REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

Stanowisko: ds. administracyjnych

Komórka organizacyjna: Dział Organizacyjno – Administracyjny

Informacje dodatkowe: etat

Data publikacji: 24.06.2022

Nr ogłoszenia: ROPS/26/2022

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Kompletowanie i przygotowywanie materiałów dotyczących potrzeb w zakresie planowania zamówień publicznych organizowanych przez ROPS.
 • Monitorowanie umów podpisanych w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych
  w zakresie ich prawidłowej realizacji względem ww. ustawy.
 • Prowadzenie ewidencji wartościująco-ilościowej środków trwałych druków ścisłego zarachowania, prowadzenie bieżącej rejestracji sprzętu będącego w użytkowaniu Ośrodka.
 • Udział w przeprowadzanych okresowych inwentaryzacjach majątku ROPS oraz komisji
  przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego ROPS oraz przeprowadzenie kontroli okresowych stanu składników rzeczowych majątku ruchomego.
 • Dokonywanie zakupów towarów i usług zgodnie z zaakceptowanymi zamówieniami
  i zawartymi umowami dla poszczególnych komórek ROPS.
 • Sporządzanie sprawozdań dotyczących korzystania ze środowiska naturalnego oraz innych analiz i sprawozdań z zadań realizowanych na powierzonym stanowisku.
 • Prowadzenie spraw administracyjno – gospodarczych w zakresie utrzymania obiektów ROPS, przeprowadzek, zagospodarowania nowych pomieszczeń, wyposażania nowych stanowisk pracy, dostępu do pomieszczeń, utrzymania budynków ROPS w należytym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym.
 • Monitorowanie i prowadzenie rezerwacji salek szkoleniowych w obiekcie Ośrodka oraz zabezpieczane niezbędnych warunków technicznych potrzebnych do prawidłowego użytkowania.
 • Bieżąca koordynacja wyjazdów służbowych zgodnie z zasadami użytkowania samochodów służbowych w ROPS, koordynacja przeglądów technicznych oraz weryfikowanie kart drogowych użytkowników samochodów służbowych ROPS.
 • Prowadzenie prac archiwistycznych w archiwum zakładowym ROPS pod nadzorem Archiwisty ROPS.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • 2 lata doświadczenia, chętnie na podobnym stanowisku,
 • wiedza na temat struktury Województwa Wielkopolskiego,
 • umiejętność analizy i wnioskowania,
 • wysoki poziom umiejętności organizowania pracy własnej.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • 2 lata stażu pracy (na podstawie umów o pracę) na stanowisku ds. administracyjnych ,
 • znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł mniej niż 6%.

Informacja o warunkach pracy:

Praca w większości biurowa, w kontakcie z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, w większości czasu z użyciem komputera; wymaga podejmowania i utrzymywania kontaktów i relacji drogą osobistą, telefoniczną, a także elektroniczną. Większość czasu w siedzibie Ośrodka, możliwe wyjazdy służbowe, w szczególności w granicach Województwa Wielkopolskiego. Budynek przystosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Wymagane dokumenty:

 1. dokument zawierający następujące informacje:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. telefon lub adres mail),
 • wykształcenie,
 • posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 1. Oświadczenia:
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że nie byłam, nie byłem skazana(-y)  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że posiadam nieposzlakowanej opinię”.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: ROPS/26/2022 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, w terminie do dnia 5 lipca 2022 r.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą tradycyjną- decyduje data stempla pocztowego. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające niezbędne wymagania formalne.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania stanowiska pracy.