Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej

Projekt realizowany w  partnerstwie z Gminą Pleszew/ Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie oraz Stowarzyszenie Centrum Rozwoju.

Czas trwania projektu 1.07.2018r.- 31.05.2020r.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno- zawodowa osób/ rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Pleszew.

W ramach projektu realizowane będą działania z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji takich jak: aktywizacja zawodowa, edukacyjna, zdrowotna, społeczna, środowiskowa.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu  prowadzi działania sieciujące w subregionie kaliskim. Dzięki dotychczasowym doświadczeniom i współpracy w ramach działań sieciujących będziemy dalej pracować nad  zbudowaniem sieci współpracy i powiązań pomiędzy lokalnymi podmiotami pomocy i integracji społecznej, w dążeniu do zmniejszenia kręgu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.