Ogłoszenie nr 3/2023

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

 Stanowisko: ds. migracji w punkcie informacyjnym Centrum Integracji Cudzoziemców w projekcie „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce”

Komórka organizacyjna: Dział Polityki Migracyjnej; miejsce pracy: Kalisz

Informacje dodatkowe: 1 etat oraz 0,5 etatu; projekt trwa do 30.09.2023 r. (trwają prace nad jego kontynuacją).

Data publikacji: 17 marca 2023 r.

Nr ogłoszenia:  3/2023

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Tworzenie sieci infrastrukturalnej, instytucjonalnej i społecznej Centrów Integracji Cudzoziemców w Wielkopolsce.
 • Obsługa punktu informacyjnego- informowanie uczestników i uczestniczek projektu o możliwościach zaspokojenia ich potrzeb
  w zakresie życia codziennego, dostępnych dla nich usług w obszarze kultury, edukacji, transportu, zatrudnienia i innych.
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami realizującymi takie usługi, tworzenie lokalnej sieci współpracy oraz organizacja spotkań sieci.
 • Gromadzenie informacji i tworzenie bazy wiedzy „pytanie- odpowiedź”.
 • Prowadzenie dokumentacji z udzielonych informacji i zakresu udzielonego wsparcia.
 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych, baz danych, mapy sieci współpracy, innych materiałów dla uczestniczek i uczestników projektu.
 • Współpraca i kontrola podmiotów oraz wykonawców realizujących zlecone zadania.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • znajomość jednego z języków obcych w stopniu umożliwiającym udzielenie wsparcia: ukraiński, rosyjski, angielski;
 • w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego- dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony
  w przepisach o służbie cywilnej (uwaga: wymagany certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego; dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim lub świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty, lub świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości);
 • podstawowa znajomość struktury Samorządu Województwa Wielkopolskiego;
 • znajomość ustaw o cudzoziemcach, o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, o wjeździe na terytorium RP;
 • umiejętność obsługi środowiska MS Office;
 • dobra organizacja pracy;
 • wysoki poziom komunikacji interpersonalnej i kultury osobistej;
 • zaangażowanie w pracę.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • dwuletnie doświadczenie zawodowe, najchętniej w obszarze integracji społecznej cudzoziemców, polegające na współpracy
  z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, związane z realizacją projektów, szczególnie tych, które polegają na włączaniu osoby
  z doświadczeniem migracji do życia społecznego;
 • umiejętność współpracy z partnerami społecznymi,
 • umiejętność organizacji i prowadzenia spotkań, wystąpień publicznych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł mniej niż 6%.

Informacja o warunkach pracy: Praca w większości biurowa, w kontakcie z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, w większości czasu z użyciem komputera; wymaga podejmowania i utrzymywania kontaktów i relacji drogą osobistą, telefoniczną, a także elektroniczną. Większość czasu w siedzibie Ośrodka, możliwe wyjazdy służbowe, w szczególności w granicach Województwa Wielkopolskiego. Budynek przystosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Szczegółowe informacje na temat dostępności znajdziesz: https://rops.poznan.pl/deklaracja-dostepnosci/

Wymagane dokumenty:

Dokument zawierający następujące informacje:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. telefon lub adres mail),
 • wykształcenie,
 • posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego- dokument uprawniający do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokument poświadczający posiadanie znajomości języka polskiego (dokumentacja w języku polskim-
  w przypadku tłumaczenia na język polski- konieczne jest tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego), o którym mowa w wymaganiach niezbędnych.

Oświadczenia:

 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że nie byłam, nie byłem skazana(-y)  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że posiadam nieposzlakowanej opinię”.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 3/2023 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11 w terminie do dnia 29 marca 2023 r. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania stanowiska pracy. Wspieramy różnorodność w zatrudnieniu.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com