Economy Needs Senior’s Unique and Real Experience (ENSURE)

Ekonomia potrzebuje unikalnego i prawdziwego doświadczenia seniorów

Termin realizacji: 1.07.2011-30.06.2013 roku

Celem projektu było uniknięcie utraty doświadczenia i umiejętności osób starszych oraz ich aktywizację zawodową. Projekt przyczynił się do inwentaryzacji narzędzi oraz metod w tej dziedzinie, w celu poprawy ich komplementarności, tak, aby były dostępne dla zainteresowanych podmiotów, w tym firm i instytucji/organizacji publicznych.

W jego ramach stworzono bazę danych – w oparciu o technologie informatyczne – zawierającą dane starszych specjalistów (55+) z różnych sektorów (m.in. małych i średnich przedsiębiorstw, rzemiosła, władz publicznych, organizacji non-profit) w różnych zawodach.

Celem projektu było wykorzystanie wiedzy i doświadczenia tych osób działających w charakterze mentorów, doradców i trenerów oraz przekazanie innym ich wiedzy i umiejętności innym.

Projekt realizowany był w ramach programu CREATOR „Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych” (Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C) w ramach  pod-projektów dotyczących wykorzystania w rozwoju gospodarczym szans wynikających z procesu starzenia się społeczeństwa.