Start Projekty Realizowane w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Budowanie struktur dla integracji w Polsce – etap I Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce - etap II - pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców

Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce - etap II - pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców

Status: aktywny

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przystąpił do projektu „Budowanie struktur dla integracji w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców”.

W dniu 21.10.2021 r. została podpisana umowa partnerska pomiędzy Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej (Lider Projektu) oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, reprezentującym Województwo Wielkopolskie i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu, reprezentującym Województwo Opolskie, czyli Partnerami Projektu, na rzecz realizacji projektu „Budowanie struktur dla integracji w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców”.

Celem projektu jest przetestowanie rozwiązań wypracowanych w poprzednim projekcie „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce” zrealizowanym przez Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach którego opracowany został model integracji cudzoziemców w Polsce.

Założenia projektu

Najważniejsze założenia dla II etapu projektu to:

 • przeprowadzenie pilotażu Centrów Integracji Cudzoziemców w celu określenia, czy proponowany model integracji będzie rekomendowany do implementacji w całej Polsce;
 • utworzenie systemu koordynującego obszar związany z integracją cudzoziemców na różnych szczeblach administracji publicznej;
 • opracowanie założeń i rozwiązań systemowych w obszarze integracji cudzoziemców;
 • zwiększenie roli administracji publicznej w procesie integracji cudzoziemców;
 • kształtowanie specjalistycznej kadry zajmującej się problematykę cudzoziemską.

Zgodnie z założeniami modelu wypracowanego w pierwszym etapie projektu, Centrum Integracji Cudzoziemców (CIC) ma być podmiotem koordynowanym przez samorząd województwa w danym regionie.

Ponadto Centrum Integracji Cudzoziemców (CIC) ma być kompleksową formą pomocy integracyjnej dla cudzoziemców, zakładającą holistyczne wsparcie dla migrantów w ich środowisku lokalnym. Jego funkcjonowanie oparte jest na koncepcji tzw. „jednego okienka” i polega na skupieniu w jednym miejscu różnorodnych usług adresowanych do cudzoziemców. W zależności od przyjętych założeń są to usługi związane z:

 • pomocą społeczną,
 • dokumentami pobytowymi,
 • udzielaniem informacji na temat różnych aspektów związanych z życiem w Polsce,
 • dostępem do edukacji, służby zdrowia itp.

CIC może też zajmować się organizacją kursów językowych i adaptacyjnych. Zatrudnione mają być tam osoby znające języki pochodzenia głównych grup migrantów oraz tzw. asystenci (mediatorzy) kulturowi, którzy zazwyczaj wywodzą się ze społeczności migranckich i wspierają nowoprzybyłych
w różnych trudnościach związanych z adaptacją do życia w nowym kraju.

Dodatkowo Centrum ma być miejscem aktywnie zrzeszającym interesariuszy danego regionu działających w obszarze integracji cudzoziemców, w celu określania zagadnień, które będą przyczyniać się do efektywnych rozwiązań w przedmiotowym zakresie.

W ramach projektu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu planuje uruchomić Centrum Integracji Cudzoziemców w Poznaniu, a także filie Centrum w Lesznie, Kaliszu, Koninie oraz Pile, tak aby zaoferować wsparcie jak najszerszej grupie cudzoziemców przebywających w naszym województwie. CIC w Poznaniu, jak i jego filie uruchomione zostaną w pierwszym kwartale 2022 r.

AKTUALIZACJA 2022-03-01

W obecnej sytuacji Centrum Integracji Cudzoziemców pełni funkcję punktu informacyjnego. Już w najbliższym czasie oferta będzie obejmowała – zależnie od zgłaszanych potrzeb – m.in.:

 • prowadzenie punktu informacyjnego, w którym migranci i migrantki uzyskają niezbędne informacje w zakresie np. świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zagadnień dotyczących rynku pracy, edukacji i innych,
 • organizacja kursów języka polskiego i kursów adaptacyjnych,
 • wsparcie doradców międzykulturowych,
 • wsparcie prawne i psychologiczne,
 • zajęcia animacyjne i integracyjne dla dzieci i dorosłych,
 • rozwój kompetencji zawodowych,
 • kampanie społeczne i działania na rzecz społeczności lokalnej.

Dodatkowo planowane są także szkolenia międzykulturowe dla kadry pomocy i integracji społecznej.

Zadaniem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu jest również sieciowanie i inicjowanie współpracy pomiędzy różnymi instytucjami zaangażowanymi we wsparcie procesu integracji cudzoziemców, przede wszystkim: urzędami miasta, ośrodkami pomocy społecznej, urzędami pracy, organizacjami pozarządowymi, społecznościami migranckimi, szkołami itp.

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Łączna wartość projektu to: 8.000.000,00 zł (w tym FAMI 6.000.000,00 zł i Budżet Państwa 2.000.000,00 zł).

Wartość projektu w części realizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wynosi łącznie: 4.661.280,00 zł, z czego 4.241.527,27 zł to koszty bezpośrednie, a 419.752,73 zł
to koszty pośrednie.

Projekt realizowany będzie do 31.12.2022 r.

Obecnie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zakończył zaplanowany na październik i listopad 2021 r. cykl otwierających spotkań pod tytułem „Okrągły stół – migranci i migrantki w Wielkopolsce, współpraca na rzecz integracji”, które miały na celu zrzeszenie różnych interesariuszy działających na rzecz cudzoziemców, ich wzajemne poznanie się, a także przedstawienie założeń dotyczących tworzenia i funkcjonowania Centrum Integracji Cudzoziemców oraz stworzenie przestrzeni
do dalszej współpracy.

Po zakończeniu pilotażu Centrum Integracji Cudzoziemców zakłada się kontynuowanie tych działań w kolejnych latach.

Kontakt

PL
1 marca 2022 roku uruchomiliśmy Centra Integracji Cudzoziemców w:

 • Poznaniu, Kwadraciak (budynek obok Okrąglaka) ul. Mielżyńskiego 14a, tel. 887 063 112, e-mail: info.cicpoznan@rops.poznan.pl, Facebook CIC Poznań,
 • Kaliszu, ul. Nowy Świat 13, tel. 887 069 112, e-mail: info.cickalisz@rops.poznan.pl, Facebook CIC Kalisz,
 • Koninie, ul. Chopina 23B, tel. 887 067 112, e-mail: info.cickonin@rops.poznan.pl, Facebook CIC Konin,
 • Lesznie, Aleje Jana Pawła II 12, tel. 887 068 112, e-mail: info.cicleszno@rops.poznan.pl, Facebook CIC Leszno,
 • Pile, Aleja Powstańców Wlkp. 75/13, tel. 887 066 112, e-mail: info.cicpila@rops.poznan.pl, Facebook CIC Piła.

UA
1 березня 2022 року відкриваємо Центри Iнтеграції Iноземців в:

RUS
1 марта 2022 rода открываем Центры Интеграции Иностранцев в:

EN
March 1st, 2022, we are opening the Centers for Integration of Foreigners in:

Bezpieczna przystań
Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców”, w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji 2014-2020 dla Celu szczegółowego 2 Integracja / Legalna migracja (nabór nr 11-2020/BK-FAMI)

Adresaci

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com