Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska II

Fundacja Partycypacji Społecznej w Partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu realizuje projekt „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja.

Nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0227/19

Okres realizacji: 01.06.2021 – 31.12.2022

Obszar realizacji: województwo wielkopolskie

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i/lub edukacyjno-zawodowa oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym osób z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie objętym projektem.

Realizacja projektu pomoże zmniejszyć poziom wykluczenia społecznego. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym uzyskają większy dostęp do rynku pracy. Zniwelowane zostaną bariery utrudniające funkcjonowanie na rynku pracy (wypracowanie pozytywnych postaw wobec podjęcia zatrudnienia, a tym samym motywacji wewnętrznej), wrośnie siła robocza, poprawi się sytuacja materialna uczestników projektu, co przełoży się na poprawę jakości oraz poziomu życia i wymierne korzyści ekonomiczno-społeczne.

W ramach projektu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do współpracy wszystkie podmioty działające na rzecz wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

  • samorządy lokalne,
  • instytucje pomocy i integracji społecznej i rynku pracy,
  • lokalne organizacje pozarządowe,
  • społeczności lokalne.

Naszym celem jest zawiązywanie współpracy, partnerstw, wymiana doświadczeń, wsparcie merytoryczne w rozwiązywaniu problemów oraz uzgadnianie spójności realizowanych przedsięwzięć na rzecz rozwoju i upowszechniania usług aktywnej integracji. Realizacja działań sieciujących odbywać się będzie poprzez spotkania, warsztaty, wizyty studyjne oraz inne formy działań edukacyjno-informacyjnych w zależności od Państwa potrzeb.

Biuro Partnera:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
61-731 Poznań, ul. Nowowiejskiego 11
tel. 61/8567-343

Aleksandra Andrzejewska
e- mail: aleksandra.andrzejewska@rops.poznan.pl

Biuro Partnera Wiodącego:
Fundacja Partycypacji Społecznej
ul. Sieradzka 4c
60-163 Poznań