REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

Stanowisko: kierowniczka lub kierownik Działu Polityki Migracyjnej

Komórka organizacyjna: Dział Polityki Migracyjnej; miejsce pracy: Poznań

Informacje dodatkowe: etat

Data publikacji: 22.04.2022

Nr ogłoszenia: 22/2022

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Zarządzanie działem poprzez planowanie, organizowanie, kontrolowanie i motywowanie zespołu, w tym tworzenie planów rozwojowych osób w nim zatrudnionych, delegowanie i egzekwowanie zadań, przekazywanie bieżącej informacji zwrotnej, a także dokonywanie rocznej oceny pracy; tworzenie warunków pracy zespołowej.
 • Proponowanie rozwiązań i współpraca z kadrą zarządzającą ROPS w tworzeniu kierunków rozwoju instytucji, szczególnie w obszarze wsparcia osób z doświadczeniem migracyjnym.
 • Planowanie i monitorowanie wydatkowania środków w ramach realizowanych zadań.
 • Współpraca i kontrola podmiotów realizujących zlecone im zadania.
 • Współpraca w opracowaniu oraz planowanie i kontrola realizacji zadań w ramach Wielkopolskiego Programu Polityki Migracyjnej- współpraca z partnerami, podmiotami działającymi w obszarze migracji i działań skierowanych do osób z doświadczeniem migracyjnym.
 • Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z doświadczeniem migracyjnym, tworzenie sieci współpracy w tym zakresie.
 • Przygotowywanie informacji, analiz, diagnoz, raportów i opinii w sprawach dotyczących realizowanych zadań.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • 5 lat stażu pracy (na podstawie umów o pracę),
 • doświadczenie w zarządzaniu ludźmi i zespołami,
 • doświadczenie w zadaniach związanych ze wsparciem osób z doświadczeniem migracyjnym,
 • doświadczenie w realizacji i tworzeniu polityk publicznych,
 • doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, krajowych i regionalnych,
 • wysoki poziom kompetencji zarządczych,
 • wysoki poziom kultury osobistej i komunikacji interpersonalnej.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • znajomość innych języków obcych w mowie i w piśmie,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem międzykulturowym,
 • doświadczenie w tworzeniu i projektowaniu nowych rozwiązań systemowych,
 • zainteresowanie tematyką migracyjną w szerokim zakresie.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł mniej niż 6%.

Informacja o warunkach pracy:

Praca w większości biurowa, w kontakcie z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, w większości czasu z użyciem komputera; wymaga podejmowania i utrzymywania kontaktów i relacji drogą osobistą, telefoniczną, a także elektroniczną. Większość czasu w siedzibie Ośrodka, możliwe wyjazdy służbowe, w szczególności w granicach Województwa Wielkopolskiego. Budynek przystosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Wymagane dokumenty:

 1. dokument zawierający następujące informacje:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. telefon lub adres mail),
 • wykształcenie,
 • posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 1. Oświadczenia:
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że nie byłam, nie byłem skazana(-y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że posiadam nieposzlakowanej opinię”.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 22/2022 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, w terminie do dnia 6.05.2022r.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą tradycyjną- decyduje data stempla pocztowego. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na oferty spełniające niezbędne wymagania formalne.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania stanowiska pracy.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wymienione wyżej stanowisko pracy nie wybrano żadnego kandydata.

Żaden z kandydatów nie spełnił w najwyższym oczekiwanym stopniu wymagań kompetencyjnych stanowiska.