Pierwsze Kroki. Wielkopolski Informator Edukacyjny dla Cudzoziemców – PL/UA/EN/RUS

PL

Informator skierowany jest głównie do rodziców i uczniów obcokrajowców, którzy rozpoczynają lub kontynuują naukę w województwie wielkopolskim. Przedstawia najważniejsze aspekty kształcenia, wychowania i opieki w polskim systemie edukacji, szczególnie odnosząc do szkolnictwa na terenie Wielkopolskim. Opracowanie to pomoże w adaptacji do nowych warunków życia, a przede wszystkim w znalezieniu odpowiedniego przedszkola lub szkoły dla dzieci i młodzieży przybyłych do nas z innych krajów.

Informator może być również przydatny dla obywateli polskich, których dzieci uczyły się w szkołach za granicą, a teraz zamierzają kontynuować naukę w naszym kraju.

Pliki do pobrania:

Grafika przedstawia wielokolorową okładkę informatora dla cudzoziemców


UA

Посібник спрямований переважно до батьків та учнів іноземців, які починають або продовжують навчання у Великопольському воєводстві. У ньому представлені найважливіші аспекти освіти, виховання та опіки в польській освітній системі, особливо щодо освіти у Великопольському воєводстві. Цей збір інформації допоможе в адаптації до нових умов життя, а передусім у пошуку відповідного дитячого садка чи школи для дітей та молоді, які приїхали до нас з інших країн.

Посібник також може бути корисним для громадян Польщі, чиї діти навчалися в школах за кордоном, а зараз мають намір продовжити навчання в нашій країні.

Файли для завантаження:

Grafika przedstawia ukraińskojęzyczną wersję okładki informatora


EN

Guide is mainly intended for foreign parents and students who start or continue education in Wielkopolska Region. Presents the most important aspects of education, upbringing and care in polish education system, especially referring to Wielkopolska Region. Guide is helpful in process of adaptation to new living conditions, especially with finding suitable preschool, school for children and adolescents who come other countries.

Guide can be also useful for Polish citizens whose children have studied abroad, and now are willing to continue education in Poland.

Files to download:

Grafika przedstawia anglojęzyczną wersję okładki informatora


RUS

Справочник предназначений в основном для родителей и школьников-иностранцев, которые начинают или продолжают учебу в Великой Польши. В нем представлены наиболее важные аспекты учёбы, воспитания и ухода в польской системе образования, особенно в отношении образования в Великопольском регионе. Этот сбор информации поможет в адаптации к новым условиям жизни, и прежде всего в поиске подходящего детского сада или школы для детей и молодежи, приехавших к нам из других стран.

Справочник может быть полезен и гражданам Польши, чьи дети учились в школах за рубежом, а теперь намерены продолжить образование в нашей стране.

Файлы для скачивания:

Grafika przedstawia rosyjskojęzyczną wersję okładki informatora