REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

Stanowisko: ds. współpracy międzynarodowej w projekcie EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Komórka organizacyjna: Dział Polityki Migracyjnej; miejsce pracy: Poznań

Informacje dodatkowe: etat w projekcie trwającym do 31.12.2024r.

Data publikacji: 22.04.2022

Nr ogłoszenia: 21/2022

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Realizacja celu projektu, jakim jest rozwój integracji społeczno – ekonomicznej i poczucia przynależności migrantów poprzez rozwój
  oraz wdrażanie regionalnych programów i ram integracji międzykulturowej w Wielkopolsce i krajach partnerskich projektu.
 • Opracowanie założeń wielkopolskiego programu polityki migracyjnej.
 • Organizacja techniczna i merytoryczna spotkań, warsztatów, seminariów i konferencji we współpracy z liderem projektu oraz wszystkimi interesariuszami i partnerami.
 • Współpraca w procesie opracowania założeń wielkopolskiego programu polityki migracyjnej, zorganizowanie procesu konsultacji społecznych, udział w pracach powołanego zespołu zadaniowego.
 • Koordynacja procesu przygotowania programu, w tym przygotowywanie projektów uchwał i innych dokumentów formalnych.
 • Współpraca i kontrola podmiotów realizujących zadania. Przygotowywanie sprawozdań merytorycznych, opisów projektu, notek prasowych.
 • Tworzenie i aktualizowanie zakładki projektu na stronie oraz profilu na portalach społecznościowych ROPS.
 • Prowadzenie sprawozdawczości projektu.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • 2 lata stażu pracy (na podstawie umów o pracę),
 • znajomość struktury Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
 • wiedza z zakresu rozwiązywania problemów społecznych,
 • umiejętność tworzenia dokumentacji formalnej,
 • wysoki poziom komunikacji interpersonalnej, tworzenia relacji z partnerami.

Wymagania dodatkowe (mile widziane)

 • doświadczenie pracy na podobnym stanowisku,
 • umiejętność organizacji i prowadzenia spotkań, wystąpień publicznych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł mniej niż 6%.

Informacja o warunkach pracy:

Praca w większości biurowa, w kontakcie z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, w większości czasu z użyciem komputera; wymaga podejmowania i utrzymywania kontaktów i relacji drogą osobistą, telefoniczną, a także elektroniczną. Większość czasu w siedzibie Ośrodka, możliwe wyjazdy służbowe, w szczególności w granicach Województwa Wielkopolskiego. Budynek przystosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Wymagane dokumenty:

 1. dokument zawierający następujące informacje:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. telefon lub adres mail),
 • wykształcenie,
 • posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 1. Oświadczenia:
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że nie byłam, nie byłem skazana(-y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że posiadam nieposzlakowanej opinię”.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 21/2022 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, w terminie do dnia 6.05.2022r.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą tradycyjną- decyduje data stempla pocztowego. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na oferty spełniające niezbędne wymagania formalne.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania stanowiska pracy.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wymienione wyżej  stanowisko pracy nie wybrano żadnego kandydata ani kandydatki.

Żaden z kandydatów nie spełnił w najwyższym oczekiwanym stopniu wymagań kompetencyjnych stanowiska.