Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu na mocy Uchwały nr 6571/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 maja 2023 r. ogłasza nabór kandydatów na Członków Wielkopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023-2026.

Zgodnie z Regulaminem Wielkopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, w ramach otwartego naboru można zgłaszać kandydatów reprezentujących działające w Wielkopolsce:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • związki spółdzielcze,
 • instytuty badawcze,
 • uczelnie,
 • związki zawodowe,
 • organizacje pracodawców.

Formularz zgłoszeniowy Kandydata na Członka obejmuje:

 1. dane kandydata: imię i nazwisko,
 2. adres do korespondencji,
 3. adres e-mail,
 4. numer telefonu,
 5. opis doświadczenia w realizacji zadań w zakresie ekonomii społecznej lub opis kwalifikacji kandydata przydatnych do wykonywania zadań Członka Komitetu.

Członków powoła Marszałek Województwa Wielkopolskiego w drodze uchwały na okres 3-letniej kadencji spośród zgłoszonych kandydatów.

Do zadań Komitetu należy:

 1. udział w opracowywaniu dokumentów strategicznych i wdrożeniowych w zakresie rozwoju ekonomii społecznej, w tym przedstawianie opinii o regionalnym programie rozwoju na rzecz ekonomii społecznej,
 2. zapoznawanie się z efektami realizacji regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej oraz przedstawianie opinii w tym zakresie,
 3. wypracowywanie nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w województwie,
 4. lobbowanie korzystnych rozwiązań prawnych na rzecz sektora ekonomii społecznej,
 5. monitorowanie i upowszechnianie wielkopolskich dobrych praktyk w obszarze ekonomii społecznej,
 6. rekomendowanie kandydatów sektora ekonomii społecznej do ciał konsultacyjnych, strategicznych i monitorujących funkcjonujących na poziomie regionalnym i krajowym,
 7. współpraca w zakresie przepływu informacji o działaniach podejmowanych przez i na rzecz podmiotów ekonomii społecznej,
 8. przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Komitetu.

Wypełnione przez kandydatów na Członków formularze zgłoszeniowe wraz z klauzulą informacyjną należy przesłać na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań lub za pośrednictwem skrzynki elektronicznej na adres martyna.roga@rops.poznan.pl .

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 maja 2023 r.

Szczegółowych informacji udziela: Martyna Roga

tel. 61 8567955 | martyna.roga@rops.poznan.pl

Pliki do pobrania:

 1. Uchwała Nr 6571/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 maja 2023 roku – Plik PDF 176 KB
 2. Formularz Zgłoszeniowy Kandydata Na Członka Wielkopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej – Plik Excel 31 KB