REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

Stanowisko:  ds. innowacji społecznych (mentor innowacji) w projekcie „Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności”

Komórka organizacyjna: Dział Innowacji Społecznych; miejsce pracy: Poznań

Informacje dodatkowe: praca na czas trwania projektu do 30.09.2022 r. z możliwością przedłużenia do 30.06.2023

Data publikacji: 5.05.2022

Nr ogłoszenia: 24/2022

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Udzielanie wsparcia merytorycznego i organizacyjnego w procesie opracowywania i testowania innowacji społecznych dla potencjalnych grantobiorców.
 • Współpraca z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi projektu w zakresie realizacji zadań projektowych.
 • Udział w naborze innowatorów społecznych.
 • Bieżąca współpraca z innowatorami od etapu dopracowania pomysłu, opracowania innowacji, przygotowania procesu testowania po odbiór końcowy produktu, usługi testowanej.
 • Współtworzenie wniosku o płatność – systematyczne w części merytorycznej.
 • Udział w spotkaniach, warsztatach, wizytach monitorujących i innych formach działań skierowanych do grantobiorców (współpraca przy naborze zainteresowanych procesem inkubacji innowacji), beneficjentów, przedstawicieli instytucji, podmiotów publicznych
  i niepublicznych zaangażowanych w przygotowanie i testowanie innowacji społecznych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe z zakresu nauk społecznych, prawa, administracji, nauk ekonomicznych lub nauk humanistycznych,
 • minimum 2 lata doświadczenia w obszarze włączenia społecznego (szczególnie w obszarach niepełnosprawności, problematyki osób starszych) lub w obszarze innowacji społecznych,
 • wiedza z zakresu rozwiązywania problemów społecznych,
 • znajomość struktury Województwa Wielkopolskiego,
 • wysoki poziom komunikacji interpersonalnej, organizowania własnej pracy,
 • obsługa środowiska MS Office,
 • umiejętność wnioskowania, raportowania.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • odbyte szkolenia lub kursy z organizowania społeczności lokalnej, doradztwa, coachingu, współpracy międzysektorowej, projektowania usług lub service design,
 • doświadczenie pracy w obszarze tworzenia lub wdrażania innowacji (w tym społecznych), integracji społecznej, pomocy społecznej, polityki społecznej, współpraca z podmiotami polityki społecznej, w tym NGO,
 • doświadczenie w realizacji działań i projektów dotyczących rozwiązywania problemów społecznych osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji, realizacji działań projektów związanych z dostępnością do produktów lub usług grup marginalizowanych,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia konsultacji, coachingu lub doradztwa.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł mniej niż 6%.

Informacja o warunkach pracy:

Praca w większości biurowa, w kontakcie z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, w większości czasu z użyciem komputera; wymaga podejmowania i utrzymywania kontaktów i relacji drogą osobistą, telefoniczną, a także elektroniczną. Większość czasu w siedzibie Ośrodka, możliwe wyjazdy służbowe, w szczególności w granicach Województwa Wielkopolskiego. Budynek przystosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Wymagane dokumenty:

 1. dokument zawierający następujące informacje:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. telefon lub adres mail),
 • wykształcenie,
 • posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 1. Oświadczenia:
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że nie byłam, nie byłem skazana(-y)  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że posiadam nieposzlakowanej opinię”.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 24/2022 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, w terminie do dnia 16 maja 2022r.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą tradycyjną- decyduje data stempla pocztowego. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające niezbędne wymagania formalne.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania stanowiska pracy.