Aktywni i niezależni – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim

AKTUALNOŚCI W PROJEKCIE

KONIN, 11 czerwca 2019 r. – konferencja podsumowująca działania projektowe

ROPS Poznań wraz z Fundacją PODAJ DALEJ zorganizowali konferencję podsumowującą działania projektowe w latach 2016 – 2019. Spotkanie odbyło się 11 czerwca 2019 r. w Centrum Wykładowo – Dydaktycznym PWSZ w Koninie.

Celem spotkania było podkreślenie znaczenia komunikacji z osobami z zaburzeniami neurologicznymi, przedstawienie metod pracy w procesach usamodzielniania się osób z niepełnosprawnościami ruchowymi,  zaprezentowanie modelu realizowanego przez Fundację PODAJ DALEJ w ramach ww. projektu oraz podsumowanie dotychczasowych działań i podzielenie się dobrymi praktykami, które sprawdziły się w okresie trzyletniej pracy.

Spotkania w gminach subregionu konińskiego koncentrowały się na dostarczaniu narzędzi do rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom oraz zwiększeniu potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji. Znajomość specyfiki deficytów danej społeczności stanowiła punkt wyjścia do właściwej diagnozy, a następnie do podejmowania działań zmierzających do niwelowania braków. Cechami wyróżniającymi wdrażane usługi miały być ich wysoka jakość, trwałość oraz dostępność, gwarantujące ciągłość ich realizacji, pomimo ukończenia działań projektowych. Dostarczane narzędzia w postaci szkoleń, spotkań warsztatowych czy wizyt studyjnych stanowiły zaplecze do dalszych inicjatyw.

W trakcie realizacji projektu wypracowane zostały następujące efekty: nawiązano współpracę z gminami w subregionie konińskim, utworzono Lokalne Centrum Wolontariatu w Kole oraz w Strzałkowie, gdzie przeprowadzone zostały szkolenia kompetencyjne dla wolontariuszy, stworzono model pracy z opiekunami faktycznymi wdrażany przez Fundację, przeszkolono pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie organizacji czasu wolnego dla osób z niepełnosprawnością.

KOŁO, 15 maja 2019 r. – Urząd Miejski w Kole

Podczas spotkania 15 maja 2019r. w Urzędzie Miasta w Kole wiele mówiło się o pomaganiu, otwartości serca i niesieniu pomocy od najmłodszych lat.

Przedstawiciele władz miasta, dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, kierownicy i dyrektorzy instytucji pomocy i integracji społecznej (PCPR, MOPS, MOPiPR ŚDS, ZOEW), nauczyciele – opiekunowie szkolnych kół i klubów wolontariatu, pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ROPS) oraz uczniowie – wolontariusze – wszyscy ci spotkali się, by podsumować dotychczasowe działania i sformalizować zaistniałą wzajemną współpracę.

W ramach spotkań w Kole przy zaangażowaniu Stowarzyszenia „Przyjaciele świętego Mikołaja”  powstał  wspólny pomysł skoordynowania dotychczasowych działań oraz akcji podejmowanych w szkolnych kołach i klubach i wolontariatu w szerszym spektrum  poprzez utworzenie Lokalnego Centrum Wolontariatu (LCW). W związku z tym w minionym roku rozpoczął się cykl szkoleń dla wolontariuszy (prowadzonych przez Stowarzyszenie CREO z Poznania), będący etapem przygotowania uczniów do pracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz osobami starszymi.

Majowe spotkanie było zwieńczeniem kilkunastu spotkań, podczas których wypracowywano strategię działania i wdrożenia nowego pomysł. W działania o charakterze wolontariackim w Lokalnym Centrum Wolontariatu włączyły się następujące jednostki: SP nr 3, SP NR 5, Zespół Szkół Technicznych, Liceum Ogólnokształcące, ZSRCKU w Kościelcu, Bursa Szkolna, SOSW, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie.

Ideą jest, aby wszystkie w. w. podmioty współdziałały między sobą na zasadzie przekazywania informacji o potrzebach wsparcia (MOPS, MOPiPR), natomiast wolontariusze ze szkół, zgodnie ze swoimi predyspozycjami i możliwościami będą udzielać pomocy potrzebującym i działać wspólnie w większych akcjach społecznych.

Zwieńczeniem spotkania było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą a Partnerami Społecznymi (reprezentowanymi przez przedstawicieli jednostek oświatowych i pomocowych), które odtąd stanowi podstawę do dalszej współpracy międzypodmiotowej, wymiany informacji, monitorowania potrzeb społecznych oraz rozwijania Lokalnego Centrum Wolontariatu w Kole. Część artystyczną przygotowali wolontariusze z każdej ze szkół, którzy zaprezentowali piosenki w języku migowym wraz w układem tanecznym oraz wspólnie ze swoimi opiekunami dokonali przeglądu ich dotychczasowych przedsięwzięć szkolnych,  w których uczestniczyli, pomagając innym ludziom.

Niezwykle ważne jest to, aby od najmłodszych lat kształtować postawy prospołeczne wśród młodzieży, uwrażliwiając ich na potrzeby słabszych, chorych, mniej zamożnych, co jednocześnie dla uczniów jest szansą na rozwój i poznawanie samych siebie.

STRZAŁKOWO, 25 kwietnia 2019 r. – III szkolenie dla wolontariuszy

Kolejne już spotkanie dla młodzieży, które odbyło się 25 kwietnia dotyczyło rozwijania umiejętności praktycznych w zakresie pomocy osobom z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

Stowarzyszenie CREO przeszkoliło następną grupę wolontariuszy. Podobnie jak podczas ostatniego spotkania, uczniowie mieli okazję przetestować jazdę na wózku inwalidzkim, przymierzyć okulary zaburzające widzenie, rękawiczki wywołujące drgania rąk oraz „kombinezon starości” uniemożliwiający swobodne poruszanie się.

Duże zainteresowanie oraz zaangażowanie, jakie wyrażali młodzi ludzie było podstawą do włączenia ich w proces aktywizacji i usamodzielniania osób z niepełnosprawnością ruchową zamieszkujących teren gminy. Szkolenia organizowane dla wolontariuszy mają lepiej przygotować ich  do pacy zarówno w osobami z niepełnosprawnością oraz ich opiekunami.

STRZAŁKOWO, 9 kwietnia 2019 r. – II szkolenie dla wolontariuszy

9 kwietnia 2019 r. w ZSP w Strzałkowie odbył się kolejny etap szkolenia wolontariuszy, którzy będą wspierali osoby z niepełnosprawnością, ich opiekunów, osoby starsze oraz inne grupy. Dyrektor ZSP oraz Stowarzyszenie „Rozwinąć skrzydła” są inicjatorami utworzenia Lokalnego Centrum Wolontariatu (LCW). Przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu (ROPS) stowarzyszenie włączyło się w realizację projektu „Aktywni i niezależni”.

Podczas warsztatów młodzież zdobywała wiedzę w jaki sposób m.in. pomagać osobom z niepełnosprawnościami poruszać się w przestrzeni publicznej. Korzystając z rękawiczek wywołujących drgania czy okularów zaburzających widzenie, uczniowie mogli przekonać się jak bardzo pewne dolegliwości uniemożliwiają wykonywanie podstawowych czynności, jednocześnie lepiej rozumieli konieczność niesienia pomocy w takich sytuacjach.

WIERZBINEK, 4 i 5 kwietnia 2019 r. – dwudniowe szkolenie dla jednostek pomocy społecznej

W dniach 4 i 5 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Gminy w Wierzbinku odbył się dwudniowy warsztat pt. „Organizacja czasu wolnego dla osób z  niepełnosprawnością”, w którym uczestniczyli pracownicy GOPS-u, OREWu oraz biblioteki gminnej.

Szkolenie było pochodną spotkań, które odbyły się w 2018r. Na podstawie diagnozy stanu usług społecznych doprecyzowano tematy szkoleń dla  pracowników jednostek pomocy i integracji społecznej.

Dwudniowe, ośmiogodzinne szkolenie pn. „Organizacja czasu wolnego dla osób z niepełnosprawnością” było okazją do zapoznania uczestników warsztatów z następującymi zagadnieniami tematycznymi:

04.04.2019 r.

– rozwijanie kultury osobistej,

– zagadnienia dotyczące sensu życia, wiary w swoje możliwości,

– twórcze zaangażowanie dotyczące rzeczywistości,

– poszukiwanie swoich pasji i rozwijanie ich,

– akceptacja dla odmienności przygotowująca dla lepszego życia w społeczeństwie.

05.04.2019r.

– jak niepełnosprawność wpływa na wybory edukacyjno – zawodowe?,

– cechy współczesnego rynku pracy,

– planowanie ścieżki edukacyjno – zawodowej, wyznaczanie celów i sposoby ich osiągnięcia,

– kluczowe umiejętności dla osób z niepełnosprawnością podczas kształtowania własnej kariery zawodowej,

– korzyści wynikające z zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

KOŁO, 26 marca 2019 r.  – III szkolenie dla woluntariuszy

26.03.2019 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym miał miejsce warsztat, w którym uczestniczyła druga grupa wolontariuszy. Temat spotkania brzmiał: „Rola wolontariusza w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością”. Było to kolejne spotkanie dotyczące rozwijania umiejętności praktycznych w zakresie pomocy osobom z niepełnosprawnościami dla drugiej grupy wolontariuszy.

STRZAŁKOWO, 14 marca 2019 r.  – I szkolenie dla wolontariuszy 

14 marca 2019 r. w ZSP w Strzałkowie odbyło się szkolenie wolontariuszy, którzy uprzednio zadeklarowali chęć wspierania osób z niepełnosprawnością, ich opiekunów, osób starszych oraz innych grup będących w potrzebie. „Wolontariat w pierwszych krokach” to pierwszy etap szkolenia – warsztatu prowadzonego przez trenerów ze Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO z Poznania, zajmującego się rozwojem idei wolontariatu wśród młodzieży wspierającej osoby z niepełnosprawnością i osoby starsze. Podczas spotkania uczniowie definiowali, czym jest wolontariat, dyskutowali, jakie korzyści się z tym wiążą, odkrywali swoje predyspozycje osobowościowe oraz zastanawiali się, w jaki sposób te cechy mogą być użyteczne w ich pracy. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, rozpoczął się cykl szkoleń dla wolontariuszy. Jest to etap przygotowania uczniów do pracy, aby młodzież najpierw dobrze poznała i określiła swoje możliwości i motywacje oraz wybrała odpowiadający jej zainteresowaniom charakter pracy, by następnie dobrze przygotowana, z odpowiednimi umiejętnościami mogła pracować w środowisku. Innym aspektem szkoleń jest także sprzyjanie kształtowaniu postaw obywatelskich wśród młodych ludzi.

Podczas warsztatów dotyczących niepełnosprawności młodzież będzie uczyć się w jaki sposób bezpiecznie pokonywać przeszkody, z jakimi na co dzień spotykają się osoby  z niepełnosprawnościami. Zgodnie z harmonogramem, kolejne dwa spotkania zaplanowane  zostały na kwiecień 2019 r.

KOŁO, 12 marca 2019 r. – II szkolenie dla wolontariuszy 

12.03.2019 r. w sali Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego miał miejsce warsztat dla pierwszej grupy około 20 wolontariuszy, pt. „Rola wolontariusza w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością”, który prowadzili trenerzy z poznańskiego Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO z Poznania, zajmującego się rozwojem idei wolontariatu wśród młodzieży wspierającej osoby z niepełnosprawnością i osoby starsze.

Warsztaty na temat niepełnosprawności prowadzone są z wykorzystaniem wózka inwalidzkiego. W pierwszej części młodzież zapoznała się z tematyką niepełnosprawności, dowiedziała się o jej przyczynach i rodzajach oraz typach wózków inwalidzkich. Uczyli się, jak bezpiecznie pokonywać przeszkody, jakie niepełnosprawni napotykają każdego dnia – nierówności terenu, krawężniki, schody. Młodzi zapoznali się z dobrymi i złymi przykładami barier i rozwiązań architektonicznych w przestrzeni miejskiej, poruszany był również temat parkowania na miejscach dla niepełnosprawnych.

Kolejna część poświęcona była zajęciom praktycznym, która najbardziej działała na wyobraźnię. Uczestnicy warsztatów mieli za zadanie wsiąść na wózek inwalidzki i pokonać nim specjalnie przygotowany slalom. Następnie młodzi wolontariusze pod okiem instruktora uczyli się wjeżdżać i zjeżdżać wózkiem inwalidzkim po schodach, poznali bezpieczną technikę pozwalającą sprawnie pokonać schody na wózku inwalidzkim w miejscach, gdzie nie ma wind. Oprócz tego gimnazjaliści musieli spróbować dostać się do zamkniętego pomieszczenia, otworzyć drzwi, czy włączyć światło. Wszystkie te czynności wykonywali nie wstając z wózka, dzięki czemu doświadczyli, jakie trudności sprawiają niepełnosprawnym codzienne czynności.

Duże zainteresowanie oraz zaangażowanie, jakie wyrażali młodzi ludzie było podstawą do włączenia ich w proces aktywizacji i usamodzielniania osób z niepełnosprawnością ruchową zamieszkujących teren gminy. Szkolenia organizowane dla wolontariuszy mają lepiej przygotować ich  do pacy zarówno w osobami z niepełnosprawnością oraz ich opiekunami.

KOŁO, 13 lutego 2019 r. – I szkolenie dla wolontariuszy 

13 lutego 2019 r. w sali Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kole odbyło się szkolenie wolontariuszy, którzy uprzednio zadeklarowali chęć współpracy na rzecz osób z niepełnosprawnością. „Wolontariat w pierwszych krokach” taki tytuł nosił pierwszy warsztat prowadzony przez trenerów ze Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO z Poznania, które zajmuje się rozwojem idei wolontariatu wśród młodzieży. Podczas spotkania uczniowie definiowali czym jest wolontariat, dyskutowali, jakie korzyści się z tym wiążą, odkrywali swoje predyspozycje osobowościowe oraz zastanawiali się, w jaki sposób te cechy mogą być użyteczne w ich pracy. Podczas warsztatów dotyczących niepełnosprawności młodzież będzie uczyć się jak bezpiecznie pokonywać przeszkody, z jakimi na co dzień spotykają się osoby z niepełnosprawnościami, natomiast w trakcie szkoleń nt. starości przy użyciu symulatora starości uczniowie przekonają się, jakie utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu mają osoby starsze i w jaki sposób im pomóc.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, rozpoczął się cykl szkoleń dla wolontariuszy. Jest to etap przygotowania uczniów do pracy, ponieważ naszym zamiarem jest, aby młodzież najpierw dobrze poznała i określiła swoje możliwości i motywacje oraz wybrała odpowiadający jej zainteresowaniom charakter pracy, by następnie dobrze przygotowana, wraz z odpowiednimi umiejętnościami mogła pracować w środowisku. Co więcej, zależy nam nie tylko na wysokiej jakości pracy wolontariuszy, zapoznawaniu z tematyką niepełnosprawności, a także na kształtowaniu postaw obywatelskich wśród młodych ludzi.

Zgodnie z harmonogramem, kolejne spotkania zaplanowane są w marcu.

STRZAŁKOWO, 12 lutego 2019 r. 

Podczas spotkania prezes stowarzyszenia „Rozwinąć skrzydła” nauczyciele i Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzałkowie omawiali plan utworzenia Lokalnego Centrum Wolontariatu. Panie Andżelika Gabrysiak oraz Joanna Maciejewska z Fundacji Podaj Dalej zapoznały uczestników z formalnoprawnymi aspektami powołania Centrum, korzystając z doświadczeń zgromadzonych przez lata funkcjonowania LCW przy konińskiej fundacji, która może pochwalić się długoletnią praktyką i wiedzą w aspekcie koordynowania pracami wolontariuszy. Celem uczestników spotkania jest skoordynowanie rozproszonych dotychczas działań i aktywności w zakresie prac wolontariackich na terenie gminy. Jednostki pomocowe działające na ternie gminy będą dostarczać informacji nt. potencjalnych osób oraz rodzin chętnych do skorzystania z pomocy wolontariuszy. Młodzieży zostaną przydzielone odpowiednie zadania na miarę ich możliwości i predyspozycji. Zakres aktywności pracy wolontariackiej uczniów ma obejmować pomoc osobom z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną oraz inne akacje społeczne. Równolegle proces wsparcia będzie obejmował opiekunów faktycznych, odciążając ich w codziennych obowiązkach związanych z opieką nad dziećmi.

Dla lepszego przygotowania wolontariuszy planowane jest przeprowadzenie trzech warsztatów kompetencyjnych, które poprowadzą trenerzy ze Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO.  Podczas szkoleń uczniowie będą poznawać swoje predyspozycje oraz uczyć się, w jaki sposób pracować z osobami z niepełnosprawnością oraz osobami starszymi.

WIERZBINEK, 22 stycznia 2019 r. 

Współpraca z gminą Wierzbinek rozpoczęła się w już w 2018 r.  Tym razem uczestnicy spotkania w Ośrodku Rehabilitacyjno –  Edukacyjno – Wychowawczym w Sadlnie, aby przedyskutować i ustalić obszar dalszej współpracy. W trakcie rozmów, uczestnicy spotkania wyrazili chęć uczestnictwa w warsztatach, w czasie których omówiona zostanie tematyka organizacji czasu wolnego dla osób z niepełnosprawnością oraz aktywizowania tej grupy w celu podejmowania działań zmierzających do podjęcia pracy. Termin szkolenia zaplanowano na kwiecień.

WŁADYSŁAWÓW, 8 stycznia 2019 r. 

Spotkanie w Urzędzie Gminy we Władysławowie dotyczyło ustalenia dalszego obszaru współpracy w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz opiekunów faktycznych. Stanowiło również okazję do podsumowania dotychczasowych spotkań.

Spotkanie miało na celu przekazanie nowej pani wójt oraz pani kierownik GOPS-u ustaleń wypracowanych podczas spotkań w roku 2018r. zorganizowanych w ramach działań projektowych w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz opiekunów faktycznych. Osoby biorące udział w spotkaniu zostały poinformowane o potrzebie zorganizowania grupy wsparcia dedykowanej opiekunom faktycznym prowadzonej przez psychologa rekomendowanego przez Fundację Podaj Dalej. Drugim działaniem podjętym w perspektywie czasowej ma być wygospodarowanie miejsca w jednej z sal szkolnych z przeznaczeniem na salę do integracji sensorycznej.


KOŁO, 5 grudnia 2018 r.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

5 grudnia był nieprzypadkową datą na spotkanie z wolontariuszami z Koła. Tego dnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Była to okazja do zainaugurowania działalności Lokalnego Centrum Wolontariacie (LCW), którego pomysł utworzenia dyskutowano przez ostatnie miesiące. Powołanie LCW poprzedzono szkoleniem dla opiekunów kół wolontariatu z zakresu formalnoprawnych aspektów funkcjonowania Centrum. Koordynatorem przedsięwzięcia została p. Aneta Brdyś, na co dzień pracująca w SOSW oraz aktywnie działająca w Stowarzyszeniu.

Jednakże 5 grudnia uczniowie byli głównymi bohaterami spotkania, które stanowiło wspaniałą okazję, aby się poznać, zintegrować i posłuchać, czym jest wolontariat. Okazji ku temu było sporo. W pierwszej części zebrani wysłuchali prezentacji p. Weroniki Tomys –  odpowiedzialnej za realizację projektu „Aktywni i niezależni”. Podczas wystąpienia przedstawione zostały cele i korzyści płynące z pracy wolontariackiej, jednak w szczególny sposób wybrzmiały podziękowania dla młodzieży za ich postawę otwartości, wrażliwości społecznej, wspierania osób w trudnych sytuacjach oraz chęci do działania i realnego zmieniania swojego otoczenia.

Każda ze szkół została poproszona o przygotowanie zabaw dla pozostałych uczestników. Wolontariusze z bursy szkolnej w Kole, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 3, Zespołu Szkół Technicznych, Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu wykazali się ogromną kreatywnością i chętnie angażowali się we wspólne aktywności Następnie uczniowie zostali poproszeni o stworzenie „pomnika” z własnych ciał, który miał być symbolem – logo wspólnych wartości i celów. Pomysłowość uczniów została uwieczniona na pamiątkowym zdjęciu. Całość spotkania zakończyła się poczęstunkiem.

Wolontariusze z Koła i okolicznych miejscowości będą wspierać rodziny, osoby z niepełnosprawnością, uczniów z problemami w nauce, osoby starsze i samotne, we współpracy Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki i Pomocy Rodzinie oraz Środowiskowym Domem Samopomocy

KOŁO, 6 listopada 2018 r.

Podczas spotkania zaproszeni nauczyciele ze szkół podstawowych oraz szkół średnich omawiali plan uruchomienia struktur Lokalnego Centrum Wolontariatu. Przedstawicielki Fundacji Podaj Dalej zapoznały uczestników z formalnoprawnymi aspektami powołania Centrum, korzystając z doświadczeń zgromadzonych przez lata funkcjonowania LCW przy konińskiej fundacji, która może pochwalić się długoletnią praktyką oraz wiedzą w aspekcie koordynowania pracami wolontariuszy.

Uczestnicy spotkania – opiekunowie szkolnych kół wolontariatu, nauczyciele, pracownicy SOSW, przedstawiciele jednostek pomoc y społecznej (MOPS, MOPiPR, ŚDS) mają w planach skoordynowanie rozproszonych dotychczas działań i aktywności w zakresie prac wolontariuszy. Jednostki pomocowe działające na ternie gminy będą dostarczać informacje nt. potencjalnych osób oraz rodzin chętnych do skorzystania z pomocy wolontariuszy.  Młodzieży zostaną przydzielone odpowiednie zadania na miarę ich możliwości i predyspozycji. Zakres aktywności pracy wolontariackiej uczniów ma obejmować pomoc osobom z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną oraz inne akcje społeczne. Równolegle proces wsparcia będzie obejmował opiekunów faktycznych, odciążając ich w codziennych obowiązkach związanych z opieką nad dziećmi.

WIERZBINEK, 16 października 2018 r.

Gmina Wierzbinek pomimo małej liczebności jej mieszkańców (około 8 tysięcy osób) jako jednostka samorządu terytorialnego jest strukturą bardzo dobrze funkcjonującą, dynamiczną i rozwijającą się. Wójt Gminy wykazuje dużą aktywność na płaszczyźnie sprawnego gospodarowania zasobami gminy. We wrześniu 2018 r. został utworzony i oddany do użytku Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (OREW) w Sadlnie.

Podczas spotkania mającego na celu diagnozę potrzeb osób z niepełnosprawnościami dyskutowano nad możliwościami organizacji czasu wolnego osób z niepełnosprawnością stanowiących jednocześnie formę aktywizacji oraz nauki samodzielnego życia przy jednoczesnym odciążeniu opiekunów w wielogodzinnej opiece.

Wśród wielu pomysłów, które pojawiły się na spotkaniu, uczestnicy wyrazili chęć pozyskania wiedzy, w jaki sposób aktywizować osoby z niepełnosprawnością ruchową w celu samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy. Ze strony ROPSu planowane jest przygotowanie dwudniowych warsztatów w zakresie wskazanym przez uczestników.

KOŁO, 10 października 2018 r.

Po raz kolejny spotkaliśmy się w w Kole. Tym razem w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, gdzie zorganizowane zostało spotkanie o charakterze „sieciującym”. Była to kontynuacja poprzednich spotkań projektowych w Kole, z których pierwsze odbyło się w Urzędzie Gminy w maju 2018 r.

Prezes Stowarzyszenia „Przyjaciele św. Mikołaja” działającego przy SOSW w Kole wykazała inicjatywę utworzenia struktur Lokalnego Centrum Wolontariatu na terenie gminy w porozumienia z Urzędem Miasta oraz innymi podmiotami, w tym Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domem Samopomocy, Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki i Pomocy Rodzinie, samorządem lokalnym oraz pozostałymi placówkami oświatowymi. Zaproszone osoby – opiekunowie szkolnych kół wolontariatu dyskutowali nad pomysłem skoordynowania rozproszonych dotychczas działań. „Dostawcami”, czyli  zapleczem informacyjnym w kwestii potrzeb będą odtąd ŚDS, MOPS i MOPiPR. Ustalono, że wolontariusze z poszczególnych szkół będą ze sobą współpracować na płaszczyźnie wspólnie podejmowanych akcji pomocowych oraz wymiany dobrych praktyk. Wolontariusze w swojej pracy będą pomagać osobom starszym w ich domach, osobom z niepełnosprawnościami oraz  ich opiekunom. Chętni wolontariusze będą udzielać korepetycji uczniom mającym trudności w nauce. W zależności od potrzeb młodzież angażować będzie się w jednorazowe akcje i zbiórki na rzecz potrzebujących.

ROPS zapewnił o wspieraniu tej inicjatywy poprzez organizację szkoleń kompetencyjnych z zakresu pomocy wolontariackiej dla wolontariuszy oraz ich opiekunów.

Następne spotkanie, które odbędzie się 6 listopada będzie miało charakter szkoleniowy w zakresie formalnoprawnych struktur wolontariatu, dedykowane opiekunom.

WŁADYSŁAWÓW, 10 października 2018 r.

10 października w Urzędzie Gminy we Władysławowie odbyło się spotkanie mające na celu zaprezentowanie przedstawicielom Rady Gminy ustaleń podjętych na poprzednim spotkaniu z rodzicami w dn. 10.09.2018 r. oraz omówienia wspólnych działań dot. wdrażania usług dla osób z niepełnosprawnością i opiekunów faktycznych.

W czasie pierwszej części spotkania pracownica ROPSu przedstawiła zebranym propozycje zagospodarowania pomieszczenia do integracji sensorycznej dla dzieci z zaburzeniami autyzmu. Prezentacja zawierała przykładowe możliwości wyposażenia takiej sali w odpowiedni sprzęt z uwzględnieniem wymogów technicznych oraz koniecznych zabezpieczeń. Na koniec przedstawiono planowane efekty terapii dzięki korzystaniu z zajęć terapeutycznych.

Po wystąpieniu głos zabrali rodzice oraz przedstawiciele urzędu gminy omawiając możliwości finansowania takiego przedsięwzięcia.

Przed zakończeniem spotkania nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy na rzecz wypracowania i wdrożenia modelu usług społecznych w gminie Władysławów dla osób z niepełnosprawnością i opiekunów faktycznych.

WŁADYSŁAWÓW, 10 września 2018 r. 

Warsztat dla opiekunów faktycznych w Urzędzie Gminy we Władysławowie był formą wsparcia dedykowaną opiekunom faktycznym osób z niepełnosprawnością. Działanie to jest zgodne z zadaniem projektowym nr 6 w ramach realizowanego projektu „wsparcie merytoryczne w rozwiązywaniu problemów, w tym działania edukacyjne i doradztwo”.

Spotkanie poprowadziła Pani Anna Nowak – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka”. Prowadząca udzieliła wskazówek, w jaki sposób można uzyskać wsparcie, pomoc specjalistyczną oraz jak nawiązywać współpracę z fundacjami i stowarzyszeniami oferującymi pomoc opiekunom oraz ich podopiecznym będącym w trudnym położeniu życiowym.

Kolejne zaplanowane spotkanie odbędzie się 10 października, podczas którego przedstawiciele urzędu gminy, pracownicy ROPSu oraz wybrane osoby mają spotkać się radnymi gminy, aby przedstawić propozycje poszerzenia oferty wsparcia w gminie Władysławów.

WIERZBINEK 16 sierpnia, ŚLESIN 21 sierpnia, SKULSK 24 sierpnia, BABIAK 29 sierpnia, TULISZKÓW 31 sierpnia

W gminach subregionu konińskiego: w Wierzbinku, Ślesinie, Skulsku, Babiaku oraz w Tuliszkowie odbyły się spotkania wprowadzająco – „sieciujące”, podczas których zaprezentowano uczestnikom model usług społecznych realizowany w ramach projektu „Aktywni i niezależni”.

Zaproszeni goście reprezentowali zróżnicowane środowiska z obszaru: samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, instytucji pomocy i integracji społecznej, oświaty oraz instytucji związanych z promocją kultury.

Wprowadzeniem do spotkania była projekcja filmu dokumentalnego z cyklu „Sekundy, które zmieniły moje życie”, w którym głównym bohaterem jest podopieczny Fundacji PODAJ DALEJ z Konina, obecnie asystent wspierający osoby z niepełnosprawnościami w procesach ich aktywizowania i usamodzielniania.

W trakcie każdego ze spotkań dyskutowano obecnym stanie usług społecznych, o problemach i trudnościach, które napotykają zarówno realizatorzy jak i odbiorcy tych usług oraz możliwościami wdrożenia nowych form wsparcia dla osób z niepełnosprawnością oraz opiekunów faktycznych.

Pomimo odmiennej specyfiki każdej z gmin, uczestnicy spotkania chętnie dzielili się spostrzeżeniami i opiniami. Kilka gmin zadeklarowało dalszą chęć współpracy w ramach działań projektowych.

Spotkanie projektowe w Wierzbinku

Spotkanie projektowe w Ślesinie

Spotkanie projektowe w Babiaku

Spotkanie projektowe w Skulsku

STRZAŁKOWO, 7 sierpnia 2018 r.

Rozwijanie współpracy z ZSP w Strzałkowie na gruncie powołania Lokalnego Centrum Wolontariatu (LCW) było głównym tematem sierpniowego spotkania, będącego odpowiedzią na prośbę zorganizowania spotkania z ekspertem. Pani Beata Marciniak przeprowadziła warsztat i przedstawiła zagadnienia związane z wolontariatem – jego prawną, organizacyjną oraz praktyczną stroną strukturą jak również sposobami koordynacji działań LCW. Pani Beata Marciniak będąc specjalistą w zakresie zadań związanych z tworzeniem wolontariatu opowiedziała uczestnikom spotkania o podstawowych obowiązkach i zadaniach opiekunów, znaczeniu wolontariatu dla pracy wychowawczej z uczniami, etapach budowania wolontariatu, standardach pracy z wolontariuszami w kwestiach formalnoprawnych. Po spotkaniu, p. Beata Marciniak przedłożyła pisemne rekomendacje Dyrekcji szkoły.

Zadaniem uczniów będzie wspieranie osób z niepełnosprawnością, osób starszych, uczniów mających problemy z nauką, rodzin potrzebujących pomocy oraz udział w akcjach doraźnych.

DĄBIE, 31 lipca 2018 r. 

Kolejne w tym roku spotkanie w gminie Dąbie miało na celu wskazanie głównych problemów doświadczanych przez opiekunów faktycznych oraz osoby z niepełnosprawnością w związku z ich codziennym funkcjonowaniem, a także wypracowanie rekomendacji dla organizatorów usług społecznych – jednostek samorządu terytorialnego, pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych w celu wdrożenia modelu usług społecznych w Gminie Dąbie.

Uczestnicy spotkania otrzymali karty pracy i zostali poproszeni o uzupełnienie zagadnień dotyczących:

  • Potrzeb i problemów w zakresie świadczenia usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów i dostępności tych usług w gminie
  • Zasobów (jakie potencjalne instytucje można zaangażować do współpracy)
  • Pomysłów (co można zrobić/jak zorganizować pomoc, by ulepszyć życie osobom z niepełnosprawnościami).

Uczestnicy spotkania zadeklarowali chęć współpracy przy podejmowaniu działań na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów. ROPS będzie w stałym kontakcie z przedstawicielami gminy, by koordynować organizację tych usług oraz udzielać wsparcia merytorycznego.

WŁADYSŁAWÓW, 25 lipca 2018 r.

Współpraca z Urzędem Gminy we Władysławowie rozpoczęła się w roku 2017. Kolejna wizyta pracowników ROPSu w Urzędzie Gminy we Władysławowie koncentrowała się wokół tematów podjętych podczas trzech poprzednich spotkań w minionym roku. Ustalono, że w najbliższym czasie zorganizowany zostanie warsztat dla opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością. Celem takiego spotkania ma być zwiększenie świadomości opiekunów w zakresie: rehabilitacji, edukacji, pomocy społecznej oraz integracji osób zależnych ze środowiskiem. Ponadto takie spotkanie stanowić będzie płaszczyznę wymiany doświadczeń oraz wsparcie dla OF. Planowane działanie jest zgodne z zadaniem projektowym nr 6 „wsparcie merytoryczne w rozwiązywaniu problemów, w tym działania edukacyjne i doradztwo”.

W ramach współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Gminy Władysławów planowane jest podpisane „Porozumienie o współpracy na rzecz wypracowania i wdrożenia modelu usług społecznych.”

STRZAŁKOWO, 18 lipca 2018 r.

Warsztat diagnozujący potrzeby Gminy Strzałkowo

Lipcowe spotkanie, które odbyło się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym (ZSP) w Strzałkowie stanowiło kontynuację spotkań zainicjowanych w 2017 r. Zaproszeni goście w czasie dyskusji wskazywali główne problemy doświadczane przez opiekunów faktycznych oraz osoby z niepełnosprawnością. Diagnoza miała na celu nakreślenie, jakie rozwiązania można zaimplementować w gminie, aby poprawić dostępność usług dla osób niepełnosprawnych. Podczas uzupełniania kart pracy, uczestnicy podkreślali, że zależy im na włączeniu osób młodych w system wspierania rodzin, które zmagają się z problemem niepełnosprawności w swoim środowisku. Pojawiały się pomysły o utworzeniu Lokalnego Centrum Wolontariatu zrzeszającego uczniów z terenu gminy Strzałkowo. Kolejne spotkania będą miały na celu rozwinięcie tej idei.

KOŁO, 3 lipca, 10 lipca 2018 r.

W lipcu 2018 r. dwukrotnie spotkaliśmy się w Kole. Pierwsze ze spotkań odbyło się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kole (SOSW). Był to warsztat dedykowany opiekunom faktycznym pn. „Problemy opiekunów faktycznych i wyzwania związane z organizacją wsparcia”. Spotkanie miało na celu wskazanie głównych problemów doświadczanych przez opiekunów faktycznych w związku z ich codziennym funkcjonowaniem oraz wypracowanie rekomendacji dla organizatorów usług społecznych – jednostek samorządu terytorialnego, pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy.

W kolejnym tygodniu, 10 lipca 2018 r. miało miejsce spotkanie w Urzędzie Miasta w Kole, podczas którego przedstawicielom Urzędu Miasta zaprezentowano rekomendacje sporządzone po warsztacie z rodzicami.  Celem spotkania było także inicjowanie współpracy interdyscyplinarnej oraz poszukiwanie możliwości rozwoju usług społecznych w gminie na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W planach jest kontynuacja współpracy międzypodmiotowej na gruncie lokalnym.

Spotkanie projektowe w Kole

16 maja 2018 r. przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu poprowadzili spotkanie informacyjne o projekcie „Aktywni i niezależni – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim”. W spotkaniu udział wzięły lokalne władze, przedstawiciele ośrodków pomocy i integracji oraz organizacji pozarządowych.

Po merytorycznym wstępie odbyła się dyskusja na temat potrzeb osób z niepełnosprawnością na terenie Koła. Poruszone zostały problemy barier społecznych i instytucjonalnych, które stają na drodze do usamodzielniania. Uczestnicy spotkania wyrazili chęć kontynuowania współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki w Poznaniu oraz z Fundacją PODAJ DALEJ, aby wspólnie rozwijać usługi dla osób z niepełnosprawnością. Zaplanowano już kolejne spotkania, na których będziemy starali się dopasować ofertę wsparcia do potrzeb mieszkańców Koła.

„Aktywni i niezależni” w Dąbiu

Odbyło się kolejne spotkanie w ramach realizacji projektu „Aktywni i niezależni – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2.

9 maja reprezentacja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz przedstawiciele Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ spotkali się z władzami, instytucjami pomocy społecznej oraz przedstawicielami szkół z Gminy Dąbie.

Celem spotkania była prezentacja modelu wypracowanego przez Fundację PODAJ DALEJ, który stanowi idealny przykład koordynowania usług dla osób z niepełnosprawnościami w celu ich uniezależniania i usamodzielniania. Spotkanie zainicjowało współpracę z Gminą, która z pewnością będzie sukcesywnie rozwijana przy kolejnych okazjach.

Podajemy dalej model usługi społecznej

W marcu 2017 r. odbyły się spotkania zapoznawcze z modelem usługi społecznej realizowanej w ramach projektu „Aktywni i niezależni – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim”. Mieliśmy przyjemność spotkać się z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych:

– 9 marca 2017 r. we Władysławowie,

– 13 marca 2017 r. w Kościelcu,

– 15 marca 2017 r. w Rychwale,

– 16 marca 2017 r. w Krzymowie.

Na spotkaniach „podawaliśmy dalej” dobre praktyki wypracowane przez przedstawicieli Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka z Konina. Osoby z niepełnosprawnościami są zagrożone wykluczeniem społecznym, dlatego niezbędnym jest przeprowadzenie działań mających wpłynąć kompleksowo na ich usamodzielnienie, zarówno poprzez poprawę stanu fizycznego, jak i zwiększenie integracji społecznej, a także zwiększenie poziomu poczucia własnej wartości. Byli z nami instruktorzy niezależnego życia (osoby poruszające się na wózkach), którzy zaprezentowali swoje historie o drodze do codziennej samodzielności.

W całym procesie zwiększenia samodzielności osób z niepełnosprawnością nie można zapominać o osobach z ich najbliższego otoczenia tj. opiekunach faktycznych. Konieczność zapewnienia całodobowej i wieloletniej opieki oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami zmienia życie całej rodziny. Nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale również ich najbliżsi opiekunowie winni mieć wsparcie. Celem projektu jest nie tylko zwiększenie samodzielności i sprawności 130 osób z niepełnosprawnością, ale również zwiększenie kompetencji 65 opiekunów faktycznych.

W ramach projektu realizujemy działania dotyczące świadczenia usług kierowanych do samorządów lokalnych z subregionu konińskiego. Na naszych spotkaniach skupiamy się na nawiązywaniu współpracy, partnerstw oraz wymiany doświadczeń, a także wsparciu merytorycznym w rozwiązywaniu problemów oraz uzgadnianiu spójności realizowanych przedsięwzięć na rzecz rozwoju i upowszechniania modelu usługi społecznej.

GALERIA:

Władysławów

Fotografia przedstawia uczestników spotkania, które odbyło się sali Urzędu Gminy we Władysławowie w dniu 9 marca 2017 roku.

KOŚCIELEC

Fotografia przedstawia prowadzących spotkanie projektowe „Aktywni i niezależni – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim”, które odbyło się w sali Urzędu Gminy w Kościelcu w dniu 13 marca 2017 roku.

RYCHWAŁ

Fotografia przedstawia uczestników spotkania zapoznawczego z modelem usługi społecznej, które odbyło się sali w Rychwale w dniu 15 marca 2017 roku.

KRZYMÓW

Fotografia przedstawia uczestników spotkania, które odbyło się sali Urzędu Gminy w Krzymowie w dniu 16 marca 2017 roku.

AKTYWNI I NIEZALEŻNI – ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W SUBREGIONIE KONIŃSKIM

Wspólnie z Fundacją im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej rozpoczęliśmy realizację projektu „Aktywni i niezależni”- zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim.

Teren realizacji: subregion koniński
Okres realizacji: od stycznia 2017  do czerwca 2019

Cel główny :

Zwiększenie samodzielności i sprawności 130 ON poprzez udział w zajęciach i poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich w społeczności lokalnej poprzez zwiększenie kompetencji 65 opiekunów faktycznych i 15 asystentów.

Cele szczegółowe projektu i zadania:

1. Zwiększenie poziomu sprawności i usamodzielnienia w grupie wśród 130 ON poprzez udział w zajęciach sportowo-rehabilitacyjnych;
2. Zwiększenie poziomu rozpoznania natury swoich problemów, poczucia własnej wartości wśród 130 ON, poprzez udział w zajęciach z arteterapeutą, psychologiem, pedagogiem specjalnym, logopedą, trenerem;
3. Poszerzenie poziomu wiedzy w zakresie urologii, aspektów prawnych, diety, higieny osobistej, aspektów niezależnego życia wśród 130 ON poprzez udział w warsztatach niezależnego życia;
4. Zwiększenie poziomu wiedzy i kompetencji pracy z ON wśród 65 OF poprzez udział w specjalistycznych warsztatach.

Cel szczegółowy projektu i zadanie ROPS w Poznaniu:

5. Dostarczanie narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnej społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych poprzez wykorzystanie narzędzi deintytucjonalizacji.

Projekt „Aktywni i niezależni”- zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim skierowany jest do osób w trudnej sytuacji życiowej, osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym i ich opiekunów, otoczenia, JST, NGO, instytucji i organizacji społecznych, rynku pracy, społeczności lokalnej.


Biuro partnera wiodącego:

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej
ul. Południowa 2A, 62-510 Konin
telefon: 63 211 22 19
www.podajdalej.org.pl
e-mail: fundacja@podajdalej.org.pl


Biuro partnera:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
tel. 61/8584-524 lub 314
www.rops.poznan.pl
e-mail: natalia.nowakowska@rops.poznan.pl

 

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe WRPO 2014+.