21 października 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę Nr 5746 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na lata 2022-2023.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 1 ofertę na realizację 1 zadań.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 1 projekt na łączną kwotę dotacji 136.810,00 zł.

Rozstrzygnięcie zostało opublikowane również na stronie BIP UMWW