Zapraszamy organizacje pozarządowe, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty, również w partnerstwie, które w roku 2020 i/lub 2021 zrealizowały na terenie Województwa Wielkopolskiego działania w społecznościach lokalnych na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ich otoczenia.

Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie działań (np. akcji społecznej, projektu społecznego, kampanii społecznej, usługi, inicjatywy) zrealizowanych w roku 2020 i/lub 2021 (zakończonych do dnia ogłoszenia Konkursu) w wielkopolskich społecznościach lokalnych na rzecz włączenia w życie społeczne osób z niepełnosprawnościami. Konkurs jest konkursem otwartym.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście w siedzibie Organizatora Konkursu – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu lub przesłać pocztą na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Feliksa Nowowiejskiego 11
61-731 Poznań
do dnia 30 czerwca 2021 roku do godziny 15:00

lub

złożyć przez platformę ePUAP do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (wysłanie formularza poprzez platformę ePUAP zastępuje podpis odręczny na dokumentach, w tym poświadczenie kserokopii za zgodność z oryginałem) w terminie do 30 czerwca 2021 roku do godziny 15:00.

O przyjęciu formularza w wersji papierowej decyduje data wpływu formularza do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku przesłania formularza pocztą lub kurierem.

Załączniki do pobrania: