Start Obszary działalności Strategia i programy Wielkopolski program wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej i adopcji

Wielkopolski program wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej i adopcji

W dniu 23 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałą nr 4475/2021 Wielkopolski Program Wspierania Rodziny, Systemu Pieczy Zastępczej i Adopcji na lata 2021-2025.

W Programie zaprezentowano szereg działań, których celem jest poprawa sytuacji rodzin (w tym dzieci funkcjonujących w tych rodzinach) – zarówno biologicznych jak i zastępczych i adopcyjnych oraz osób, które funkcjonują w systemie wsparcia rodziny, pieczy zastępczej i adopcji – m.in. wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej (tzw. domów dziecka).

Prezentowane działania prowadzić mają przede wszystkim do wzmocnienia rodzin biologicznych w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych, poprawy sytuacji wychowanków pieczy zastępczej i zwiększenia ich szans na pełne usamodzielnienie oraz wsparcia rodzin adopcyjnych w wyzwaniach związanych z integracją dziecka przysposobionego ze swoim bagażem doświadczeń.

Ponadto ważnym elementem są działania koordynacyjne ROPS w Poznaniu skupione przede wszystkim na wsparciu gmin i powiatów w organizacji, koordynacji i realizacji usług w obszarze wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. W programie wskazano ponadto także konkretne przedsięwzięcia strategiczne ROPS takie jak m.in. rozbudowa sieci klubów rodzinnych we współpracy z gminami, wypracowanie modelu wczesnego usamodzielniania wychowanków czy rozbudowa sieci wsparcia rodzin adopcyjnych.

Zachęcamy do zapoznania się z Programem:

WIELKOPOLSKI PROGRAM WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ opracowany został na podstawie „Diagnozy systemu pieczy zastępczej w Wielkopolsce”,  w odniesieniu do zawartych w niej rekomendacji, a także uwzględniając wnioski wynikające z danych statystycznych z wykonania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Województwie Wielkopolskim, jak również sugestie i propozycje specjalistów.

Jego rozwinięcie i uszczegółowienie stanowią priorytety, w ramach których wyodrębniono cele operacyjne, a następie działania, do których przyporządkowane są wskaźniki oraz potencjalni realizatorzy. Zawarte w scharakteryzowanej powyżej strukturze treści merytoryczne zbieżne są ze Strategią Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Dokument ten precyzuje bowiem założenia wielkopolskiej polityki społecznej w obszarze wsparcia rodziny i dziecka.

Zawarte w nim treści w ujęciu regionalnym nawiązują do założeń preambuły ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a więc:

  1. dobra dzieci potrzebujących wszechstronnej ochrony i pomocy, a także dbałości o zaspokojenie ich potrzeb dla prawidłowego rozwoju oraz uzyskania przez nie w przeszłości samodzielności życiowej,
  2. dobra podstawowej komórki społeczeństwa jaką jest rodzina – naturalne środowisko rozwoju, a zatem i wszystkich jej członków,
  3. przekonania, że skuteczne wsparcie rodziny oraz ochrona i pomoc dzieciom osiągnąć można poprzez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji działających w tym obszarze.

Zaangażowane komórki organizacyjne

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com