Projekt systemowy: Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski

Projekt systemowy „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, został powołany do życia 1 stycznia 2013 roku i realizowany jest do końca grudnia 2015 roku.

Projekt ma na celu poprawę skuteczności działań zmierzających do współpracy pomiędzy jednostkami publicznymi, organizacjami obywatelskimi oraz innymi podmiotami na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osiągnięcie założonego celu następuje poprzez realizację następujących zadań:

  • Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego na poziomie regionalnym.

  • Organizowanie akcji i kampanii promocyjno–informacyjnych o zasięgu i charakterze regionalnym z zakresu stosowania aktywnych form integracji społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz z zakresu integracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  • Prowadzenie, publikowanie oraz upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych) powiązanych z konkretnymi działaniami wdrożeniowymi.

  • Opracowanie, koordynacja realizacji, realizacja (w zakresie przewidzianym dla Poddziałania 7.1.3 PO KL) i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie.