O projekcie

Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019 – 2022

Cele projektu:

  1. Poprawa stopnia koordynacji sektora ES w województwie wielkopolskim i jego oceny przez interesariuszy
  2. Poprawa współpracy między interesariuszami ekonomii społecznej w regionie
  3. Podniesienie świadomości społeczeńtwa na temat funkcjonowania systemu ekonomii społecznej
  4. Włączenie ekonomii społecznej i podmiotów ekonomii społecznej  w lokalne polityki publiczne i system realizacji usług społecznych
  5. Wzrost potencjału Podmiotów Ekonomii Społecznej jako dostawców dóbr i usług
Opis projektu:

Projekt pt. Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim  na lata 2019 – 2022.

Okres realizacji projektu: 1.01.2019-31.12.2022

Budżet projektu: 2 612 685,00 zł, w tym wkład własny: 391 902,75 zł.

Cel główny: Poprawa stopnia koordynacji sektora ES w województwie wielkopolskim i jego oceny przez interesariuszy.

Projekt jest kontynuacją działań rozpoczętych w ramach poprzedniego projektu realizowanego w okresie 1.07.2015-31.12.2018, ale zawiera również nowe elementy. Są one odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość, sytuację na rynku pracy i wśród grupy docelowej objętej wsparciem w ramach sektora ekonomii społecznej. Ponadto w nowy projekt zostały wpisane rekomendacje wynikające z badania ewaluacyjnego systemu ES w województwie wielkopolskim.

Koordynacja odbywa się głownie poprzez działania Komitetu ds. ekonomii społecznej oraz pracy grup roboczy, które działają przy ROPS w Poznaniu. Grupy robocze zajmują się poszczególnymi obszarami w sektorze: promocją ES, animacją i edukacją w zakresie ES, rehabilitacją ON, zatrudnieniem specjalnym, sieciowanie PES oraz pracująca cyklicznie grupa zajmująca się aktualizacją Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Wielkopolskiego na lata 2013- 2022.

W ramach Komitetu działa również sieć Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej akredytowanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Świadczą one usługi wsparcia na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i podmiotów ekonomii społecznej.

Zadania w ramach projektu „Koordynacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022”