Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ

Projekt stanowił odpowiedź na szeroko dyskutowany problem roli i przyszłości Warsztatów Terapii Zajęciowej. WTZ jest niezbędnym ogniwem w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Zdaniem twórców projektu należy jednak przedefiniować jego rolę w całym systemie, jako że w chwili obecnej mamy do czynienia z sytuacją, kiedy z jednej strony wymaga się od Warsztatów sukcesów w obszarze aktywizacji zawodowej uczestników, z drugiej strony nie daje się im niezbędnych narzędzi prawnych, organizacyjnych, finansowych.

W ramach projektu Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych wraz z partnerami, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Konimpex Sp. z o.o., podjęło się wypracowania i wdrożenia trwałej struktury uzupełniającej i modyfikującej obecny system wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Autorzy projektu są przekonani, że doskonałym uzupełnieniem funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowych mogą być powstające przy WTZ spółdzielnie socjalne, tworzone jako miejsce praktyk, staży i pracy dla uczestników WTZ. Dlatego w oparciu o dobre praktyki krajów Unii Europejskiej i własne doświadczenie podjęli się opracowania strategii regulującej współpracę obu podmiotów. Dodatkowo, w ramach trójsektorowej współpracy pomiędzy samorządem, biznesem i organizacjami pozarządowymi SNRSS chce stworzyć silne partnerstwa lokalne wspierające powstające przy WTZ spółdzielnie socjalne.

Rezultatem projektu było  gotowe rozwiązanie jakim jest Podręcznik do wdrażania innowacyjnego modelu spółdzielni socjalnych przy WTZ wraz ze strategią jego wdrożenia. Zostało ono upowszechnione w całej Polsce. Podjęte zostały także działania mające na celu włączenie go w główny nurt polityki społecznej.

Projekt „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” był realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Konimpex Sp. z o.o.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Więcej informacji: strona wtz.spoldzielnie.org