Zapraszamy do udziału w konkursie „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami” 2022. Obszarem działań w ramach XII edycji konkursu są: działania podmiotów z terenu województwa wielkopolskiego w społecznościach lokalnych na rzecz włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami oraz ich otoczenia, upowszechnianie wiedzy o prawach osób z niepełnosprawnościami, przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz przemocy wobec osób z niepełnosprawnościami, działania na rzecz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, działalność na rzecz integracji cudzoziemców, upowszechnianie wiedzy o prawach kobiet, sytuacji kobiet, przeciwdziałaniu przemocy i dyskryminacji wobec kobiet.

Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie działań (np. akcji społecznej, projektu społecznego, kampanii społecznej, usługi, inicjatywy) zrealizowanych w roku 2021 i/lub 2022 (zakończonych do dnia ogłoszenia Konkursu) w wielkopolskich społecznościach lokalnych na rzecz włączenia w życie społeczne osób z niepełnosprawnościami.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do 25 września 2022 r. do godziny 23:59 – osobiście w siedzibie Organizatora Konkursu – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu lub przesłać pocztą na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Feliksa Nowowiejskiego 11
61-731 Poznań

lub

złożyć przez platformę ePUAP do dnia określonego w Ogłoszeniu konkursowym (decyduje data stempla pocztowego w przypadku przesłania zgłoszenia w formie papierowej lub data wpływu w ePUAP).

O przyjęciu formularza w wersji papierowej decyduje data wpływu formularza do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku przesłania formularza pocztą lub kurierem.

Informacji udzielają:

  • Agnieszka Ginda: agnieszka.ginda@rops.poznan.pl, tel. +48 61 856 73 22,
  • Michał Mocek: michal.mocek@rops.poznan.pl, tel. +48 61 858 45 20.

Załączniki do pobrania: