REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY POMOCNICZE I OBSŁUGI

Stanowisko: Psycholog
Komórka organizacyjna: Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Poznaniu – Filia w Lesznie
Informacje dodatkowe: 1 etat
Data publikacji: 15.06.2021
Nr ogłoszenia: 8/2021
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz udział w okresowej ocenie sytuacji dziecka,
 • udział w doborze rodziny przysposabiającej właściwej dla dziecka, w tym przeprowadzenie wywiadu adopcyjnego, diagnozy psychologicznej kandydatów, szkoleń oraz kwalifikacji,
 • zapewnienie pomocy psychologicznej kandydatom do przysposobienia dziecka, osobom, które przysposobiły dziecko oraz rodzicom naturalnym, w tym   sygnalizującym  zamiar pozostawienia dziecka,
 • zapewnienie terapii, w tym terapii rodzinnej osobom, które przysposobiły dziecko,
 • udzielanie pomocy kandydatom do przysposobienia dziecka informacji o procedurze, wymaganych dokumentach, pomoc w sporządzaniu właściwych wniosków,
 • współpraca z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi w tym w szczególności z sądami opiekuńczymi,
  instytucjami wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • planowanie, monitoring i sprawozdawczość z realizacji zadań,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych spraw.
 1. Wymagania niezbędne:
 • tytuł zawodowy magistra psychologii,
 • 1 rok stażu pracy z dziećmi w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną,
 • znajomość i umiejętność stosowania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • stosowanie metodologii pracy psychologicznej,
 • sporządzanie pism i innych dokumentów urzędowych,
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne,
 • wysoki poziom zaangażowania,
 • umiejętność organizacji pracy własnej, raportowania i wnioskowania,
 • umiejętność współpracy z partnerami zewnętrznymi.
 1. Wymagania dodatkowe (pożądane):
 • ukończone kursy lub szkolenia z zakresu:

– pieczy zastępczej,
– diagnozy i pomocy psychologicznej,
– systemowej terapii rodzin,
– terapii psychologicznej,

– metod pracy z dzieckiem i rodziną.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca wykonywana głównie w siedzibie Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego Filia w Lesznie, przy komputerze oraz z dokumentacją; wymaga także osobistego i telefonicznego kontaktu wewnątrz instytucji i sporadycznie na zewnątrz. Praca związana
z wyjazdami służbowymi w obrębie województwa wielkopolskiego.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł więcej niż 6%.

Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej,   o ile znajduje się w gronie wyłonionych w trakcie naboru nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów.
Kandydatów, którzy chcą skorzystać z opisanego uprawnienia, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

6. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny
 2. CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) dane kontaktowe (np. telefon lub adres mail),

c) wykształcenie,

d) posiadane kwalifikacje zawodowe,

e) przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

3. Oświadczenia:

–    o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w brzmieniu: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z  04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji”,

–  o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

–    o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 8/2021 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11

w terminie do dnia 16 lipca 2021 r.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania stanowiska pracy.

____________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Stanowisko: Psycholog
Komórka organizacyjna: Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Poznaniu Filia Leszno
Informacje dodatkowe: 1 etat
Data publikacji: 27.07.2021
Nr ogłoszenia: 8/2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy nie wybrano żadnego kandydata.

UZASADNIENIE:

Rekrutacja została zakończona. Kandydatka nie spełniła wymagania stanowiska pracy w zakresie wymagań formalnych. Nabór pozostaje bez rozstrzygnięcia.