Aktywni zintegrowani. Aktywna integracja w subregionie poznańskim

Liderem projektu jest Fundacja Aktywności Lokalnej,  a partnerem Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Okres realizacji projektu: 30.06.2018 r. – 29.06.2020 r.

Celem projektu jest integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji i działań sieciujących w gminach subregionu poznańskiego.

W tym celu, w ramach projektu realizowane będą działania z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji takich jak: aktywizacja zawodowa, edukacyjna, zdrowotna, społeczna, środowiskowa.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach projektu wykorzysta dotychczasowe doświadczenia i współpracę w celu zbudowania sieci współpracy i powiązań pomiędzy lokalnymi podmiotami pomocy i integracji społecznej, w dążeniu do zmniejszenia kręgu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Rolą Województwa Wielkopolskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, jako partnera projektu, będzie realizacja działań upowszechniających aktywną integrację  i podwyższających jej skuteczność, poprzez zawiązywanie partnerstw i współdziałanie lokalnych partnerów, których doświadczenie i zaangażowanie poszerzy ofertę usług społecznych  i inne działania ograniczające obszary wykluczenia społecznego.