Start Projekty Aktywna integracja Przyszłość z aktywną integracją

Przyszłość z aktywną integracją

Status: aktywny

Opis projektu

Lider projektu: Fundacja Nowy Horyzont
Partner: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Rozwojowi.pl

Czas trwania projektu: 30 września 2022 r. do 29 września 2023 r.
Obszar realizacji: subregion pilski

 

Zadania

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 20 osób (w tym 11 kobiet) zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałym powiat pilski w okresie do IX 2023 roku poprzez rozwój spójnego systemu usług aktywnej integracji oraz wzmocnienie skuteczności działań instytucji rynku pracy organizacji pozarządowych, jednostek systemu terytorialnego na terenie subregionu pilskiego w zakresie nowoczesnych, zintegrowanych form pomocy.

Realizacja projektu pomoże zmniejszyć poziom wykluczenia społecznego. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym uzyskają większy dostęp do rynku pracy. Zniwelowane zostaną bariery utrudniające funkcjonowanie na rynku pracy (wypracowanie pozytywnych postaw wobec podjęcia zatrudnienia, a tym samym motywacji wewnętrznej), wrośnie siła robocza, poprawi się sytuacja materialna uczestników projektu, co przełoży się na poprawę jakości oraz poziomu życia i wymierne korzyści ekonomiczno-społeczne.

W ramach projektu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do współpracy wszystkie podmioty działające na rzecz wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

  • samorządy lokalne,
  • instytucje pomocy i integracji społecznej i rynku pracy,
  • lokalne organizacje pozarządowe,
  • społeczności lokalne.

Naszym celem jest zawiązywanie współpracy, partnerstw, wymiana doświadczeń, wsparcie merytoryczne w rozwiązywaniu problemów oraz uzgadnianie spójności realizowanych przedsięwzięć na rzecz rozwoju i upowszechniania usług aktywnej integracji

Realizacja działań sieciujących odbywać się będzie poprzez spotkania, warsztaty, wizyty studyjne oraz inne formy działań edukacyjno-informacyjnych w zależności od Państwa potrzeb.

Kontakt

Biuro Partnera:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
61-731 Poznań, ul. Nowowiejskiego 11
tel. 61/8567-343

Aleksandra Andrzejewska
e- mail: aleksandra.andrzejewska@rops.poznan.pl

Krystian Tomaszewki
e-mail: krystian.tomaszewki@rops.poznan.pl

Biuro Lidera:

Fundacja Nowy Horyzont
Polska, ul. O.M. Kolbego 20/5
64-920 Piła

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja.

Zaangażowane komórki organizacyjne

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com