Wsparcie Wielkopolskich Migrantów

Status: aktywny
Belka z logo: Znak Funduszy Europejskich dla Wielkopolski, Rzeczypospolitej Polskiej złożony z barw RP, znak Unii Europejskiej złożony z flagi UE i napisu „Dofinansowane przez Unię Europejską” oraz znak Samorząd Województwa Wielkopolsk

Wsparcie wielkopolskich migrantów

Projekt „Wsparcie wielkopolskich migrantów” ma na celu poprawę sytuacji 1100 obywateli państw trzecich, w tym migrantów poprzez wzrost ich kompetencji społeczno-gospodarczych oraz utrwalenie modelu wsparcia osób z doświadczeniem migracji poprzez zapewnienie funkcjonowania 5 Centrów Integracji Cudzoziemców w Poznaniu, Koninie, Kaliszu, Lesznie i Pile.

Wsparciem w projekcie zostaną objęte następujące grupy docelowe, z obszaru województwa wielkopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób objętych ochroną czasową w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę:
a) bezpaństwowcy,
b) osoby o nieokreślonym obywatelstwie,
c) ich rodziny i otoczenie,
d) podmioty działające na rzecz obywateli państw trzecich,
e) społeczeństwo przyjmujące.

W ramach projektu planuje się objęcie wsparciem obywateli państw trzecich, w tym migrantów, m.in. poprzez kompleksową pomoc integracyjną, tj.: zapewnienie usług z zakresu nauki języka polskiego, opieki doradcy międzykulturowego, zapewnienie wsparcia asystenckiego w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności w relacji z systemem edukacji, służbą zdrowia i innymi instytucjami publicznymi, wsparcie prawne i psychologiczne, kursy adaptacyjne, zawodowe, funkcjonowanie punktu informacyjnego, wsparcie eksperckie oraz podnoszenie wiedzy mieszkańców Wielkopolski, w tym działania na rzecz społeczności lokalnej.

Realizowane działania uwzględniać będą cechy społeczno - demograficzne migrantów oraz sektory gospodarki, w których najczęściej znajdują zatrudnienie (działania na rzecz rozwoju ich kompetencji zawodowych) oraz odpowiadają priorytetom rozwojowym Wielkopolski. W ramach projektu uczestnicy i ich otoczenie otrzymają dostosowane do indywidualnych potrzeb wsparcie uwzględniające znajomość języka polskiego, sytuację na rynku pracy, wykształcenie, posiadane kwalifikacje, posiadane kompetencje, rodzaj wykonywanej lub poszukiwanej pracy, różnice kulturowe, płeć, wiek, status migracyjny.

Ponadto istotnym elementem projektu będą działania skierowane do przedstawicieli instytucji i podmiotów w ramach współpracy sektorowej i międzysektorowej wspierających obywateli państw trzecich, tak aby przyczynić się do poniesienia jakości świadczonego wsparcia przez instytucje, których przedstawiciele pracują z osobami z doświadczeniem migracji.

Projekt zakłada również realizację działań na rzecz społeczeństwa przyjmującego, w tym m.in. poprzez opracowanie i realizację kampanii społecznych na rzecz przeciwdziałania stereotypom i uprzedzeniom.


CZAS TRWANIA PROJEKTU
Projekt będzie realizowany od 01 października 2023 r. do 30 czerwca 2029 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 16 199 999,75
DOFINANSOWANIE: 15 389 999,76, W TYM UE: 11 339 999,82

KONTAKT W SPRAWIE PROJEKTU:
Krzysztof Jedynak – krzysztof.jedynak@rops.poznan.pl, tel. 695 217 764, 61 8567 324
Zuzanna Grundwald – zuzanna.grundwald@rops.poznan.pl, tel. 61 8567 334
Julia Juraszczyk – julia.juraszczyk@rops.poznan.pl, tel. 61 8567 334

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

Tytuł projektu i finansowanie

Wsparcie wielkopolskich migrantów.

Projekt „Wsparcie wielkopolskich migrantów” finansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 06.12 FEWP Integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu od 01 października 2023 r. do 30 czerwca 2029 r.

Zadania realizowane w projekcie

Adresaci

Zaangażowane komórki organizacyjne

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com