Pilotaż Regionalnych Platform Współpracy (RPW)

Projekt realizowany był w ramach projektu systemowego pn. „Kompleksowe formy reintegracji społeczno – zawodowej w środowisku lokalnym”, Działanie 1.2. „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”, Priorytetu I „Zatrudnienie i integracja społeczna” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji: 1.01.2014 – 31.08.2014 roku

Celem Pilotażu było uzyskanie w Wielkopolsce synergii działań instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań reintegracji społecznej i zawodowej grup osób wykluczonych społecznie, wzmacniającej jakość i efektywność świadczonych usług, poprzez stworzenie Regionalnej Platformy Współpracy, jako partnerów (konsultantów) dla samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu i województwa.