DPS bezpieczne w Wielkopolsce

Projekt „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

AKTUALIZACJA 2020-10-30

publikujemy szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia / działań w projekcie  „Domy Pomocy Społeczne bezpieczne w Wielkopolsce”. Stan aktualny na dzień 2020-10-30

KLIKNIJ, by pobrać plik w formacie Microsoft Excel – 30.10.2020r.

AKTUALIZACJA 2020-09-28

Szanowni Państwo,

publikujemy szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia / działań w projekcie  „Domy Pomocy Społeczne bezpieczne w Wielkopolsce”. Stan aktualny na dzień 2020-09-28.
KLIKNIJ, by pobrać plik w formacie Microsoft Excel – 595 KB


Celem projektu Domy Pomocy Społeczne bezpieczne w Wielkopolsce są działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19. Przewidywane w projekcie działania mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 i zapobiegania jej negatywnym skutkom.

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są Grantobiorcy – DPS realizujące działania na rzecz mieszkańców DPS, personel świadczący usługi bytowe i opiekuńcze, personel gospodarczy i obsługowy.

Projekt zakłada udzielanie wsparcia w formule grantowej, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Czas trwania projektu: 1.06.2020 r. – 31.03.2021 r.
Okres realizacji grantu: maksymalnie 5 miesięcy w okresie 01.06.2020 – 31.01.2021 r.

Wartość projektu: 32 119 129,90 zł, w tym 27 070 002,68 zł (Europejski Fundusz Społeczny) 5 049 127,22 zł (Budżet Państwa).

Obraz przedstawia flagi: Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Unii Europejskiej

Obraz przedstawia flagi: Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Unii Europejskiej

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące grantów w ramach projektu „Domy pomocy społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIE – „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”