Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie pilskim

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Spotkanie osób zaangażowanych w sprawy społeczne Miasta.

18 października w Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu pod patronatem Burmistrza Miasta Wągrowca Krzysztofa Poszwy odbyło się spotkanie  „Razem możemy więcej” zorganizowane przez MOPS w Wągrowcu we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu. Było to spotkanie osób zaangażowanych w sprawy społeczne miasta Wągrowca, wolontariuszy, przedstawicieli instytucji lokalnej polityki społecznej i szkół.

http://www.mopswagrowiec.pl/art,17,razem-mozemy-wiecej

Ulotka i informator dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w powiecie chodzieskim

Zostały zakończone prace nad ulotką i informatorem przy udziale samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, ośrodków pomocy społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy oraz wielu innych zaangażowanych instytucji z terenu powiatu chodzieskiego. Dnia 27 września w Chodzieży zostały zaprezentowane projekty informatora i ulotki oraz podpisane porozumienia o współpracy pomiędzy przedstawicielami instytucji i organizacji a Gminą Miejską w Chodzieży. Po konsultacjach powstały gotowe materiały, które będą służyć osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom.

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do ich powstania!

Ulotka do pobrania tutaj ulotka Chodzież

Informator do pobrania tutaj informator Chodzież

Relacja z wizyty studyjnej 21-22 września 2017 r.

Ostatni czwartek oraz piątek były dla nas – ludzi sieciujących, intensywne i ważne. Wizyta studyjna w Jarocinie okazała się być cudownym doświadczeniem, głównie za sprawą świetnej grupy uczestników oraz oczywiście miejsc, które mogliśmy, zobaczyć, posłuchać i dotknąć. Jarocin jest nietuzinkowy, a rozwiązania w obszarze polityki społecznej spójne i przemyślane. W ramach wizyty widzieliśmy m.in. centrum socjalne, mieszkania chronione, CIS, szkołę dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, bibliotekę prowadzącą program Senior + (otwartą i przyciągającą absolutnie wszystkie grupy wiekowe) rozmawialiśmy na temat programu mieszkanie plus, organizowania społeczności lokalnej, wizerunku pomocy społecznej i wolontariacie. W Jarocinie ludzie są na pierwszym miejscu, instytucje działają wspólnie na rzecz i dla ludzi, a Ci działają na rzecz innych. W Jarocinie jest energia i synergia! Po co sieciować – żeby było TAK w całej Wielkopolsce!


Relacja z wizyt studyjnych 22-23 oraz 29-30 maja 2017r.

Za nami wizyty studyjne w Poznaniu! Było ciekawie i merytorycznie! Dobre praktyki z obszaru asystentury rodzinnej, pracy socjalnej – wsparcia zdrowia psychicznego i superwizji przedstawili specjaliści z MOPR w Poznaniu. Odwiedziliśmy Centrum Inicjatyw Senioralnych i Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Mogliśmy zobaczyć jak działa Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu ETAP oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom pod fontanną”. Słuchaliśmy również prelekcji przedstawicielki świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Razem na Głównej”. Restauracje „Dobra i wino” oraz „Wspólny stół” to miejsca, w których nie tylko czekało na nas pyszne jedzenie ale także mogliśmy poznać historię tych miejsc związanych z ekonomią społeczną.

Dziękujemy pięknie poznańskim instytucjom za zaangażowanie oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniami. Wszystkim uczestnikom życzymy by wizyty studyjne były inspiracją do dalszego rozwoju lokalnych działań w Wielkopolsce. Dbajmy wszyscy o wzajemne kontakty nawiązane podczas wizyt, żeby pozostały i żeby się rozwijały. Tymczasem my sieciujemy dalej!


Fundacja Nowy Horyzont oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wspólnie realizują projekt partnerski „Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie pilskim”

Okres realizacji

01.09.2016 – 31.12.2018

Cel projektu

Wzrost szans na rynku pracy 118 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu pilskiego (z wyłączeniem powiatu złotowskiego) poprzez rozwój systemu usług aktywnej integracji

Działania projektowe

Działania w obszarze integracji i aktywizacji społeczno – zawodowej skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym obejmujące: warsztaty integracji społecznej, doradztwo psychologiczne i zawodowe, poradnictwo prawne, grupy wsparcia, szkolenia zawodowe, prace społecznie użyteczne, staże. Zaplanowano również objęcie części osób usługami kompleksowej integracji społecznej i zawodowej w CIS.

Działania sieciujące dotyczyć będą zawiązywania współpracy, partnerstw, wymiany doświadczeń, wsparcia merytorycznego w rozwiązywaniu problemów oraz uzgadniania spójności realizowanych przedsięwzięć na rzecz rozwoju i upowszechniania usług aktywnej integracji. Działania sieciujące będą podejmowane wobec władz samorządów lokalnych, instytucji pomocy i integracji społecznej i rynku pracy, lokalnych organizacji pozarządowych, społeczności lokalnych oraz innych podmiotów działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Biuro lidera projektu:

Fundacja Nowy Horyzontintegration-1777547_1280

64-920 Piła, ul. O.M. Kolbego 20 lok. 5

e-mail: nowy.horyzont@op.pl

Biuro partnera:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
61-731 Poznań, ul. Nowowiejskiego 11
tel. 61 858 45 24 lub 314,
e-mail: olimpia.pilat-pawlak@rops.poznan.pl

efs_samorzad_kolor