Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych (CESON)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu realizował zadanie – tworzenie partnerstw lokalnych, w którym podczas wielu spotkań lokalnych w powiatach wielkopolskich, skupiających przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu i biznesu powstały tzw. grupy wspierające, które tworzyły partnerstwa lokalne wspierające rozwój ekonomii społecznej osób niepełnosprawnych w Wielkopolsce(powstało kilkadziesiąt partnerstw).

Termin realizacji: 1 marzec 2011 – 28 luty 2013 roku

Partnerzy:

Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi (lider)
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (partner)

Główny cel partnerstwa to poszukiwanie możliwości wsparcia rozwoju powstających na danym terenie podmiotów ekonomii społecznej (m.in. takich jak spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne) poprzez moderowanie działań integracyjnych i stymulowanie ich powstawania, współorganizowanie rynku usług i zleceń, koordynowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych. Działania grup wspierających skupiały się na poszukiwaniu trwałych i długofalowych rozwiązań aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Zawiązane partnerstwo, w którym uczestnicy wypracowali skuteczne mechanizmy aktywizacji zawodowej można wspierać wykorzystując środki finansowe z projektów unijnych.

Grupa wspierająca zawiązująca partnerstwo, które zresztą ma charakter otwarty i wspomagający. Nie jest to jednak jedyny cel jego istnienia. Już wspólna praca tak różnych grup jak choćby organizacje pozarządowe i biznes ma pomóc w lepszym poznaniu wzajemnych potrzeb i oczekiwań. Współpraca taka jest obecnie jeszcze mało rozpowszechniona. Często dominuje strach przed wiązaniem się w jakiejkolwiek formie współpracy choć wśród uczestników grup wspierających istnieje zrozumienie dla potrzeby współpracy. Istnieje szansa aby partnerstwa-choćby początkowo sceptycznie podchodzące do kwesti rozwoju wewnętrznej współpracy, gdzie każdemu z partnerów przyświeca inny cel udziału w partnerstwie mogły wypracować wspólnie dobre pomysły oraz z powodzeniem je realizować. Również polityka społeczna prowadzona przez instytucje zewnętrzne wspomagające inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych może być oparta na wypracowanych metodach pracy partnerstwa.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego za realizację działań projektowych otrzymał nagrodę Samorząd Równych Szans 2012.