu – 25.06.2019 r.

W dniu 25 czerwca 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Rawicz odbyło się kolejne spotkanie sieciujące dotyczące upowszechniania modelu usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością oraz promocji projektu „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu, instytucji pomocy i integracji społecznej. Spotkanie dotyczyły wsparcia lokalnych usługodawców w zaprojektowaniu narzędzi diagnozujących sytuację osób z niepełnosprawnościami w Gminie Rawicz.

Spotkanie w Międzychodzie – 28.06.2019 r.

W dniu 28 czerwca 2019 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Międzychodzie odbyło się kolejne spotkanie sieciujące dotyczące upowszechniania modelu usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością oraz promocji projektu „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce”. Spotkanie miało charakter zebrania grupy roboczej opracowującej opracowującej założenia informatora dla rodziców osób z niepełnosprawnością. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ŚDS, OPS, PP-P, OKRO. Kolejne spotkanie odbędzie w wrześniu 2019 roku.

Spotkanie w Grodzisku Wlkp. – 11.07.2019 r.

W dniu 11 lipca 2019 roku w Centrum Kultury Rondo w Grodzisku Wlkp. odbyło się kolejne spotkanie sieciujące dotyczące upowszechniania modelu usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością oraz promocji projektu „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych w powiecie grodziskim. Kolejne spotkanie podmiotów zainteresowanych współpracą z ROPS zostanie zorganizowane w II połowie 2019 roku.

 

Spotkanie w Międzychodzie – 23.09.2019 r.

Kolejne już spotkanie z przedstawicielami instytucji integracji i pomocy społecznej odbyło się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Międzychodzie. Tym razem dyskutowaliśmy nad dalszymi etapami prac informatora przygotowanego dla opiekunów osób dzieci i młodzieży z  niepełnosprawnością. Broszura zawierać będzie praktyczne wskazówki, gdzie szukać pomocy, jakie kroki należy podjąć w przypadku, gdy pojawi się niepełnosprawność rodzina. Dużym atutem przygotowywanego opracowania będzie jego dopasowanie do warunków gminy Międzychód. W jego przygotowanie zaangażowane są ŚDS, OPS, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, PCPR oraz SOSW.

 

Spotkanie w Piaskach – 10.10.2019 r.

W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Piaskach (pow. gostyński) przedstawiciele ROPSu spotkali się z kierownictwem WTZ Piaski,  w celu omówienia współpracy w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnością w społeczności lokalnej. Dyskutowano nad kwestią utworzenia pilotażowego stanowiska pełnomocnika osób z niepełnosprawnością. Osoba ta miałyby być pierwszym „punktem konsultacyjnym”, udzielać porad i wskazówek, gdzie udać się w momencie, gdy pojawi się niepełnosprawność, w jaki sposób przygotować potrzebną dokumentację oraz jaka organizować wsparcie. Dalsze rozmowy w tej kwestii będą kontynuowane w 2020 roku.

Spotkanie w Międzychodzie – 30.10.2019 r.

Uczestnicy spotkania w Międzychodzie po raz kolejny spotkali się by pracować nad koncepcją tworzenia informatora dla opiekunów dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Tym razem zaproszeni zostali także rodzice, aby usłyszeć ich opinie nt. przygotowywanego opracowania, skonsultować kwestie, które w ich opinii są niezbędne, aby znalazły się w opracowaniu oraz dowiedzieć się, jakie  –  z ich doświadczenia – informacje są najistotniejsze i niezbędne. Etap ten był elementem niezbędnym, by informator miał charakter kompletny i praktyczny oraz służył osobom, które w przyszłości będą poszukiwały informacji. Kolejne spotkanie zaplanowano na styczeń/luty 2020 r. 

Warsztaty dla terapeutów Rakoniewice – 16 i 30 listopada 2019 r.

16 i 30 listopada w WTZ Rakoniewice prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom SERCE w ramach projektu „Akademia Samodzielności” zorganizowane zostały warsztaty doskonalące metody pracy, dedykowane terapeutom pracującym na co dzień w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rakoniewicach, Grodzisku Wlkp., Miejskiej Górce oraz Kościanie. 

Tematem sześciogodzinnych warsztatów były „Arteterapeutyczne techniki pracy z opiekunami i trenerami osób z niepełnosprawnościami. Rozwijanie kreatywności poprzez wybrane metody arteterapeutyczne”, które zawierały:

 – elementy choreotrapii (terapii poprzez taniec),

 – drama stosowana ( jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe przez odgrywanie ról),

 – plastykoterapia (nowe metody plastyczne przy użyciu prostych materiałów plastycznych),

 – muzykoterapia (wpływ dźwięków na uczestników zajęć –  muzyka jako medium i narzędzie).

Wiele wskazówek praktycznych i możliwość przetestowania w.w metod są dla terapeutów ogromną dawką wiedzy, z której będą korzystać w pracy z podopiecznymi.

Spotkanie w Obornikach – 27 listopada 2019 r.

Spotkanie ze społecznością lokalną, przedstawicielami stowarzyszeń, instytucji pomocowych oraz spółdzielni socjalnej w Obornikach miało na celu omówienie tematów szkolenia zaplanowanego na grudzień. Wśród propozycji znalazły się m.in.: specyfika funkcjonowania rodzin z osobami niepełnosprawnościami, rola asystenta osoby z niepełnosprawnością oraz systemowe rozwiązania wspierającej osoby z niepełnosprawnościami i ich środowisko. Podczas spotkania ustalono tematykę szkolenia zgodnie z preferencjami osób obecnych.

 

Spotkanie w Obornikach – 11 grudnia 2019 r.

Szkolenie dedykowane rodzicom osób z niepełnosprawnościami, stowarzyszeniom z gminy Oborniki działającymi na rzecz tych rodzin, pracownikom OPSu oraz Spółdzielni Socjalnej, którzy na co dzień świadczą usługi na rzecz tej grupy.

Wśród omówionych problemów znalazły się następujące zagadnienia:

 – Specyfika funkcjonowania rodzin z osobami z niepełnosprawnościami, 

 – Rola specjalisty, asystenta wchodzącego w system rodzinny osoby z niepełnosprawnością, 

 – Samodzielność osób z niepełnosprawnością – co to znaczy?,

 – Jak mogę wpływać na samodzielność osób z niepełnosprawnością?,

 – Dlaczego tak trudno jest znaleźć możliwość odpowiedzenia na potrzeby osób z niepełnosprawnościami w najlepszy możliwy sposób?

O tym wszystkim opowiedział koordynator Wspólnoty Arka, który na co dzień pracuje z osobami z niepełnosprawnościami. W kolejnym roku zaplanowano dalszą współpracę w obszarze wsparcia opiekunów faktycznych.

 

Spotkanie w Kole – 13 grudnia 2019 r.

13 grudnia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kole spotkaliśmy się z przedstawicielami OPSów z powiatu kolskiego, aby z ich przedstawicielami omówić potrzeby dot. rozwoju usług społecznych w poszczególnych gminach oraz kwestie związane ze szkoleniem pracowników instytucji pomocowych oraz opiekunów i rodzin osób z niepełnosprawnościami. Tematyka szkoleń zostanie szczegółowo przedyskutowana w pierwszym kwartale nowego roku