Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska

Projekt realizowany w  partnerstwie z Fundacją Partycypacji Społecznej

Czas trwania projektu 20.06.2018r.- 18.06.2020r.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno- zawodowa osób/ rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa wielkopolskiego.

W ramach projektu realizowane będą działania z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji takich jak: aktywizacja zawodowa, edukacyjna, zdrowotna, społeczna, środowiskowa.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu  prowadzi działania sieciujące w subregionie konińskim. Dzięki dotychczasowym doświadczeniom i współpracy w ramach działań sieciujących będziemy dalej pracować nad  zbudowaniem sieci współpracy i powiązań pomiędzy lokalnymi podmiotami pomocy i integracji społecznej, w dążeniu do zmniejszenia kręgu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Realizacja działań sieciujących odbywać się będzie poprzez:

– debaty, spotkania przedstawicieli instytucji, podmiotów publicznych i niepublicznychzaangażowanych w realizację lokalnej polityki społecznej, lokalnych przedsiębiorców,
– działania edukacyjno -informacyjne,
– wymianę doświadczeń, prezentację dobrych praktyk,

– wizyty studyjne na terenie województwa lub kraju
– wypracowywanie, dostarczenie i wdrażanie narzędzi zwiększających aktywność społ., w szczególności narzędzi aktywnej integracji, zastosowanych przez partnera wiodącego w działaniach projektowych wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Biuro Partnera:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
61-731 Poznań, ul. Nowowiejskiego 11
tel. 61/8584-524 lub 314

Specjalista ds. sieciowania – Anna Giżycka
e-mail: anna.gizycka@rops.poznan.pl


Biuro Partnera Wiodącego:

Fundacja Partycypacji Społecznej
ul. Sieradzka 4c
60-163 Poznań