EU-BELONG. Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy

Status: aktywny

English

The ‘EU-BELONG: An Intercultural Approach to Migrant Integration in Europe’s Regions’ project is a wide project led by the Assembly of European Regions (AER) in partnerships with 11 European regional authorities and 3 additional technical partners. The project is co-funded by the Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union and supported by international and European institutions and organisations primarily involved in the field of the action, as the Council of Europe, the International Organisation for Migrants, and the European Committee of the Regions.

The project runs for 36 months (2022-2025) with the objective of improving migrants’ socio-economic inclusion and sense of belonging through the development of regional integration strategies based on a strong intercultural approach. In particular, the project will strengthen the capacity of 11 European regions and their cooperation with public and private stakeholders, thus durably supporting their role as key-players for the successful integration of Third Country Nationals (TCNs).

The EU-BELONG project is innovative, in that it will adopt the Intercultural Approach developed by the Council of Europe and ICC network and explore the 3 Intercultural dimensions (Equality, Diversity and Interaction) applied to different regional contexts across Europe, hopefully coming up with replicable examples and good practices of how interculturality can be translated into regional policy.

A further added value of the project is that it will help develop the practice of interculturalism in diverse areas that were not yet thoroughly addressed, such as housing, integration into the labour market, newcomers/local population interaction, and sport & culture and it will therefore many stakeholders from different work sectors (a total of 165).

Specifically, the project will:

  • Increase the competences of public and private stakeholders to effectively address integration challenges.
  • Define a regional multi-level and multi-stakeholder framework for intercultural integration strategies.
  • Design and test a replicable methodology for the development and implementation of regional integration strategies.
  • Launch and improve the exchange of experiences and transnational cooperation among European regions and EU stakeholders.

Follow the EU-Belong X (Twitter) account to stay up to date with project’s news.

Here We Are, Here You Belong!

Polski

Projekt „EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy” jest szeroko zakrojonym przedsięwzięciem realizowanym przez Zgromadzenie Regionów Europy (AER) w partnerstwie z 11 europejskimi władzami regionalnymi i 3 dodatkowymi partnerami technicznymi. Projekt jest współfinansowany przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej i wspierany przez międzynarodowe i europejskie instytucje i organizacje zaangażowane w działania, takie jak Rada Europy, Międzynarodowa Organizacja ds. Migrantów i Europejski Komitet Regionów.

Projekt realizowany jest przez 36 miesięcy (2022-2025), a jego celem jest poprawa integracji społeczno-ekonomicznej migrantów i ich poczucia przynależności poprzez opracowanie regionalnych strategii integracji opartych na silnym podejściu międzykulturowym. W szczególności projekt wzmocni potencjał 11 europejskich regionów oraz ich współpracę z publicznymi i prywatnymi interesariuszami, tym samym trwale wspierając ich rolę jako kluczowych graczy w skutecznej integracji obywateli państw trzecich (TCNs).

Innowacyjność projektu EU-BELONG polega na przyjęciu podejścia międzykulturowego opracowanego przez Radę Europy i sieć ICC oraz na zbadaniu trzech wymiarów międzykulturowych (równości, różnorodności i interakcji) w różnych kontekstach regionalnych w Europie, z nadzieją na uzyskanie powtarzalnych przykładów i dobrych praktyk dotyczących przełożenia międzykulturowości na politykę regionalną.

Kolejną wartością dodaną projektu jest to, że pomoże on rozwinąć praktykę międzykulturowości w różnych obszarach, które nie zostały jeszcze dogłębnie zbadane, takich jak mieszkalnictwo, integracja na rynku pracy, interakcje między nowoprzybyłymi a ludnością miejscową oraz sport i kultura, a zatem obejmie wielu interesariuszy z różnych sektorów pracy (łącznie 165 osób).

W szczególności projekt ma na celu:

  • Zwiększenie kompetencji interesariuszy publicznych i prywatnych w celu skutecznego rozwiązywania wyzwań związanych z integracją.
  • Określenie regionalnych wielopoziomowych i wielopodmiotowych ram dla strategii integracji międzykulturowej.
  • Opracowanie i przetestowanie powtarzalnej metodologii opracowywania i wdrażania regionalnych strategii integracyjnych.
  • Zapoczątkowanie i usprawnienie wymiany doświadczeń i współpracy transnarodowej między regionami europejskimi i zainteresowanymi stronami z UE.

Śledź konto EU-Belong na X (Twitterze), aby być na bieżąco z aktualnościami dotyczącymi projektu.

Tu jesteśmy, tu przynależysz!

Adresaci

Zaangażowane komórki organizacyjne

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com