Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim

Status: aktywny
Belka z logo: Znak Funduszy Europejskich dla Wielkopolski, Rzeczypospolitej Polskiej złożony z barw RP, znak Unii Europejskiej złożony z flagi UE i napisu „Dofinansowane przez Unię Europejską” oraz znak Samorząd Województwa Wielkopolsk

Nazwa projektu

Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zadania realizowane w projekcie

 • diagnozy pogłębione, w oparciu, o które prowadzone będą działania wspomagające rozwój (np. fizjoterapia, psychoterapia, pomoc logopedy) kompensujące opóźnienia edukacyjne, społeczne,
 • działania przygotowujące do usamodzielnienia m.in. warsztaty umiejętności, treningi samodzielności, grupy wsparcia itp.,
 • działania wspierające w procesie usamodzielnienia, w tym: mieszkania ze wsparciem, wsparcie w pozyskaniu zatrudnienia, itp.,
 • usługi dla osób pełniących funkcje rodziny zastępczej oraz dla rodzinnych domów dziecka; ponadto dla opiekunów osoby usamodzielnianej, rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich otoczenia,
 • wsparcie dla kadry instytucji regionalnego systemu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym przede wszystkim pracowników jednostek realizujących zadania.

Grupa docelowa

Z terenów powiatów Chodzieskiego, Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego, Złotowskiego:

 • dzieci i młodzież, przebywające w różnych formach pieczy zastępczej, ich rodziny biologiczne, rodziny zastępcze oraz ich otoczenie,
 • usamodzielniający się i usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej,
 • podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 607 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie 5 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 50 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.

Efekty projektu

 • wzmocnienie rozwoju  psychologiczno-społecznego dla 607 dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej i przygotowania ich do jak najlepszego, samodzielnego życia,
 • poprawa funkcjonowania 48 rodzin zastępczych,
 • objęcie wsparciem 50 osób zaangażowanych do realizacji zadań systemu pieczy zastępczej,
 • rozwinięcie i poszerzenie współpracy różnych podmiotów i instytucji działających na rzecz pieczy zastępczej.

Wartość projektu

  Wartość projektu (całkowity koszt projektu):

  16 094 602,45 zł

  Kwota dofinansowania UE:

  11 266 221,71 zł

  Partnerzy

  Partner wiodący:

  Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

  Partnerzy:

  • Powiat Chodzieski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży
  • Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance
  • Powiat Pilski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile
  • Powiat Wągrowiecki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
  • Powiat Złotowski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie

  Kontakt w sprawie projektu

  tel. 61 856 73 47

  #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

  Zaangażowane komórki organizacyjne

  Kontakt

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
  ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
  Tel.: 61 85 67 300
  Email:
  Czynne:

  PN-PT, 07:30-15:30

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Tel.: 61 85 67 340
  Email:

  Dane do faktury

  Województwo Wielkopolskie
  al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
  NIP 778-13-46-888
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
  ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

  © Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

  Realizacja montownia.com