REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE
Stanowisko: ds. obsługi merytorycznej grantów
Komórka organizacyjna: Dział Koordynacji Integracji Społecznej
Informacje dodatkowe: 2 etaty
Data publikacji: 21.01.2021
Nr ogłoszenia: 3/2021

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
– kontrola obiegu dokumentacji grantowej w zakresie zgodności merytorycznej z procedurami udzielania grantów,
– dokonywanie okresowej analizy merytorycznej w zakresie wykonania realizacji grantów w ramach przydzielonych zadań.

2. Wymagania niezbędne:
– wykształcenie wyższe,

– wiedza z zakresu struktury województwa wielkopolskiego,
– sporządzanie pism i innych dokumentów urzędowych,
– wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne,
– wysoki poziom zaangażowania,
– umiejętność organizacji pracy własnej, raportowania i wnioskowania,
– umiejętność współpracy z partnerami zewnętrznymi.

3. Wymagania dodatkowe (pożądane):
– wykształcenie wyższe magisterskie,
– 2 lata stażu pracy i/lub 2 lata doświadczenia zawodowego ( w tym staż absolwencki, umowy cywilnoprawne, prowadzenie własnej działalności),
– znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych.
4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca głównie wykonywana w siedzibie ROPS, przy komputerze oraz z dokumentacją; wymaga także osobistego i telefonicznego kontaktu wewnątrz instytucji i sporadycznie na zewnątrz. W siedzibie ROPS znajduje się winda.
5. Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł więcej niż 6%.
Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie wyłonionych w trakcie naboru nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów.
Kandydatów, którzy chcą skorzystać z opisanego uprawnienia, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
6. Wymagane dokumenty:
– List motywacyjny
– CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje:
1) imię (imiona) i nazwisko,
2) datę urodzenia,
3) dane kontaktowe (np. telefon lub adres mail),
4) wykształcenie,
5) posiadane kwalifikacje zawodowe,
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
– Oświadczenia:
– o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w brzmieniu: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji”,
– o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

SKŁADANIE OFERT:
Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 3/2021 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11
w terminie do dnia 31.01.2021 r.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na oferty spełniające wymagania formalne.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób
z niepełnosprawnością spełniających wymagania stanowiska pracy.

______________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Stanowisko: ds. obsługi merytorycznej grantów
Komórka organizacyjna: Dział Koordynacji Integracji Społecznej
Informacje dodatkowe: 2 etaty
Data publikacji: 19.02.2021
Nr ogłoszenia: 3/2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana:

Pani Zuzanna Grundwald zam. Czerwonak

UZASADNIENIE:

Kandydatka spełniła wymagania stanowiska pracy w zakresie wymagań formalnych oraz kompetencji merytorycznych i osobistych.