Wielkopolska Sieć Wsparcia

Partner wiodący: Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Partner: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Czas trwania projektu: 01-09-2019r. do 30-04-2021r.

Celem projektu jest zaktywizowanie społeczne i zawodowe 200 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia takim wsparciem.

ROPS realizuje działania sieciujące kierowane do samorządów lokalnych. Działania sieciujące dotyczą zawiązywania współpracy, partnerstw, wymianę doświadczeń, wsparcia merytorycznego w rozwiązywaniu problemów oraz uzgadniania spójności realizowanych przedsięwzięć na rzecz rozwoju i upowszechniania usług aktywnej integracji, m.in poprzez:

  • debaty, spotkania przedstawicieli instytucji, podmiotów publicznych i niepublicznych zaangażowanych w realizację lokalnej polityki społecznej,
    lokalnych przedsiębiorców,
  • działania edukacyjno -informacyjne,
  • wymianę doświadczeń, prezentację dobrych praktyk, – wizyty studyjne na terenie województwa lub kraju
  • wypracowywanie, dostarczenie i wdrażanie narzędzi zwiększających aktywność społeczną, w szczególności narzędzi aktywnej integracji,  partnera wiodącego w działaniach projektowych wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Specjalistki ds. sieciowania:

subregion kaliski: Anna Szubert
subregion koniński: Anna Giżycka
Tel. 618584524

Biuro i informacje dotyczące działań partnera wiodącego:

https://www.wsnrrow.pl/projekt.php/62/Wielkopolska-siec-wsparcia