REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE

Stanowisko: Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego
Komórka organizacyjna: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Informacje dodatkowe: 1 etat
Data publikacji: 26.07.2021
Nr ogłoszenia: 9/2021
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Nadzór nad zadaniami Działu Organizacyjno-Administracyjnego, w tym w szczególności:
  • przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw i weryfikacja formalno-prawna projektów umów cywilno-prawnych i porozumień;
  • współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w zakresie przekazywania projektów uchwał i dokumentacji dotyczących zakresu działania Ośrodka organom samorządu Województwa Wielkopolskiego;
  • prowadzenie rejestru uchwał i sporządzanie sprawozdań z ich realizacji;
  • prowadzenie sekretariatu oraz kancelarii Ośrodka;
  • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;
  • prowadzenie archiwum zakładowego;
  • opracowanie i wdrażanie procedur wewnętrznych w zakresie zadań działu;
  • zadania związane z Polityką Bezpieczeństwa Informacji;
 • gospodarowanie bazą lokalową i majątkiem Ośrodka oraz prowadzenie ewidencji pozaksięgowej środków trwałych w użytkowaniu, ewidencji wartości niematerialnych i prawnych;
 • zakup usług oraz wyposażenia niezbędnego dla funkcjonowania Ośrodka, a także nadzór nad stanem technicznym infrastruktury, zlecanie napraw, przeprowadzanie oceny przydatności oraz likwidacji majątku Ośrodka;
 • zapewnienie obsługi informatycznej Ośrodka;
 • planowanie, organizowanie, realizacja i nadzór nad zamówieniami publicznymi Ośrodka;
 • nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w pomieszczeniach Ośrodka;
 • zapewnienie obsługi transportowej Ośrodka.
 • Zarządzanie zespołem pracowników w szczególności poprzez:
 • planowanie i organizowanie pracy zespołu;
 • sprawowanie bieżącej kontroli merytorycznej i organizacyjnej;
 • motywowanie zespołu (w tym planowanie celów długo i krótkoterminowych, udzielanie bieżącej informacji zwrotnej, przeprowadzanie oceny pracowniczej pracowników i pracownic, określanie planów rozwojowych, budowanie zespołu, zapewnienie odpowiedniego przepływu komunikacji;
 • prowadzenie kontroli zarządczej w Dziale.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu prawa, administracji lub zarządzania lub inne magisterskie uzupełnione studiami podyplomowymi w ww. zakresie;
 • co najmniej 5-letni staż pracy;
 • znajomość przepisów prawnych związanych ze stanowiskiem pracy, w szczególności
  ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych;
 • umiejętność współpracy z zespołem pracowniczym, samodzielność, rzetelność, sumienność, odpowiedzialność, terminowość, odporność na stres;
 • otwartość na nowe wyzwania;
 • wysoki poziom umiejętności komunikacji interpersonalnej.
 1. Wymagania dodatkowe (pożądane):

– doświadczenie zawodowe w jednostce sektora finansów publicznych;

– umiejętność pracy pod presją czasu;

– doświadczenie w kierowaniu zespołem;

– uprawnienia radcy prawnego.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca wykonywana w siedzibie ROPS, przy komputerze, z dokumentacją oraz w ścisłej współpracy z wszystkimi pracownikami ROPS. Wymaga częstych kontaktów telefonicznych i bezpośrednich
z klientem wewnętrznym i zewnętrznym. W przypadku potrzeby odbycia podróży służbowej, Ośrodek dysponuje samochodami służbowymi. W budynku ROPS znajduje się winda.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł mniej niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 • Informacja pisemna zawierająca niezbędne dla procesu rekrutacji informacje:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. telefon lub adres mail),
 • wykształcenie,
 • posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Oświadczenia:

–    o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w brzmieniu: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z  04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji”,

–  o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

–    o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 9/2021 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11

w terminie do dnia 6.08.2021 r.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania stanowiska pracy.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Stanowisko: Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego
Komórka organizacyjna: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Informacje dodatkowe: ROPS.III.1100.11.21
Data publikacji: 16 sierpnia 2021 r.
Nr ogłoszenia: 9/2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana:

Pani Nina Racław-Staśkiewicz zam. Poznań.

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

Kandydatka spełniła wymagania stanowiska pracy w zakresie wymagań formalnych oraz kompetencji merytorycznych i osobistych.