Start Projekty Aktywna integracja Aktywni i niezależni – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim

Aktywni i niezależni – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim

Status: nieaktywny

Opis projektu

Wspólnie z Fundacją im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej rozpoczęliśmy realizację projektu „Aktywni i niezależni”- zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim.

Teren realizacji: subregion koniński
Okres realizacji: od stycznia 2017  do czerwca 2019

Cel główny :

Zwiększenie samodzielności i sprawności 130 ON poprzez udział w zajęciach i poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich w społeczności lokalnej poprzez zwiększenie kompetencji 65 opiekunów faktycznych i 15 asystentów.

Zadania

Cele szczegółowe projektu i zadania:

1. Zwiększenie poziomu sprawności i usamodzielnienia w grupie wśród 130 ON poprzez udział w zajęciach sportowo-rehabilitacyjnych;
2. Zwiększenie poziomu rozpoznania natury swoich problemów, poczucia własnej wartości wśród 130 ON, poprzez udział w zajęciach z arteterapeutą, psychologiem, pedagogiem specjalnym, logopedą, trenerem;
3. Poszerzenie poziomu wiedzy w zakresie urologii, aspektów prawnych, diety, higieny osobistej, aspektów niezależnego życia wśród 130 ON poprzez udział w warsztatach niezależnego życia;
4. Zwiększenie poziomu wiedzy i kompetencji pracy z ON wśród 65 OF poprzez udział w specjalistycznych warsztatach.

Cel szczegółowy projektu i zadanie ROPS w Poznaniu:

5. Dostarczanie narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnej społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych poprzez wykorzystanie narzędzi deintytucjonalizacji.

Projekt „Aktywni i niezależni”- zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim skierowany jest do osób w trudnej sytuacji życiowej, osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym i ich opiekunów, otoczenia, JST, NGO, instytucji i organizacji społecznych, rynku pracy, społeczności lokalnej.

Kontakt

Biuro partnera wiodącego:

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej
ul. Południowa 2A, 62-510 Konin
telefon: 63 211 22 19
www.podajdalej.org.pl
e-mail: fundacja@podajdalej.org.pl

Biuro partnera:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
tel. 61/8584-524 lub 314
www.rops.poznan.pl
e-mail: natalia.nowakowska@rops.poznan.pl

 

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe WRPO 2014+.

Aktualności

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com