Start Projekty Mobilny Urzędnik

Mobilny Urzędnik

Status: nieaktywny

O projekcie

Mobilny urzędnik to ponadnarodowy projekt realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Fundację Partycypacji Społecznej wraz z partnerami zagranicznymi, w ramach którego gminy z całej Polski wdrożą nowe rozwiązanie odpowiadające na potrzeby mieszkańców o specjalnych potrzebach. Pracownicy urzędów dotrą do osób, które do urzędów dotrzeć nie mogą.

Cel

Głównym celem projektu jest wypracowanie z modelu działań oraz podniesienie poziomu kompetencji 96. pracowników JST gminnych w zakresie obsługi klientów o specjalnych potrzebach (zg. z def. Prog. Dostępność+ 2018-2025) – osób niepełnosprawnych biologicznie i prawnie, osłabionych chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług, os. starszych (65+), zależnych (15+), które z powodu deficytów zdrowotnych są zagrożone wykluczeniem społecznym i obywatelskim.

Projekt zakłada wypracowanie modelu świadczenia usług publicznych przez urzędnika/pracownika poza urzędem gminy.

Model Mobilny urzędnik będzie zawierał karty i procedury świadczenia usług publicznych poza urzędem oraz standardy obsługi mieszkańców gminy o specjalnych potrzebach w bezpośrednim kontakcie z klientem.

Realizacja celu projektu będzie możliwa dzięki specjalistycznym szkoleniom dla pracowników urzędów, testujących i wdrażających model wypracowany w projekcie.

Grupa docelowa

Grupą docelową w projekcie są urzędy gmin (UG) oraz ich pracownicy (UP).

Łącznie wsparciem w projekcie zostanie objętych 120 pracowników urzędów gmin, w tym 80 os. na etapie wdrożenia modelu.

Ponadto wsparciem zostanie objętych 400 os. o specjalnych potrzebach, mieszkańców 40 gmin testujących rozwiązanie.

Obszar realizacji projektu:

Projekt będzie realizowany na terenie całej Polski w 120 gminach z 7makroreg. (NUTS1).

Ponadto ze względu na szeroki wymiar modelu, przewiduje się potencjał do jego przyszłego zastosowania w innych instytucjach na terenie kraju (m.in. w JST powiatowych i wojewódzkich) w zakresie procedur i standardów obsługi klienta.

Rezultaty

W efekcie udzielonego wsparcia min. 80% pracowników UG uczestniczących w szkoleniach podniesie własne kompetencje z zakresu obsługi mieszkańców o specjalnych potrzebach (96os.).

Min. 80 urzędów gmin wdroży nowe rozwiązanie w praktykę funkcjonowania instytucji na podstawie pisemnej decyzji (uchwała rady gminy/zarządzenie wójta/burmistrza) i będzie go stosować przez okres min. 12 mc od zakończenia projektu.

Dodatkowe informacje

Okres realizacji:

listopad 2019 – październik 2021

Dofinansowanie:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych w projekcie: 1 445 604,00 zł

Wysokość dofinansowania: 1 402 140, 00 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 1 363 060,01 zł

Partnerzy:

Fundacja Partycypacji Społecznej – lider

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – partner krajowy

Stowarzyszenie VSBI – partner ponadnarodowy z Niemiec

Firma Social Unitas – partner ponadnarodowy z Niemiec

Etapy realizacji projektu:

1. Przygotowanie rozwiązania (10.2019-03.2020)

2. Testowanie rozwiązania (04.2020-01.2021)

3. Analiza wyników testowania (02-03.2021)

4. Opracowanie wersji wdrożeniowej (04-06.2021)

5. Wdrożenie rozwiązania (07-10.2021)

6. Opracowanie rekomendacji (10.2021)

Rekrutacja

 

Przedłużenie rekrutacji

Informujemy że możliwość zgłoszenia się do projektu została przedłużona do 17.09.2021 roku!

Szczegółowe informacje dostępne na stronie https://fundacja-spoleczna.pl/projekty/mobilny-urzednik-poprawa-dostepnosci-uslug-publicznych-dla-mieszkancow-o-szczegolnych-potrzebach/

--

Rozpoczęła się rekrutacja do udziału w fazie testowej projektu, do której zakwalifikowanych zostanie 40 gmin z terenu całego kraju. Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń!


Regulamin uczestnictwa w testowaniu modelu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są TUTAJ

„Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” Nr projektu: POWR.04.03.00-00-0134/18

Kontakt

Zuzanna Ostrowska
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
e-mail: zuzanna.ostrowska@rops.poznan.pl,
tel: 695 214 378


Agnieszka Skupio
Fundacja Partycypacji Społecznej
e-mail: mobilny.urzednik@fundacja-spoleczna.pl,
tel: 577 666 148

lub

mobilny.urzednik@fundacja-spoleczna.pl

+48 616-621-160

ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań

Zaangażowane komórki organizacyjne

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com