Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności (WCES)

Projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” (WCES) realizowany był w okresie 01.05.2011-30.04.2013 r. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz czterech partnerów – Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Fundacje im. Królowej Polski św. Jadwigi, Fundacje Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii oraz Fundacje Pomocy Wzajemnej Barka. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tym, co go odróżnia od innych projektów, jest charakter innowacyjny testujący, czyli dążenie do wypracowania nowych narzędzi wspierania rozwoju ekonomii społecznej, uwzględniających potrzeby wszystkich adresatów. Zbudowany został system koordynacji realizowany na czterech poziomach działań (wsparcie procesów na szczeblu regionalnym, wsparcie środowisk lokalnych, wsparcie podmiotów ekonomii społecznej [PES], wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) przy wykorzystaniu opracowywanych narzędzi.

Punktem wyjścia do opracowania rozwiązania, jakim jest metoda koordynacji działań w sektorze ekonomii społecznej w regionie, była szeroko przeprowadzona diagnoza sytuacji w sektorze ekonomii społecznej. Na podstawie zrealizowanych badań i konsultacji opracowano zestaw pięciu rozwiązań, które odpowiadają na potrzeby grup docelowych oraz bariery rozwoju ekonomii społecznej.

Wszystkie rozwiązania składające się na metodę koordynacji zostały pilotażowo wdrożone w okresie realizacji projektu. Ponadto metoda koordynacji i jej części składowe zostały poddane ewaluacji. Metoda koordynacji ekonomii społecznej jest rozwiązaniem systemowym właściwym dla poziomu Regionu. Metoda oparta jest na paradygmacie prowadzenia polityki publicznej z poziomu regionalnego zorientowanej na zmianę społeczną, opartej na rezultatach, których osiągnięcie stanowi wyzwanie rozwojowe oraz wyposażonej w narzędzia umożliwiające osiągnięcie tej zmiany.

Zaproponowane rozwiązania odpowiadają w sposób precyzyjny na opisane powyżej problemy, które dotykają wspólnot różnych szczebli. Rozwiązania wpisują się również w zadania, które stoją przed poszczególnymi samorządami.

Metoda koordynacji – poziom regionalny

Rozwiązania oferowane w odpowiedzi na wyzwania stojące przed Regionami:

 • pakiet koordynacyjny – zestaw narzędzi służący do realizacji zadań związanych z koordynacją i wsparciem komunikacji międzyinstytucjonalnej. Koordynacja zarządzania ES, które jest elementem polityki publicznej regionu (komunikacja, zbieranie informacji, planowanie strategiczne, udostępnianie narzędzi do rozwoju ES).

Składa się z systemu monitoringu oraz systemu informatycznego;

 • pakiet interwencyjny – zestaw narzędzi służących do realizacji zadań związanych z bezpośrednim wsparciem osób i instytucji sektora ekonomii społecznej na poziomie lokalnym.

Składa się z trzech rozwiązań: modelu preinkubacji i inkubacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, modelu partnerstwa prywatno-społecznego oraz modelu edukacyjnego szkoleń dla tutorów/animatorów ES.

Pakiet koordynacyjny

Pakiet koordynacyjny ma na celu wsparcie regionalnych instytucji koordynujących ekonomię społeczną w realizacji polityki rozwoju ekonomii społecznej. Pakiet składa się z dwóch rozwiązań – systemu informatycznego koordynacji działań w obszarze ES oraz systemu monitoringu sektora ES.

 • System informatyczny jest narzędziem koordynacji, usprawniającym komunikację pomiędzy poszczególnymi instytucjami zaangażowanymi w działania w obszarze ekonomii społecznej tzn. samorządami na poziomie regionalnym i lokalnym, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami społecznymi i wszystkimi innymi instytucjami zainteresowanymi ekonomią społeczną.
 • System monitoringu sektora ES to zestaw wskaźników i procedur ich pozyskiwania pozwalających na zbieranie w sposób systematyczny danych i informacji na temat stopnia osiągnięcia wyznaczonych rezultatów polityki wspierania ekonomii społecznej oraz do monitorowania rezultatów określonych jako kluczowe dla polityki wsparcia ES w Wielkopolsce .

Pakiet koordynacyjny pozwala instytucjom na poziomie regionalnym realizować zadania związane z koordynacją rozwoju ekonomii społecznej, przede wszystkim poprzez:

 • usprawnienie wdrażania polityki publicznej wsparcia ekonomii społecznej poprzez umożliwienie jej kompleksowego monitorowania i podejmowania decyzji zarządczych w oparciu o wyniki monitoringu;
 • usprawnienie komunikacji pomiędzy instytucjami koordynującymi działania na poziomie regionalnym a instytucjami działającymi na poziomie lokalnym poprzez zautomatyzowany kanał wymiany informacji;
 • usprawnienie koordynacji działań realizowanych poprzez poszczególne instytucje na poziomie lokalnym dzięki narzędziom pozwalającym na bieżącą wymianę informacji.

Pakiet interwencyjny

Pakiet interwencyjny składa się z trzech rozwiązań optymalnych do wdrażania na poziomie lokalnym: modelu preinkubacji i inkubacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, modelu partnerstw prywatno-społecznych oraz modelu edukacyjnego dla animatorów/tutorów ES.

Model preinkubacji i inkubacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jest zestawem działań, których celem jest aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wyposażenie ich w kompetencje pozwalające na podjęcie pracy w PES bądź jego założenie. Składa się z:

 • systemu szkoleń, doradztwa i inkubacji mający wyposażyć osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w kompetencje pozwalające na prowadzenie spółdzielni socjalnych/ organizacji pozarządowych bądź zatrudnienia w nim;
 • założeń funkcjonowania Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej, w ramach którego uczestnicy mogą wziąć udział w procesie szkoleń i doradztwa (etap preinkubacji) oraz założyć i przetestować działanie własnego przedsiębiorstwa społecznego w bezpiecznych warunkach jakie daje Inkubator (etap inkubacji).

Model partnerstwa prywatno-społecznego jest zestawem rozwiązań pozwalających na budowanie trwałej i zorientowanej na wspólny cel współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami społecznymi/ grupami inicjatywnymi przedsiębiorstw społecznych a przedsiębiorstwami komercyjnymi przy wsparciu JST.
Składa się z:

 • koncepcji budowania współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami społecznymi i przedsiębiorstwami komercyjnymi przy współpracy JST poprzez cykl szkoleniowo-warsztatowo-doradczy;
 • założeń świadczenia tutoringu przez przedsiębiorców komercyjnych na rzecz PES/grupy inicjatywnej.

Model edukacyjny dla animatorów/tutorów ekonomii społecznej to program szkoleń dla animatorów ES, który wyposaża animatorów w niezbędne kompetencje w celu organizacji lokalnych środowisk. Składa się z:

 • programu szkoleniowo-formacyjnego przygotowującego przedstawicieli lokalnych społeczności do pełnienia roli animatora/tutora ES w lokalnej społeczności;
 • koncepcji wykorzystania potencjału powiatu jako instytucji „spajającej” działania w obszarze wsparcia ekonomii społecznej na poziomie lokalnym.

Pakiet interwencyjny pozwala instytucjom na poziomie regionalnym realizować zadania związane z koordynacją rozwoju ekonomii społecznej poprzez zestaw rozwiązań, które Region może, zgodnie z zasadą pomocniczości – oferować gminom i powiatom w celu wspomagania rozwoju ES oraz rozwiązywania problemów lokalnych społeczności z zatrudnieniem i integracją społeczną. Konieczność wdrażania pakietu interwencyjnego na poziomie lokalnym wynika przede wszystkim z tego, że kompetencje dot. rozwiązywania konkretnych problemów osób i instytucji leżą w gestii JST szczebla gminnego i powiatowego.

Wszystkie opracowane podręczniki znajdują się na stronie wces.pl, rops.poznan.pl,
oraz na stronach Partnerów projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni SocjalnychFundacja im. Królowej Polski św. JadwigiFundacja Pomocy Wzajemnej Barkafrnt.pl