Mobilny Urzędnik

„Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” Nr projektu: POWR.04.03.00-00-0134/18


 

Przedłużenie fazy testowania projketu!

Z uwagi na trwający stan epidemii faza testowania rozwiązania została przedłużona do 30.04.2021! Liczymy, że dodatkowy czas na realizację usług w formie mobilnej pozwoli na dotarcie do większej liczby klientów o specjalnych potrzebach. Dzięki zrealizowanym już usługom dowiadujemy się o nowych możliwościach realizacji rozwiązania „Mobilny Urzędnik”.

Wszelkie informacje i doświadczenia będą pomocne w opracowaniu ostatecznej wersji modelu, który następnie wdrażać będzie 80 gmin z terenu całej Polski!

 

 

 


Spotkania dla uczestników projektu!

Koniec roku to dobry czas na podsumowania, dlatego 17. i 18. grudnia spotkaliśmy się z uczestnikami projektu „Mobilny Urzędnik”,
aby porozmawiać o dotychczasowych działaniach, podejmowanych w ramach testowania rozwiązania. Przedstawiciele gmin opowiedzieli
o formach organizacji usług w swoich urzędach oraz podzielili się informacjami na temat wypracowanych dokumentów, procedur, katalogów usług.

Pierwsi klienci skorzystali już z możliwości załatwienia sprawy urzędowej w miejscu zamieszkania!
Naszym uczestnikom życzymy powodzenia w dalszej realizacji testowania usług :).


Testujemy usługę „Mobilny Urzędnik” !

W terminie 21.09- 16.10.2020 uczestnicy projektu wzięli udział w szkoleniach przygotowujących do wdrażania rozwiązania w urzędzie gminy. Czterdziestu pracowników urzędów gminy zostało przeszkolonych w zakresie: procedur i narzędzi realizacji usług poza urzędem, komunikacji z osobami
z niepełnosprawnościami słuchu i wzroku, standardów obsługi klienta o specjalnych potrzebach, mindfulness, zasad bezpieczeństwa i sprawozdawczości
w ramach projektu.

W najbliższych miesiącach uczestnicy projektu będą testować rozwiązanie „Mobilny Urzędnik” przy wsparciu trenerów prowadzących szkolenia, pracowników Fundacji Partycypacji Społecznej i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Panujący stan epidemii spowodował, że testowanie rozwiązania jest utrudnione, w związku z powyższym o dalszych decyzjach będziemy informować na bieżąco.


UWAGA!!!!

Szanowni Państwo,

z przyjemnością publikujemy Listę rankingowa (cząstkową) gmin zakwalifikowanych do udziału w fazie testowej projektu.

https://fundacja-spoleczna.pl/projekty/mobilny-urzednik-poprawa-dostepnosci-uslug-publicznych-dla-mieszkancow-o-szczegolnych-potrzebach/#1578492152265-b6be6b51-a169

Zapraszamy wszystkie pozostałe zainteresowane gminy do kontaktu w celu dołączenia do możliwości testowania usługi Mobilnego urzędnika.
Kontakt: Zuzanna Ostrowska 061 856 73 29, mail: zuzanna.ostrowska@rops.poznan.pl.

Wszelkie pytania/ zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy mobilny.urzednik@fundacja-spoleczna.pl


UWAGA! WEBINARIUM

Zapraszamy na drugie webinarium informacyjne!

30 lipca o godzinie 12:00 odbędzie się spotkanie dotyczące projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”.

W trakcie webinarium zaprezentowane zostaną założenia projektu oraz udzielimy odpowiedzi na Państwa pytania.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy mobilny.urzednik@fundacja-spoleczna.pl

w przypadku pytań prosimy o telefon: Zuzanna Ostrowska 061 856 73 29, e-mail: zuzanna.ostrowska@rops.poznan.pl.


UWAGA! Informujemy o przedłużeniu rekrutacji do projektu „Mobilny Urzędnik” do dnia 31.07.2020 r.

ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Formularze zgłoszeniowe dostępne są pod adresem: https://fundacja-spoleczna.pl/projekty/mobilny-urzednik-poprawa-dostepnosci-uslug-publicznych-dla-mieszkancow-o-szczegolnych-potrzebach/


ZAPRASZAMY NA WEBINARIUM

Już 7.07.2020 r. o godz. 10.30 odbędzie się webinarium informacyjne, w trakcie którego zaprezentowane zostaną główne założenia projektu.

Udzielimy również odpowiedzi na wszelkie Państwa pytania!

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową pod adres mobilny.urzednik@fundacja-spoleczna.pl


UWAGA!!!!

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA DO 10.07.2020 R. Zachęcamy do zapisów!

Więcej informacji poniżej oraz na stronie internetowej https://fundacja-spoleczna.pl/projekty/mobilny-urzednik-poprawa-dostepnosci-uslug-publicznych-dla-mieszkancow-o-szczegolnych-potrzebach/


Rozpoczęła się rekrutacja do udziału w fazie testowej projektu, do której zakwalifikowanych zostanie 40 gmin z terenu całego kraju.
Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń!
Regulamin uczestnictwa w testowaniu modelu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są TUTAJ

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Więcej o projekcie poniżej. W przypadku pytań -zapraszamy do kontaktu!

Zuzanna Ostrowska e-mail: zuzanna.ostrowska@rops.poznan.pl
(ROPS Poznań)
lub
mobilny.urzednik@fundacja-spoleczna.pl
+48 616-621-160
ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań

O projekcie

Mobilny urzędnik to ponadnarodowy projekt realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Fundację Partycypacji Społecznej wraz z partnerami zagranicznymi, w ramach którego gminy z całej Polski wdrożą nowe rozwiązanie odpowiadające na potrzeby mieszkańców o specjalnych potrzebach. Pracownicy urzędów dotrą do osób, które do urzędów dotrzeć nie mogą.

Cel:

Głównym celem projektu jest wypracowanie z modelu działań oraz podniesienie poziomu kompetencji 96. pracowników JST gminnych w zakresie obsługi klientów o specjalnych potrzebach (zg. z def. Prog. Dostępność+ 2018-2025) – osób niepełnosprawnych biologicznie i prawnie, osłabionych chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług, os. starszych (65+), zależnych (15+), które z powodu deficytów zdrowotnych są zagrożone wykluczeniem społecznym i obywatelskim.

Projekt zakłada wypracowanie modelu świadczenia usług publicznych przez urzędnika/pracownika poza urzędem gminy.

Model Mobilny urzędnik będzie zawierał karty i procedury świadczenia usług publicznych poza urzędem oraz standardy obsługi mieszkańców gminy o specjalnych potrzebach w bezpośrednim kontakcie z klientem.

Realizacja celu projektu będzie możliwa dzięki specjalistycznym szkoleniom dla pracowników urzędów, testujących i wdrażających model wypracowany w projekcie.

Grupa docelowa:

Grupą docelową w projekcie są urzędy gmin (UG) oraz ich pracownicy (UP).

Łącznie wsparciem w projekcie zostanie objętych 120 pracowników urzędów gmin, w tym 80 os. na etapie wdrożenia modelu.

Ponadto wsparciem zostanie objętych 400 os. o specjalnych potrzebach, mieszkańców 40 gmin testujących rozwiązanie.

Obszar realizacji projektu:

Projekt będzie realizowany na terenie całej Polski w 120 gminach z 7makroreg. (NUTS1).

Ponadto ze względu na szeroki wymiar modelu, przewiduje się potencjał do jego przyszłego zastosowania w innych instytucjach na terenie kraju (m.in. w JST powiatowych i wojewódzkich) w zakresie procedur i standardów obsługi klienta.

Rezultaty:

W efekcie udzielonego wsparcia min. 80% pracowników UG uczestniczących w szkoleniach podniesie własne kompetencje z zakresu obsługi mieszkańców o specjalnych potrzebach (96os.).

Min. 80 urzędów gmin wdroży nowe rozwiązanie w praktykę funkcjonowania instytucji na podstawie pisemnej decyzji (uchwała rady gminy/zarządzenie wójta/burmistrza) i będzie go stosować przez okres min. 12 mc od zakończenia projektu.

Okres realizacji:

listopad 2019 – październik 2021

Dofinansowanie:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych w projekcie: 1 445 604,00 zł

Wysokość dofinansowania: 1 402 140, 00 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 1 363 060,01 zł

Partnerzy:

Fundacja Partycypacji Społecznej – lider

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – partner krajowy

Stowarzyszenie VSBI – partner ponadnarodowy z Niemiec

Firma Social Unitas – partner ponadnarodowy z Niemiec

Etapy realizacji projektu:

1. Przygotowanie rozwiązania (10.2019-03.2020)

2. Testowanie rozwiązania (04.2020-01.2021)

3. Analiza wyników testowania (02-03.2021)

4. Opracowanie wersji wdrożeniowej (04-06.2021)

5. Wdrożenie rozwiązania (07-10.2021)

6. Opracowanie rekomendacji (10.2021)

Kontakt:

Zuzanna Ostrowska mail: zuzanna.ostrowska@rops.poznan.pl,

(ROPS Poznań)

lub

mobilny.urzednik@fundacja-spoleczna.pl

+48 616-621-160

ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań