Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej

Status: aktywny
Belka z logo: Znak Funduszy Europejskich dla Wielkopolski, Rzeczypospolitej Polskiej złożony z barw RP, znak Unii Europejskiej złożony z flagi UE i napisu „Dofinansowane przez Unię Europejską” oraz znak Samorząd Województwa Wielkopolsk

Tytuł projektu

Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej

Zadania realizowane w projekcie

Projekt zakłada 3 główne komponenty:

 • Wsparcie kadry JST i instytucji polityki społecznej gmin i powiatów w zakresie zarządzania zmianą społeczną i skutkami społecznymi transformacji energetycznej, w tym programy rozwojowe dla kadr samorządów lokalnych i instytucji polityki społecznej (np. organizacja programów rozwojowych dla liderów i liderek) – zadanie ROPS w Poznaniu,
 • Wsparcie JST i społeczności lokalnych, w tym dzieci i młodzieży w zakresie rozwoju usług profilaktyki problemów społecznych świadczonych w środowisku lokalnym:
  • psychoprofilaktyki, w tym szczególności interwencji kryzysowej, profilaktyki samotności, uzależnień i przeciwdziałania przemocy, integracji społeczności lokalnych, 
  • profilaktyki wykluczenia młodzieży, wdrażanie modelu wspierania aktywności społecznej młodzieży, upowszechnienie uruchomienia miejsc aktywności dedykowanych młodzieży (np. klubów młodzieżowych, placówek wsparcia dziennego w formie podwórkowej) – zadnie ROPS w Poznaniu,
 • Rozwój usług świadczonych w środowisku lokalnym dla osób dotkniętych transformacją i ich otoczenia, w gminach i powiatach, w tym m.in. uruchomienie lokalnych miejsc świadczenia usług, np. centrów wsparcia transformacji świadczących usługi wsparcia (m.in. profilaktyczne i interwencyjne) i funkcji koordynatora w obszarze wsparcia osób dotkniętych transformacją i ich rodzin.

Grupa docelowa

 • osoby dotknięte transformacją w kierunku neutralności klimatycznej i ich otoczenie, czyli rodziny, osoby oraz grupy,
 • społeczności lokalne dotknięte transformacją, w tym dzieci i młodzież,
 • kadra JST i instytucji polityki społecznej gmin i powiatów objętych transformacją.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału instytucji polityki społecznej i lokalnych 20 społeczności i di zarządzenia zmianą społeczną i udzielania wsparcia osobom dotkniętym transformacją energetyczną i ich rodzinom w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2028 r. Ponadto projekt ma przyczynić się do:

 • zwiększenia dostępu do usług wsparcia łagodzącego skutki kryzysu dla osób dotkniętych transformacją energetyczną i ich rodzin,
 • wzmocnienia lokalnych społeczności w zwiększeniu aktywności społecznej swoich mieszkańców.

Efekty projektu

 • minimum 500 osób, przedstawicieli kadry JST i instytucji polityki społecznej gmin i powiatów objętych transformacją oraz członków społeczności lokalnych zostanie objętych wsparciem w zakresie zarządzania zmianą i rozwoju usług profilaktyki problemów społecznych,
 • minimum 20 społeczności lokalnych zostanie objętych wsparciem z zakresu rozwoju usług wspierających osoby dotknięte transformacją energetyczną.

Wartość projektu

Wartość projektu (całkowity koszt projektu):

16 999 400,00 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich:

11 899 580,00 zł

Kontakt w sprawie projektu

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com