Start Projekty Projekty rządowe Działalność ośrodków adopcyjnych

Działalność ośrodków adopcyjnych

Status: aktywny

Misja i zadania Ośrodka Adopcyjnego

Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny realizuje misję „Dla dobra dziecka odnajdujemy najlepszą rodzinę”. Wykonując swoje zadania kierujemy się dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw. Przyjmując jego perspektywę pracujemy z rodzinami adopcyjnymi, zastępczymi i naturalnymi, wspólnie poszukując rozwiązań, które będą służyć dzieciom. Jesteśmy przekonani, że w długiej perspektywie tylko rodzina jest środowiskiem, w którym dziecko może szczęśliwie wzrastać i realizować swój potencjał.

„Najlepsza rodzina” to taka, która w pełni otwiera się na dziecko i je akceptuje, daje poczucie bezpieczeństwa, tworzy z nim prawdziwą, głęboką więź emocjonalną, dba o zaspokojenie wszystkich jego potrzeb, tworzy odpowiednie warunki do harmonijnego, wszechstronnego rozwoju, wykorzystując jego często ograniczone możliwości.

Jeśli jest szansa, by dzieci pozostały w rodzinach naturalnych, wspieramy je w wypełnianiu funkcji opiekuńczych, by mogły one sprostać wyzwaniom rodzicielstwa. Gdy jednak dziecko ze względu poważne problemy w rodzinie biologicznej, trafiło do systemu pieczy zastępczej, staramy się razem z innymi instytucjami całościowo ocenić sytuację, by wdrożyć w życie rozwiązanie najwłaściwsze dla konkretnego dziecka – czasem zapada decyzja o pozostaniu dziecka w rodzinie zastępczej, gdyż doskonale wywiązuje się ona ze swoich zadań, a czasem poszukujemy dla zgłoszonego dziecka rodziny adopcyjnej, którą wcześniej poprzez szczegółową diagnozę i szkolenie przygotowujemy do tej roli.

Na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka stanowi wyłączną kompetencję ośrodka adopcyjnego (Dział V Ustawy „Postępowanie adopcyjne”).

Do zadań Ośrodka Adopcyjnego należy

 • kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka;
 • promowanie idei adopcji, w tym poszukiwanie kandydatów do przysposobienia dziecka;
 • dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka;
 • współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego;
 • udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów;
 • gromadzenie i aktualizowanie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione;
 • przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka;
 • przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka, zwanej dalej „wywiadem adopcyjnym”;
 • prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
 • wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko;
 • organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
 • wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, dokonywanie wstępnej oceny kandydatów do przysposobienia dziecka, sporządzanie opinii kwalifikacyjnej o kandydatach do przysposobienia dziecka oraz opinii, o której mowa w art. 586 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;
 • prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń;
 • prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń;
 • zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu;
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań;
 • współpraca z ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z innymi podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.

Ośrodki adopcyjne wykonują swoje zadania nieodpłatnie.

Kontakt

Jolanta Kopińska
Tel. 61 85 67 312
kom. 605 576 727
jolanta.kopinska@rops.poznan.pl

Zaangażowane komórki organizacyjne

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com