REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

Stanowisko: ds. obsługi finansowej i merytorycznej

Komórka organizacyjna: Dział Polityki Migracyjnej

Informacje dodatkowe: 1 etat

Data publikacji: 23.12.2022

Nr ogłoszenia: ROPS/34/2022

Cel stanowiska: Zapewnienie terminowości, kompletności i rzetelności realizacji działań w ramach projektu „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców”.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Kontrola obiegu dokumentacji projektowej w zakresie zgodności merytorycznej
  z procedurami.
 • Współpraca i kontrola podmiotów realizujących zadania, współpraca z wykonawcami.
 • Współpraca w zakresie planowania i przeprowadzania zamówień publicznych związanych z projektem.

Tutaj znajdziesz informacje o projekcie: https://rops.poznan.pl/projekty/cic/

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe ,
 • wiedza na temat struktury Województwa Wielkopolskiego,
 • wiedza z zakresu rozwiazywania problemów społecznych,
 • znajomość ustawy o cudzoziemcach o pozwalająca na wykonywanie zadań,
 • obsługa oprogramowania informatycznego,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • zaangażowanie,
 • wysoki poziom komunikacji interpersonalnej, kultury osobistej i zaangażowania.

Wymagania dodatkowe (mile widziane): w zakresie zgodności merytorycznej

 • wykształcenie magisterskie,
 • 5 lat stażu pracy,
 • doświadczenie zawodowe związane z rozliczaniem i obsługą merytoryczną projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • wysoki poziom umiejętności współpracy.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł mniej niż 6%.

Informacja o warunkach pracy:

Praca w większości biurowa, w kontakcie z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, w większości czasu z użyciem komputera; wymaga podejmowania i utrzymywania kontaktów i relacji drogą osobistą, telefoniczną, a także elektroniczną. Praca zarówno w siedzibie Ośrodka, jak i wyjazdy służbowe w godzinach pracy, w szczególności w granicach Województwa Wielkopolskiego. Budynek przystosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Oferujemy pracę w dobrej atmosferze, w różnorodnym, zaangażowanym i przyjaznym zespole oraz możliwości rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument zawierający następujące informacje:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. telefon lub adres mail),
 • wykształcenie,
 • posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 1. Oświadczenia:
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że nie byłam, nie byłem skazana(-y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że posiadam nieposzlakowanej opinię”.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: ROPS/34/2022 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, w terminie do dnia 2 stycznia 2022 r.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą tradycyjną- decyduje data stempla pocztowego. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na oferty spełniające niezbędne wymagania formalne.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania stanowiska pracy.

Wspieramy różnorodność w zatrudnieniu.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wymienione wyżej stanowisko pracy została wybrana:

Pani Julia Juraszczyk zam. Murowana Goślina.

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

Kandydatka spełniła wymagania stanowiska pracy w zakresie wymagań formalnych oraz kompetencji merytorycznych i osobistych.